งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Metadataโดย ณัฐธยาน์ ไกรลาสสุวรรณ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Metadataโดย ณัฐธยาน์ ไกรลาสสุวรรณ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Metadataโดย ณัฐธยาน์ ไกรลาสสุวรรณ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 เมทาดาทา (Metadata) ความหมาย ข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับอธิบายรายละเอียดของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกในฐานข้อมูล มีแบบแผน เช่นเดียวกับการทำรายการทรัพยากรของห้องสมุด

3 โครงสร้างดับลิน คอร์ เมทาดาทา เนื้อหา เจ้าของงาน ลักษณะ ชื่อเรื่อง (Title) เจ้าของงาน (Creator) ปี (Date) หัวเรื่อง/คำสำคัญ สำนักพิมพ์ ประเภท (Subject/keyword) (Publisher) (Type) ลักษณะ ผู้ร่วมงาน รูปแบบ (Description) (contributor) (format) ภาษา ต้นฉบับ รหัส (Language) (Source) (Identifier) ความสัมพันธ์ สิทธิ (Relation) (Rights) ขอบเขต(Coverage)

4 โครงสร้างดับลิน คอร์ เมทาดาทา 1.ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ที่เจ้าของผลงาน หรือ สำนักพิมพ์เป็นผู้กำหนด

5 ตัวอย่าง หนังสือที่มีเฉพาะชื่อเรื่องหลัก ชื่อเรื่อง การปลูกฝังจริยธรรมแก่เด็ก หนังสือที่มีชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรอง ชื่อเรื่อง หลักเอกสารประกอบการบรรยาย วิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (สร 301) เรื่องสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ ชื่อเรื่องรอง Reproductive physiology ชื่อเรื่องรอง สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์

6 2. เจ้าของงาน (creator) ผู้รับผิดชอบการจัดทำต้นฉบับเนื้อหาทรัพยากร เจ้าของงานหมายรวมถึงบุคคล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื้อหาและเป็นเจ้าของทรัพยากรโดยลิขสิทธิ์

7 ตัวอย่าง หทัยทิพย์ ไตรสมบูรณ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช, พล.ต. ม.ร.ว. พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (บัว ญาณสมฺปนฺโน) พุทธทาสภิกขุกรมสุขภาพจิต กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กรมป่าไม้. กองอนุรักษ์สัตว์ป่า

8 3. หัวเรื่องและคำสำคัญ (Subject and keyword) หัวข้อของเนื้อหาทรัพยากร หัวเรื่องจะแสดงด้วยคำสำคัญ วลีสำคัญหรือรหัส หมวดวิชาที่บ่งบอกเนื้อหาของทรัพยากร ( หมวดวิชาที่บ่งบอกเนื้อหาของทรัพยากร (เสนอแนะ ให้เลือกคำจากศัพท์ควบคุมหรือกำหนดหมวดวิชาที่ ใช้กันอย่างเป็นทางการ) หัวเรื่องสามารถเพิ่มได้ มากกว่า 1 รายการ

9 ตัวอย่าง พุทธศาสนาจริยธรรมคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็น ภาษาไทย--แบบฝึกหัด Mathematics--Study and teaching

10 4.ลักษณะ (Description) บันทึกรายละเอียดเนื้อหาของทรัพยากร รายละเอียดของเนื้อหาเช่น สารบัญ หรือบทคัดย่อ หรือ ข้อความบรรยายเนื้อหากรณีที่เป็นสื่อโสตทัศน์ ตลอดจน URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บต์ที่ระบุเนื้อหาของทรัพยากร

11 ตัวอย่าง สารบัญ: 1. คืนพิเศษกับคนพิเศษ -- 2. ปฐมบรรพเกิดมา เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร -- 3. เหตุใดจึงเกิดเป็นมนุษย์ สาระสังเขป: ประวัติพัฒนาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒอดีตถึงปัจจุบัน และทิศทางการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยทั้งทางด้านกายภาพ วิชาการ และบริการสังคม URL http://kids-d.org:8080/dspace/handle http://kids-d.org:8080/dspace/handle /123456789/132

