งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 8 Enhanced Entity-Relationship Modeling. 2 Enhanced Entity-Relationship Model พื้นฐานแนวคิดของแบบจำลอง E-R เป็นแบบจำลอง ที่มีการนำมาใช้งานเมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 8 Enhanced Entity-Relationship Modeling. 2 Enhanced Entity-Relationship Model พื้นฐานแนวคิดของแบบจำลอง E-R เป็นแบบจำลอง ที่มีการนำมาใช้งานเมื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 8 Enhanced Entity-Relationship Modeling

2 2 Enhanced Entity-Relationship Model พื้นฐานแนวคิดของแบบจำลอง E-R เป็นแบบจำลอง ที่มีการนำมาใช้งานเมื่อ กลางปี ค. ศ. 1970 และจัดได้ว่าเป็นแบบจำลองชนิด หนึ่งที่มีความเหมาะสมกับ การนำไปใช้งานเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ แต่ในสภาพ ปัจจุบันข้อมูลทางธุรกิจก็ มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงมีทีมนักวิจัยได้นำแนวคิด แบบจำลอง E-R มาพัฒนา ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง ด้วยการใช้แบบจำลองที่ เรียกว่า Enhanced Entity-Relationship Model หรือเรียกสั้นๆ ว่า EER โดยสิ่งสำคัญของการสร้างแบบจำลองของ EER นั้นคือ ความสัมพันธ์แบบซูเปอร์ - ไทป์ (Supertype) และซับไทป์ (Subtype)

3 3 Entity Supertypes and Subtypes คุณลักษณะของแบบจำลอง EER อนุญาตให้เอ็นติตี้ที่ เป็น Supertype สามารถ แบ่งเอ็นติตี้ออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ เรียกว่า Subtype ซึ่งการ นำหลักการของ Supertype และ Subtype มาใช้งาน ก่อให้เกิดผลในด้านดี 2 ประการ หลีกเลี่ยงข้อมูลที่เป็นค่าว่าง (null) กำหนดประเภทเอ็นติตี้เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมใน ความสัมพันธ์ตามคุณลักษณะ เฉพาะของประเภทเอ็นติตี้นั้นๆ ได้

4 4 Entity Supertypes and Subtypes Relation Schema ทั้ง 3 ของพนักงานแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ SALARIED_EMP (empNo, name, address, dateHired, salary, bonus) HOURLY_EMP (empNo, name, address, dateHired, hourlyRate) CONSULTANT (empNo, name, address, dateHired, contractNo, billingRate)

5 5 Supertype and Subtype ซูเปอร์ไทป์ (Supertype) คือ รูปแบบของเอ็นติตี้ที่ใช้ เป็นต้นแบบให้กับเอ็นติตี้อื่น ๆ โดย Supertype จะประกอบไปด้วย Subtype ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซัปไทป์ (Subtype) คือ เอ็นติตี้ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ภายในกลุ่มสมาชิกของ Subtype ด้วยกัน แต่จะมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ขึ้นอยู่กับเอ็น ติตี้ที่เป็น Supertype

6 6 Supertype and Subtype

7 7 Example

8 8

9 9 เมื่อใดต้องใช้ความสัมพันธ์แบบ Supertype และ Subtype มีแอตตริบิวต์เหมือน ๆ กันที่ปรากกฎอยู่ในบาง entity ที่ เกี่ยวข้อง ( แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละ Subtype จะต้องมีคณุ สมบัติเฉพาะ SALARIED_EMP (empNo, name, address, dateHired, salary, bonus) HOURLY_EMP (empNo, name, address, dateHired, hourlyRate) CONSULTANT (empNo, name, address, dateHired, contractNo, billingRate)

10 10 Example

11 11 Generalization / Specialization ความสัมพันธ์แบบ Supertype และ Subtype นั้น ยัง สามารถสร้างด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อ พัฒนาเอ็นติตี้ให้เป็น Supertype และ Subtype ได้ด้วย กระบวนการ Generalization และ Specialization ซึ่งก็คือเทคนิควิธีพัฒนาเอ็นติตี้ที่เป็น Supertype และ Subtype

12 12 Generalization เป็นเทคนิคการออกแบบ Supertype และ Subtype ที่ตั้ง อยู่บนพื้นฐานวิธีแบบล่าง ขึ้นบน (Bottom-Up Approach)

13 13 Generalization

14 14 Generalization พบว่าในที่นี้จะไม่ได้ผนวกเอ็นติตี้ MOTORCYCLE เข้า ไปด้วย เนื่องจากมีความ สัมพันธ์ที่ยังไม่ตรงเงื่อนไข อันเนื่องมาจากไม่พบแอตตริ บิวต์ที่บ่งบอกคุณลักษณะ เฉพาะในเอ็นติติ้ MOTORCYCLE เลย ดังนั้นจึงไม่นับรวม เอ็นติตี้ MOTORCYCLE เข้ามาเป็น Subtype

15 15 Specialization เป็นเทคนิคการออกแบบ Supertype และ Subtype ที่ตั้ง อยู่บนพื้นฐานวิธีแบบบน ลงล่าง (Top-Down Approach) อะไหล่ (PART) นำมาจาก 2 แหล่ง คือ จากโรงงานผู้ผลิต และ ตัวแทนจำหน่าย (Supplier)

16 16 Specialization

17 17 Completeness Constraints การระบุถึงข้อบังคับ Completeness เกี่ยวข้องกับคำถาม ที่ว่า Supertype จะต้องมี สมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง Subtype โดยข้อบังคับแบบ Completeness นี้จะมีความเป็นไป ได้อยู่ 2 กฎเกณฑ์ คือ  Total Specialization Rule  Partial Specialization Rule

18 18 Total Specialization Rule เป็นกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ว่า เอ็นติตี้ใดๆ ที่เป็น Supertype ต้องมีความสัมพันธ์กับ สมาชิกใน Subtype

19 19 Partial Specialization Rule เป็นกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ว่า เอ็นติตี้ใดๆ ที่เป็น Supertype จะอนุญาตให้ไม่ต้องมีส่วน ร่วมในทุกๆ Subtype ก็ได้

20 20 Disjointness Constraints การระบุถึงข้อบังคับ Disjointness เกี่ยวข้องกับคำถาม ที่ว่า Supertype อาจมีจำนวน สมาชิกของ Subtype ได้มากกว่าหนึ่ง โดยข้อบังคับ ดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้อยู่ 2 กฎเกณฑ์ คือ  Disjoint Rule  Overlap Rule

21 21 Disjoint Rule เป็นกฎเกณฑ์ที่ชี้ระบุถึงเอ็นติตี้ที่เป็น Supertype จะมี สมาชิกได้เพียงหนึ่ง Subtype เท่านั้น โดยจะไม่สามารถมี Subtype อื่นๆ เข้ามาเป็น สมาชิกได้อีก “d”

22 22 Overlap Rule เป็นกฎเกณฑ์ที่ชี้ระบุถึงเอ็นติตี้ที่เป็น Supertype สามารถมีสมาชิกคาบเกี่ยวได้มาก กว่าหนึ่ง Subtype “o”

23 23 Supertype/Subtype Relationship

24 24 Supertype/Subtype Relationship

25 25 Example (DreamHome)


ดาวน์โหลด ppt Lecture 8 Enhanced Entity-Relationship Modeling. 2 Enhanced Entity-Relationship Model พื้นฐานแนวคิดของแบบจำลอง E-R เป็นแบบจำลอง ที่มีการนำมาใช้งานเมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google