งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13. 30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13. 30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13. 30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วน การบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 วาระที่ 3 เรื่องติดตามมติหัวหน้าส่วนการบริหารงาน เทศบาล ครั้งที่ผ่านมา - เรื่องการรายงานความคืบหน้าสถานที่จอดรถ ตลาดบ้านคลอง ( สำนักการสาธารณสุขฯ ) วาระที่ 4 เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การ ( สำนักปลัดเทศบาล ) วาระที่ 5 เรื่องรายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือน กันยายน 2557 ( สำนักปลัดเทศบาล ) วาระที่ 6 เรื่องโครงการพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ ( กอง วิชาการฯ ) วาระที่ 7 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ( กองวิชาการฯ )

2 วาระที่ 8 เรื่อง การนำเสนอผลงานและกิจกรรมของแต่ละ หน่วยงาน - กองการประปา วาระที่ 9 เรื่องปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฎิบัติงาน ของแต่ละกอง วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี ) - ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรี ----------------------------------

3 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

4 วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้า ส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557

5 วาระที่ 3 เรื่องติดตามมติหัวหน้าส่วนการ บริหารงานเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา

6 วาระที่ 3 เรื่องติดตามมติหัวหน้า ส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา - เรื่องการรายงานความคืบหน้าสถานที่จอดรถ ตลาดบ้านคลอง ( สำนักการ สาธารณสุขฯ )

7 วาระที่ 4 เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ

8 วาระที่ 5 รายงานผลการ ดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน 2557

9 วาระที่ 6 เรื่องโครงการพิษณุโลกเมืองน่าอยู่

10 วาระที่ 7 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา ระบบสารสนเทศ

11 วาระที่ 8 เรื่องการนำเสนอผลงานและ กิจกรรมของ แต่ละหน่วยงาน ( กองการประปา )

12 วาระที่ 9 เรื่องปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน ของแต่ละกอง

13 วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) - ข้อสั่งการของ นายกเทศมนตรี

14 พิษณุโลก เมืองน่าอย ู่ เทศบาลนคร พิษณุโลก WWW.phsmun.go.thE-Mail:mayor@phsmun.go.th


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13. 30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google