งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 35 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน 22 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 49 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 33.40 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 32 ปี (Mode) มัธยฐาน 32 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน แต่ใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบโค้งเบ้ขวา กล่าวคือ กล่าวคือ ข้อมูลกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม บุคลากรที่อายุน้อยและมีจำนวนมากกว่ากลุ่ม บุคลากรที่อายุมาก ลักษณะดังกล่าว มีโอกาสที่ กลุ่มบุคลากรอายุน้อยสามารถทดแทนบุคลากรที่ อายุมากได้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามจาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหากในอนาคตไม่มีการเพิ่ม อัตราบุคลากรอายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิด ปัญหาขาดอัตราการทดแทนกันได้

3 Max 49 Min 24 Avg. 33.40 Sd. 5.08 critic al

4 Max 49 Min 30 Avg. 35.38 Sd. 4.92 critic al

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

6

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google