งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อมวลชน แนวคิดและคุณลักษณะ ของสื่อมวลชนแต่ละ ประเภท กระบวนการผลิต สื่อมวลชนแต่ละประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อมวลชน แนวคิดและคุณลักษณะ ของสื่อมวลชนแต่ละ ประเภท กระบวนการผลิต สื่อมวลชนแต่ละประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อมวลชน แนวคิดและคุณลักษณะ ของสื่อมวลชนแต่ละ ประเภท กระบวนการผลิต สื่อมวลชนแต่ละประเภท

2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์

3 สื่อมวลชน : สื่อ สิ่งพิมพ์

4 สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) สามารถเสนอข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ หลายด้าน ปะปนผสมผสานกันไปใน ฉบับเดียวกัน สื่อมวลชนที่สามารถ เข้าถึงประชาชน จำนวนมาก มีระยะเวลากำหนด ออกที่แน่นอนเป็น ประจำสม่ำเสมอ

5 สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) Mobilization Reflection Public Opinion

6 สื่อสิ่งพิมพ์ มีรูปเล่มที่กะทัดรัดสวยงาม มีระบบการพิมพ์ที่ประณีต มีสี สวยงามช่วยดึงดูดความสนใจ ของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

7 Printed Media กุลสตรี คอมพิว เตอร์ ทู เดย์ Qualitative Newspaper Quantitative Newspaper

8 สื่อสิ่งพิมพ์ แยกประเภทตาม กลุ่มเป้าหมาย แยกประเภทตาม การควบคุม Internal PRExternal PR House journal Information pieces Printed Media Publicity ControlledUncontrolle d House journal Information pieces Printed Media Publicity

9 สิ่งพิมพ์ 1. แผ่นพับ (Brochures / Folder) 2. จดหมายข่าว ( ฺ Newsletters) 3. จุลสาร (Booklet and Bulletin) 4. ประกาศ (Announcements) 5. โปสเตอร์ (Posters) 6. หนังสือคู่มือ (Manuals ) 7. ใบปลิว (Leaflet)

10 สิ่งพิมพ์ จัดทำเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม ( ภายในหรือภายนอกองค์กร ) จัดทำเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกที่แน่นอน และ มีความต่อเนื่อง

11 สิ่งพิมพ์ จัดทำเป็นรูปเล่ม และมีขนาด ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีเรื่องราวสำคัญและน่าสนใจ ขององค์กร ตลอดปีที่ผ่านมา

12 บทบาทด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักประชาสัมพันธ์ บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทในการผลิตสิ่งพิมพ์

13 การเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ ผ่าน ทางสื่อมวลชน : หนังสือพิมพ์และ นิตยสาร – ข่าวแจก (Press Release / News Release) – ภาพประกอบข่าวแจก (Photo Release) – บทความพิเศษ (Special Scoop) – สารคดีประชาสัมพันธ์ (Feature)

14 การผลิต สิ่งพิมพ์ เพื่อ การประชาสัมพันธ์

15

16

17

18

19

20

21

22 10 บัญญัติ ประหยัด น้ำมัน 1. ขับรถไม่เกิน 90 ก. ม./ ชม. 2. จอดรถไว้บ้านโดยสาร สาธารณะ ความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ไว้ ทางธรรมดา 90 กม./ ชม. ทางด่วน 110 กม./ ชม. มอเตอร์เวย์ 120 กม./ ชม. ถ้าผู้ใช้รถยนต์ร้อยละ 1 จาก จำนวน 5 ล้านคัน หันมาใช้บริการ รถสาธารณะด้วยระยะทาง 48 กม./ วัน ใน 1 ปี (260 วันทำงาน ) จะ ประหยัดน้ำมัน 52 ล้านลิตร คิด เป็นค่าน้ำมัน 780 ล้านบาท

23 3. ไม่ขับก็ดับเครื่อง 4. ทางเดียวกันไปด้วยกัน ถ้าขับรถยนต์ 5 คัน ไปทาง เดียวกัน ที่หมายใกล้กัน ระยะทาง 48 กม./ คัน ( ไป - กลับ ) ใน 1 ปี (260 วันทำงาน ) จะสิ้นเปลือง น้ำมัน 5,200 ลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 78,000 บาท ถ้าร้อยละ 1 ของรถยนต์ 5 ล้านคัน ใช้ Car Pool สลับขับ 5 คน ต่อรถ 1 คัน ใน 1 ปี จะประหยัดน้ำมันได้ 41.6 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 624 ล้านบาท การติดเครื่องยนต์จอดอยู่เฉยๆ เป็นเวลา 5 นาที สิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่า ประโยชน์ 500 ซีซี

24 ถ้ารถติดเพียงร้อยละ 1 ของ จำนวนรถยนต์ 5 ล้านคัน ในวัน ทำงานทุกวันและในบางเสาร์ - อาทิตย์ ใน 1 ปี (330 วัน / ปี ) จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 12.4 ล้านลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 186 ล้านบาท 6. ใช้โทรศัพท์ - โทรสารเลี่ยงรถ ติด 5. หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการ เดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่าง หน่วยงาน หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธี รวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E- Mail หรือส่งไปรษณีย์

25 ถ้ารถติดเพียงร้อยละ 1 ของ จำนวนรถยนต์ 5 ล้านคัน ในวัน ทำงานทุกวันและในบางเสาร์ - อาทิตย์ ใน 1 ปี (330 วัน / ปี ) จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 12.4 ล้านลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 186 ล้านบาท 6. ใช้โทรศัพท์ - โทรสารเลี่ยงรถ ติด 5. หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการ เดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่าง หน่วยงาน หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธี รวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E- Mail หรือส่งไปรษณีย์

26 หน้าที่ของสื่อมวลชน Harold D. Lasswell Surveillance of the environment Correlations of the social parts Transmission of the social heritage

27 หน้าที่ของสื่อมวลชน Charles R. Wright To Inform To Persuade To Educate To Entertain

28 หน้าที่ของสื่อมวลชน

29 The perspective of the “Advocate” on media function  INFORMATION  เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายและกิจกรรมของ องค์การ  ให้ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง  จัดลำดับก่อนหลังผลประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ เผยแพร่

30 The perspective of the “Advocate” on media function  Mobilization  กระตุ้นความสนใจ ความ เกี่ยวข้องและสนับสนุนของ ประชาชนต่อองค์การ  จัดและแนะนำกิจกรรมแก่ สมาชิกขององค์การ  พยายามจูงใจและเปลี่ยน พฤติกรรมของคน

31 The perspective of the “Advocate” on media function  INTERPRETATION 1. ตีความข่าวสารและ เหตุการณ์ตามวัตถุประสงค์ของ นักประชาสัมพันธ์ 2. สร้างความคิดเห็น ทำการ ประชาสัมพันธ์ และสร้าง ภาพลักษณ์ สนับสนุนองค์การ 3. วิพากษ์วิจารณ์ การ ดำเนินงานขององค์การ

32 The perspective of the “Advocate” on media function  EXPRESSION 1. ให้การสนับสนุนความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ และหลักการ ขององค์การ 2. ช่วยพัฒนาสำนึกในการ เป็นสมาชิก 3. ให้การศึกษาโดยตรงและ การรณรงค์ด้านข่าวสารแก่ ประชาชน


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อมวลชน แนวคิดและคุณลักษณะ ของสื่อมวลชนแต่ละ ประเภท กระบวนการผลิต สื่อมวลชนแต่ละประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google