งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pronunciación (pronunciation การออกเสียง ) Vocales (vowels สระ ) a e i o u อา เอ อี โอ อู i a u e o u i o a e o e a i u e o u a i.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pronunciación (pronunciation การออกเสียง ) Vocales (vowels สระ ) a e i o u อา เอ อี โอ อู i a u e o u i o a e o e a i u e o u a i."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pronunciación (pronunciation การออกเสียง ) Vocales (vowels สระ ) a e i o u อา เอ อี โอ อู i a u e o u i o a e o e a i u e o u a i

2 ¿Cómo te llamas? What is your name? โกโม เต ยามาส คุณชื่ออะไร Me llamo … เม ยาโม … ฉันชื่อ … My name is … ¿Cómo se llama? What is his name? What is her name? โกโม เซ ยามา เขาชื่ออะไร Se llama … His name is … Her name is … เซ ยามา … เขาชื่อ …

3 1 uno 2 อู โ น dos โดส 3 tres เต รส 5 cinco ซีนโก 6 seis เซ อี ส 4 cuatro กูอา โต ร 7 siete 8 ซีเอ เต ocho โอโ ช 9 nueve นู เอ เบ 0 cero เซ โร 10 diez ดีเอส

4 11 once 12 doce 13 15 quince 16 dieciséis 14 catorce 17 diecisiete 18 dieciocho 19 diecinueve 20 veinte trece

5 ¿Cuántos años tienes? How old are you? กี่ Tengo … años. I am … years old. ปี พหูพจน์ คุณมี ฉันมี ปี พหูพจน์

6 ¿De dónde eres? Where do you come from? คุณมาจากไหน จา ก Soy de … I come from... ฉันมาจาก ที่ไหน คุณ เป็น ฉัน เป็น จา ก

7 ¿Dónde vives? Where do you live? Vivo en … I live in … ที่ไหน คุณ อาศัย อยู่ ฉันอาศัย อยู่ ใน

8 my father mi padre my mother mi madre my parents mis padres my sister mi hermana my brother mi hermano my brothers mis hermanos my sisters mis hermanas my grandfather mi abuelo my grandmother mi abuela my grandparents mis abuelos

9 ¿Con quién vives? Who do you live with? Vivo con … I live with … กับ คุณ อาศัย อยู่ ฉันอาศัย อยู่ ใค ร กับ

10 ¿A qué te dedicas? What do you do (for a living)? คุณมีอาชีพอะไร อะ ไร Soy estudiante. I’m a student. คุณ ทำงน ฉัน เป็น นักเรี ยน Voy al colegio. I go to school. ฉัน ไป โรงเรี ยน

11 ¿Cómo vas al colegio? How do you go to school? อย่าง ไร คุณ ไป Voy al colegio… I go to school … ฉัน ไป โรงเรี ยน en coche en bicicleta a pie by car by bicycle en moto by bike โดยมอเตอร์ไซค์ on foot ด้วยเท้า

12 ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? อัน ไหน Mi número de teléfono es… My phone number is… ของ ฉัน หมายเล ข โทรศัพ ท์ ของ คุณ โทรศัพ ท์ หมายเล ข เป็น


ดาวน์โหลด ppt Pronunciación (pronunciation การออกเสียง ) Vocales (vowels สระ ) a e i o u อา เอ อี โอ อู i a u e o u i o a e o e a i u e o u a i.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google