12 5. สำนักพิมพ์ (publisher) ผู้รับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยากรขึ้น สำนักพิมพ์หมายความรวมถึงบุคคล องค์การ หรือ หน่วยบริการ ปกติควรใช้สำนักพิมพ์ที่มีตัวตนเป็น รูปธรรม หรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

13 ตัวอย่าง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) อตัมมโย

14 6. ผู้ร่วมงาน (Contributor) ผู้รับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตด้านเนื้อหา ทรัพยากร ผู้ร่วมงานหมายความรวมถึงบุคคล หรือหน่วยงานที่มี ชื่อปรากฏแต่มิใช่ผู้แต่งหรือเจ้าของงาน ที่ได้ลงใน ข้อมูลผู้แต่ง/เจ้าของงาน

15 ตัวอย่าง ขจิตพรรณ จันทรสาขา, ผู้แต่งร่วม ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ พรรณ เวชชาชีวะ, แปล อบรม สันภิบาล, รวบรวม ปรัชญา ปิ่นแก้ว, กำกับการแสดง

16 7. ปี (Date) ปีที่จัดพิมพ์ เผยแพร่เอกสารในรูปแบบปัจจุบัน ใช้ตามแบบ แผน ISO 8601

17 yyyymmdd สิ่งพิมพ์ภาษาไทย 24520608 สิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 20090608

18 8. ประเภท (Type) ประเภทของทรัพยากรที่พรรณนา ประเภทเนื้อหาของทรัพยากร เช่น homepage, novel, poem, working paper, technical report, essay, dictionary, text, image, interactive resource, sound หนังสือ หนังสืออ้างอิง บทความ, รูปภาพ

19 9. รูปแบบ (Format) รูปลักษณ์ของทรัพยากรที่แสดงในกายภาพหรือดิ จิตัล ลักษณะทางกายภาพหรือดิจิตัลของทรัพยากร อาจ รวมทรัพยากที่บันทึกในสื่อและมิติต่าง ๆ พร้อมบอก ขนาดและความยาวที่นำเสนอ ให้เลือกใช้ศัพท์ ควบคุม (สามารถดูรูปแบบใน Internet types - IMT) (MIME Type) ซึ่งกำหนดตามมาตรฐาน RFC 2046 text/html, jpeg, gif, pcx wav, mp3, midi

20 ตัวอย่าง รูปแบบสิ่งพิมพ์ 65 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 25 ซม. 65 p. : ill, map ; 25 cm รูปแบบสื่อโสตทัศน์ 2 แผ่น (60 นาที) : ดิจิตัล ; 4 ¾ นิ้ว 2 soundrecording (60 min.) : ดิจิตัล ; 4 ¾ in. รูปแบบสิ่งพิมพ์ดิจิตัล html 2kb gif 44kb application/octet-stream

21 10.รหัสทรัพยากร (Identifier) ข้อความหรือตัวเลขที่ใช้ในการระบุชี้เฉพาะ ทรัพยากร ข้อความหรือตัวเลขที่ใช้ชี้เฉพาะทรัพยากรที่ ผู้ใช้สามารถเรียกดูหรือ download ข้อมูลได้ เช่น ISBN, ISSN, URL, URI URN (Uniform Resource Name)

22 ตัวอย่าง เลขหมู่ LC BQ5415 พ831 2535 DC 370 Ed24 DVD 453 เลขมาตรฐาน ISBN, ISSN เลขมาตรฐาน ISBN, ISSN ISBN 9749323289 ISBN 9749323289 ISSN 16857909 ISSN 16857909 URL http://www.tiac.or.th/tiacweb/e_jour_th.htm/

