งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dragon Fly ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระพจชกร ฉายา อคฺคปญฺโญ นามสกุล สุตา เกิด วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dragon Fly ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระพจชกร ฉายา อคฺคปญฺโญ นามสกุล สุตา เกิด วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Dragon Fly ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระพจชกร ฉายา อคฺคปญฺโญ นามสกุล สุตา เกิด วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ถนน สามล้าน ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ บรรพชา วันที่ 2 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2546 ณ วันอินทา ราม ตำบล หางดง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระพจชกร ฉายา อคฺคปญฺโญ นามสกุล สุตา เกิด วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ถนน สามล้าน ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ บรรพชา วันที่ 2 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2546 ณ วันอินทา ราม ตำบล หางดง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่

3 Dragon Fly อุปสมบท วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ประวัติการศึกษา - นักธรรมเอก - เปรียญธรรม ประโยค 1-2 - ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตาล เหนือ ตำบล บ้านตาลอำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ อุปสมบท วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ประวัติการศึกษา - นักธรรมเอก - เปรียญธรรม ประโยค 1-2 - ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตาล เหนือ ตำบล บ้านตาลอำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่

4 Dragon Fly ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา ตำบลสองแคว อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนธรรมราชศึกษา ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ล้านนา คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คติประจำใจ เป็นคนควรพยายาม จนกว่าจะประสบความสำเร็จ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา ตำบลสองแคว อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนธรรมราชศึกษา ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ล้านนา คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คติประจำใจ เป็นคนควรพยายาม จนกว่าจะประสบความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt Dragon Fly ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระพจชกร ฉายา อคฺคปญฺโญ นามสกุล สุตา เกิด วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google