งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pronunciación (pronunciation การออกเสียง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pronunciación (pronunciation การออกเสียง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pronunciación (pronunciation การออกเสียง)
Vocales (vowels สระ) i u o e a อา a i e o e เอ u o a u i อี e a i a o โอ o e u i u อู

2 ¿Cómo te llamas? โกโม เต ยามาส Me llamo … เม ยาโม … ¿Cómo se llama?
คุณชื่ออะไร โกโม เต ยามาส What is your name? Me llamo … ฉันชื่อ … My name is … เม ยาโม … ¿Cómo se llama? เขาชื่ออะไร โกโม เซ ยามา What is his name? What is her name? Se llama … เขาชื่อ … เซ ยามา … His name is … Her name is …

3 uno siete อูโน ซีเอเต dos ocho โดส โอโช tres nueve เตรส นูเอเบ cuatro
1 7 อูโน ซีเอเต dos 2 ocho 8 โดส โอโช tres 3 nueve 9 เตรส นูเอเบ cuatro 4 diez 10 กูอาโตร ดีเอส cinco 5 ซีนโก cero seis เซโร 6 เซอีส

4 once dieciséis diecisiete doce dieciocho trece diecinueve catorce
11 16 diecisiete doce 17 12 dieciocho trece 18 13 diecinueve catorce 14 19 quince veinte 15 20

5 ¿Cuántos años tienes? Tengo … años. ฉันมี คุณมี กี่ ปี ปี พหูพจน์
How old are you? คุณมี กี่ ปี พหูพจน์ Tengo … años. I am … years old. ฉันมี ปี พหูพจน์

6 Where do you come from? คุณมาจากไหน
¿De dónde eres? Where do you come from? คุณมาจากไหน จาก คุณเป็น ที่ไหน Soy de … I come from ... ฉันมาจาก ฉันเป็น จาก

7 ¿Dónde vives? Vivo en … ฉันอาศัยอยู่ ใน คุณอาศัยอยู่ ที่ไหน
Where do you live? คุณอาศัยอยู่ ที่ไหน Vivo en … I live in … ฉันอาศัยอยู่ ใน

8 mi padre mis padres mi madre mis abuelos mis hermanos mi hermano
my father mis padres my parents mi madre my mother mis hermanos mi hermano my brothers my brother mis hermanas mi hermana my sisters my sister mi abuelo my grandfather mis abuelos my grandparents mi abuela my grandmother

9 ¿Con quién vives? Vivo con … ฉันอาศัยอยู่ กับ คุณอาศัยอยู่ ใคร กับ
Who do you live with? กับ คุณอาศัยอยู่ ใคร Vivo con … I live with … ฉันอาศัยอยู่ กับ

10 What do you do (for a living)?คุณมีอาชีพอะไร
¿A qué te dedicas? What do you do (for a living)?คุณมีอาชีพอะไร อะไร คุณทำงน Soy estudiante. I’m a student. ฉันเป็น นักเรียน Voy al colegio. I go to school. ฉันไป โรงเรียน

11 by bike โดยมอเตอร์ไซค์
¿Cómo vas al colegio? How do you go to school? อย่างไร คุณไป โรงเรียน Voy al colegio… I go to school … ฉันไป โรงเรียน en coche by car en moto by bike โดยมอเตอร์ไซค์ en bicicleta by bicycle a pie on foot ด้วยเท้า

12 ¿Cuál es tu número de teléfono?
หมายเลข โทรศัพท์ อันไหน ของคุณ What is your phone number? เป็น Mi número de teléfono es… My phone number is… หมายเลข โทรศัพท์ ของฉัน เป็น


ดาวน์โหลด ppt Pronunciación (pronunciation การออกเสียง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google