23 11. ต้นฉบับ (Source) การอ้างอิงต้นฉบับของทรัพยากรซึ่งเป็นที่มา ของการแปลง แปร หรือแปล ทรัพยากร สู่รูปแบบปัจจุบัน ทรัพยากรปัจจุบันอาจดัดแปลงมาจากต้นฉบับ บางส่วนหรือทั้งเรื่อง ระบุทรัพยากร บรรณานุกรม, ISBN, ISSN หรือ URL

24 ตัวอย่าง บรรณานุกรม บรรณานุกรม พุทธทาสภิกขุ. ความถูกต้อง 4 ประการ. กรุงเทพฯ : อตัมมโย, 2535 ISBN,ISSN974932328916857909 URL http://www.tiac.or.th/tiacweb/e_jour_th.htm/

25 12. ภาษา (Language) ภาษาที่ใช้เรียบเรียงเนื้อหาของทรัพยากรภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงสารสนเทศเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

26 ตัวอย่าง ภาษาไทย ใช้ ไทย หรือ th ภาษาอังกฤษ ใช้ อังกฤษ หรือ en ถ้ามีสองภาษาใช้ ไทย / อังกฤษ หรือ th / en ถ้าเป็นภาษาอื่น ให้ดูตามมาตรฐาน RFC 1766

27 13.อ้างอิงเรื่องที่เกี่ยวข้อง (Relation) แสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างทรัพยากร เป็นฉบับของ (Is version of) หมายถึงทรัพยากรที่กำลังลงรายการเป็น Version หรือ edition ของทรัพยากรที่ระบุ ใช้แสดงความสัมพันธ์ในระดับเนื้อหา มีกา เปลี่ยนแปลงเนื้อหา แต่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ (format) มีฉบับ (has version) ใช้เช่นเดียวกับ Is version of มีส่วนประกอบ (has part) หมายถึงทรัพยากรที่กำลังลงรายการได้รวมทรัพยากร ที่ระบุไว้ด้วยไม่ว่าจะทางกายภาพหรือทางตรรกะ มีรูปแบบ (has format) หมายถึงทรัพยากรที่กำลังทำรายการมีอยู่ทรัพยากรที ระบุ ซึ่งมีเนื้อหาอย่างเดียวกัน แต่นำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่ง อ้างถึง (References) หมายถึง ทรัพยากรที่กำลังลงรายการอ้างถึง ทรัพยากรที่ระบุ

28 14.ขอบเขต (Coverage) ขอบเขตหมายถึง สถานที่(spatial) ที่ตั้ง ชื่อ ภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา วันที่(Temporal) ขอบเขตอำนาจการ บริหารการปกครอง การลงข้อมูลเลือกใช้ศัพท์บังคับ เช่น อรรถาภิธาน อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ประกาศราชบัณฑิตยสถานว่าด้วย การถอดอักษรไทยเป็นโรมัน และการสะกดชื่อภูมิศาสตร์ และให้เขียนชื่อสถานที่ระยะเวลาเป็นคำบรรยายแทนตัวเลข

29 ตัวอย่าง ชลบุรีอำเภอแกลงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร.ศ.107 พ.ศ. 2540-2547

30 15. สิทธิ (Rights) ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของสิทธิในทรัพยากรสารสนเทศ สิทธิ จะแสดงในรูปข้อความประกาศว่าด้วยการ จัดการสิทธิในทรัพยากรสารสนเทศ หรืออ้างอิงถึง หน่วยที่บริการสารสนเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ รวมถึงสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และ สิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ถ้าไม่มีข้อความประกาศใน ส่วนคำย่อย สิทธิ หมายความว่าไม่สามารถสรุป สถานะหรือสิทธิความเป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศเรื่องนั้นๆ

31 ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

32 Creator Title series Type Language Title.Alternative

33 Subject Abstract Sponsorship Description Keyword

34 contributor.ed Contributor.ill Contributor.other edition Format

35 Pub Source

36 Relation.requires Coverage Rights Audience Location

37 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Metadataโดย ณัฐธยาน์ ไกรลาสสุวรรณ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google