งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการใน มหาวิทยาลัย นครราชสีมา www.nrru.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการใน มหาวิทยาลัย นครราชสีมา www.nrru.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการใน มหาวิทยาลัย นครราชสีมา www.nrru.ac.th

2 สารบัญ - แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา - โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน - ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ - วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างส่งเสริมวิชาการและงาน ลงทะเบียน มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครราชสีมา สำนัก ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน ทะเบียน กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานลงทะเบียน

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียน

6 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ รายชื่อคณะชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 862779625772 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 859774525635 คณะวิทยาการจัดการ 110311651006845 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 200197308326

7 สารบั ญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการใน มหาวิทยาลัย นครราชสีมา www.nrru.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google