งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring). “ การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) คือ กระบวนการที่ยอมให้ธุรกิจของรัฐหรือ ของเอกชน ที่ประสบปัญหาการไหลเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring). “ การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) คือ กระบวนการที่ยอมให้ธุรกิจของรัฐหรือ ของเอกชน ที่ประสบปัญหาการไหลเวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring)

2 “ การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) คือ กระบวนการที่ยอมให้ธุรกิจของรัฐหรือ ของเอกชน ที่ประสบปัญหาการไหลเวียน ของเงินสด และความเดือดร้อนทางการเงิน ทำการลดและต่อรองใหม่ในหนี้สินที่มีการ ละเมิดสัญญาตามกฎหมาย เพื่อที่จะ ปรับปรุงหรือทำให้สภาพคล่องกลับมา เหมือนเดิม และฟื้นฟูใหม่จนกระทั่งสามารถ ดำเนินงานต่อไปได้ ”

3 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดต้น ลด ดอก ขยายระยะเวลา ชำระหนี้ เปลี่ยนหนี้ระยะ สั้นเป็นหนี้ระยะยาว เป็นต้น โดยสามารถจะใช้วิธี ใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันก็ได้

4 ลูกหนี้เป็นหนี้บัตรเครดิต ๕๐, ๐๐๐ บาท ผ่อน ชำระเดือนละ ๕, ๐๐๐ บาท เสนอปรับโครงสร้าง หนี้ ให้ลูกหนี้ผ่อนเดือนละ ๒, ๐๐๐ บาท โดยพัก ดอกเบี้ยของต้นเงิน๕๐, ๐๐๐ บาท จนกว่าลูกหนี้ จะผ่อนเงิน๕๐, ๐๐๐ บาทหมด = 25 เดือน

5 สัญญากู้ 100,000 ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่า ติดตามทวง หนี้ สัญญาปรับ โครงสร้างหนี้หรือ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ จน ลนลน ศา ล

6 การปรับโครงสร้างหนี้มีข้อดีและ ข้อเสียอย่างไร ข้อดี ยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป ในกรณีที่ไม่ สามารถชำระได้ตามข้อตกลง หรือสัญญาครั้งแรก และเป็นการรวมหนี้ บางแบงค์ / เจ้าหนี้ อาจจะมี ข้อเสนอว่าจะรวมหนี้บัตรเครดิต + สินเชื่อบุคคล มา เป็นหนี้ยอดเดียวกัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ กว่าเดิมเช่น อาจจะเป็น 12 เปอร์เซ็นต่อปี

7 ข้อเสีย 1. การทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เจ้าหนี้ / แบงค์ จะนำ ยอดหนี้เดิมที่บวกดอกเบี้ย + ค่าปรับ + ค่าทวงถาม มาแล้ว ในช่วงที่ลูกหนี้หยุดชำระหนี้ นำมาเป็นยอดหนี้ใหม่ และ ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยอาจคิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี – ส่วนผลที่ได้ของการปรับโครงสร้างหนี้ คือทำให้มูลหนี้ต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ดอกเบี้ย, เบี้ยปรับ, ค่าธรรมเนียมการใช้เงิน, ค่า ติดตาม และอื่นๆ ที่ลูกหนี้ไม่เคยรู้ มาก่อนในสัญญาหนี้หรือในข้อตกลงที่เจ้าหนี้ ( ธนาคารหรือ บัตรเครดิต ) ไม่เคยแจ้งให้ลูกหนี้ รู้มาก่อน ( เข้าสัญญาไม่เป็นธรรมหรือเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ใน ศาล หรือเจ้าหนี้ขาด หลักฐานที่จะฟ้องลูกหนี้ ) เมื่อลูกหนี้ไปทำการลงชื่อใน เอกสารปรับโครงสร้างหนี้ จะเข้าสัญญาประนีประยนอม ยอมความ มาตรา 850-852

8 ผลของ สัญญา ประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมทำให้ การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป " ทำให้สิทธิที่จะต่อสู้และ เรียกร้องต่างๆ ที่มีอยู่เดิน หมดไปทันที และ ทำให้เจ้าหนี้ได้สิทธิใหม่ตาม กฎหมาย 2. หากมีการฟ้องแล้วไปไกล่เกลี่ยที่ศาล และมีการ ตกลงชำระหนี้ตามที่ตกลงกันที่ศาล และมีการบันทึกก็ ถือว่าคดีสิ้นสุดแล้ว หากไม่ชำระหนี้มีผลมาถึงการ อายัดทรัพย์, อายัดเงินเดือนเร็วขึ้น


ดาวน์โหลด ppt “ การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring). “ การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) คือ กระบวนการที่ยอมให้ธุรกิจของรัฐหรือ ของเอกชน ที่ประสบปัญหาการไหลเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google