งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้ค้นหาทวิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้ค้นหาทวิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้ค้นหาทวิภาค

2 ต้นไม้ทวิภาค ต้นไม้ทวีภาค (binary tree) คือ ต้นไม้ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ต้นไม้ว่าง (empty tree) 2. ต้นไม้ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 2.1 ราก 2.2 ต้นไม้ย่อยทางซ้าย (left subtree) ของราก 2.3 ต้นไม้ย่อยทางขวา (right subtree) ของราก โดยต้นไม้ย่อยทางซ้ายและขวาต้อง เป็นต้นไม้ทวิภาค

3 ต้นไม้ค้นหาทวิภาค ใช้ในการเรียงข้อมูลเพื่อเพิ่มความ รวดเร็วในการค้นหา ต้นไม้ค้นหาทวิภาคที่มีจำนวน ข้อมูล n จะใช้เวลาในการค้นหา log 2 n เช่น มีจำนวนข้อมูล 32 จะใช้เวลา การค้นหามากที่สุด log 2 32 = 5 ครั้ง เช่น มีจำนวนข้อมูล 32 จะใช้เวลา การค้นหามากที่สุด log 2 64= 6 ครั้ง

4 นิยามต้นไม้ค้นหาทวิภาค ต้นไม้ค้นหาทวิภาค (binary search tree) คือ ต้นไม้ทวิภาคที่มีสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ทุกโหนดสามารถเปรียบเทียบค่า มากน้อยได้ 2. ข้อมูลของโหนดใดๆ จะมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับโหนดที่อยู่ ทางซ้าย และ มีค่าน้อยกว่าโหนดที่ อยู่ทางด้านขวา

5 การสร้างต้นไม้ค้นหา ทวิภาค ต้นไม้ที่จะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับ ลำดับ ของข้อมูลที่เข้ามา วิธีการสร้างจะสร้างขึ้นตามนิยาม ของต้นไม้ค้นหาทวิภาค

6 วิธีการสร้างต้นไม้ค้นหา ทวิภาค อ่านข้อมูลทีละค่าจนหมดข้อมูล ถ้าเป็นต้นไม้ว่างให้ข้อมูลนั้นเป็น โหนด แต่ถ้าไม่ว่าง ถ้า ข้อมูลนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ ราก ให้ใส่ข้อมูลทางซ้ายแบบต้นไม้ ค้นหาทวิภาค แต่ถ้า ข้อมูลนั้นมากกว่ารากให้ใส่ ข้อมูลไปทางขวาแบบต้นไม้ค้นหา ทวิภาค

7 ตัวอย่างการสร้างต้นไม้ ค้นหาทวิภาค 4 7 531865 4 7 5 3 18 65

8 ตัวอย่างการสร้างต้นไม้ ค้นหาทวิภาค 3 18654 7 5 3 1 8 6 5 4 7 5


ดาวน์โหลด ppt ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้ค้นหาทวิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google