งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 15 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 15 ตุลาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 15 ตุลาคม 2555

2 การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจตามคำ รับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2555 ตัวชี้วัด ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2554 ผล ข้อมูลเดือน กย.54 – สค. 55 16,4 99 17,77 5 100%108%

3 การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจตามคำ รับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนสถาบันที่มีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ร้อยละ 53 ผล ข้อมูลเดือน กย.54 – สค.55 เป้าหมาย จำนวน 167 แห่ง สหกรณ์ 71 แห่งและกลุ่มเกษตรกร 96 แห่ง ผลจำนวน 118 แห่ง สหกรณ์ 51 แห่ง ร้อยละ 71.83 ของ จำนวนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 67 แห่ง ร้อยละ 69.79 ของจำนวนกลุ่ม เกษตรกร

4 การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ ( แผนงานส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ) ตัวชี้วัด สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมใน การดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 74,170 คน นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 74,170 100% 71, 613 ผลการรายงาน สหกรณ์ส่งรายงานการมีส่วนร่วมฯ จำนวน 67 สหกรณ์ 98 กลุ่มเกษตรกร หมายเหตุ แผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 6 เดือน แรก จำนวน 30,000 ราย

5 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5 เป้าหมาย เป้าหมาย จำนวนสมาชิก 1,200 ราย จำนวนเงิน ฝากจำนวน 1,200,000 บาท การส่งเสริมและพัฒนาการออม ในระบบสหกรณ์ 1,2 00 1,2 71 6,790,865. 62 1,200,0 00 100 % 401 %

6 ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม การออมของโรงเรียน ร้อยละ 80 เป้าหมาย เป้าหมาย จำนวนโรงเรียน 1 แห่ง จำนวนนักเรียน 200 ราย จำนวนเงินฝาก 12,000 บาท 12,00 0 80,18 5 100 % 114 % 100 % 668 % 200228 ผลการดำเนินงาน 1. จัดกิจกรรมอบรม นักเรียนเพื่อ ส่งเสริมการออมในโรงเรียน 3 โรงเรียน วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 โรงเรียน บ้านโคกสะอาด วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โรงเรียน บ้านบ้านลำโป่งเพชร วันที่ 5 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้าน ดีลัง 2. จัดกิจกรรมประกวดสุดยอดเด็กดีมีเงินออมใน โรงเรียน 3 โรงเรียน โดยดำเนินการมอบรางวัล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันที่ 7 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านดีลัง วันที่ 8 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านบ้านลำ โป่งเพชร วันที่ 15 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านโคก สะอาด 3. จัดกิจกรรมมอบรางวัลสุดยอดสหกรณ์ ส่งเสริมการออม ในวันที่ 11 กันยายน 2555

7 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐานสินค้า ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ยอดจำหน่ายของสินค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 10 เป้าหมาย เป้าหมาย กลุ่มสตรีสหกรณ์ ม.7 มหาโพธิ สังกัดสหกรณ์ การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด 60,3 30 100 % 125.76 % ผลการ จำหน่ายปี 55 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.76


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 15 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google