งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 9 1. การส่งเสริมการผลิต อาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศมหาอำนาจ ในช่วง สงครามเย็นมี จุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 1. การส่งเสริมการผลิต อาวุธนิวเคลียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 9 1. การส่งเสริมการผลิต อาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศมหาอำนาจ ในช่วง สงครามเย็นมี จุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 1. การส่งเสริมการผลิต อาวุธนิวเคลียร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 9 1. การส่งเสริมการผลิต อาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศมหาอำนาจ ในช่วง สงครามเย็นมี จุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 1. การส่งเสริมการผลิต อาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศมหาอำนาจ ในช่วง สงครามเย็นมี จุดมุ่งหมายเพื่ออะไร ก. ต้องการทำลายล้างฝ่าย ตรงข้าม ข. ต้องการพิสูจน์ทฤษฎี ของไอน์สไตน์

2 ครูธีระพล เข่งวา 20 1. การส่งเสริมการผลิต อาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศมหาอำนาจ ในช่วง สงครามเย็นมี จุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 1. การส่งเสริมการผลิต อาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศมหาอำนาจ ในช่วง สงครามเย็นมี จุดมุ่งหมายเพื่ออะไร ค. ต้องการแสดงให้ฝ่าย ตรงข้ามเห็นว่า มีกำลังมากกว่า ง. ต้องการพัฒนาอาวุธ นิวเคลียร์ ต่อเนื่องจากระเบิดลูก แรกที่นำไปใช้ โดยไม่ได้ทดลอง

3 ครูธีระพล เข่งวา 21 2. ผู้ที่ทำให้การเจรจาลด อาวุธนิวเคลียร์ บังเกิดผลสำเร็จมาก ที่สุดคือใคร ก. โจเซฟ สตาลิน ข. วลาดิเมียร์ ปู ติน ค. จอหน์ เอฟ เคนเนดี ง. มีฮาอิล กอร์บา ซอฟ

4 ครูธีระพล เข่งวา 22 3. แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะ เป็นผู้ริเริ่มให้ มีการลดอาวุธนิวเคลียร์ แต่สหภาพ โซเวียตก็ยังไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ ควร เพราะเหตุผลใด

5 ครูธีระพล เข่งวา 23 ก. องค์กรการตรวจสอบ ยังไม่ เป็นกลาง ข. สหภาพโซเวียตยังไม่ สามารถ ผลิตได้ ค. ประชาชนยังไม่เห็น พิษภัยของ ปรมาณู ง. สหภาพโซเวียตยังไม่ ต้องการ สันติภาพ

6 ครูธีระพล เข่งวา 24 4. การพัฒนาขีด ความสามารถในการ สร้างขีปนาวุธของ สหภาพโซเวียต ทำให้สหรัฐอเมริกาวิตก กังวลเพราะ เหตุใด

7 ครูธีระพล เข่งวา 25 ก. ขีปนาวุธมีอานุภาพ ร้ายแรงกว่า ปรมาณู ข. ขีปนาวุธการควบคุม การเคลื่อนที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม

8 ครูธีระพล เข่งวา 26 ค. สหรัฐอเมริกายังไม่ สามารถผลิต ขีปนาวุธได้จึงอาจถูก โจมตีก่อน ง. ขีปนาวุธสามารถนำ ระเบิดไปทิ้ง ยังจุดหมายได้อย่าง แม่นยำ โดย ไม่ต้องใช้เครื่องบิน

9 ครูธีระพล เข่งวา 27 5. ชาวโลกเริ่มหวั่นวิตก เกี่ยวกับ อันตรายของระเบิด นิวเคลียร์เมื่อใด ก. เมื่อไอน์สไตน์ คิดสูตร E=MC 2 ข. ระเบิดปรมาณูลิตเติล บอยถูก ทิ้งที่เมืองฮิโรชิมา

10 ครูธีระพล เข่งวา 28 5. ชาวโลกเริ่มหวั่นวิตก เกี่ยวกับ อันตรายของระเบิด นิวเคลียร์เมื่อใด ค. ประเทศด้อยพัฒนาก็ สามารถผลิต อาวุธนิวเคลียร์ได้ เช่นกัน ง. การประท้องปรมาณู เมื่อมีการ ติดตั้งโรงงานนิวเคลียร์ ทั่วโลก ครูธีระพล เข่งวา

11 29 5. ชาวโลกเริ่มหวั่นวิตก เกี่ยวกับ อันตรายของระเบิด นิวเคลียร์เมื่อใด ก. เมื่อไอน์สไตน์ คิดสูตร E=MC 2 ข. ระเบิดปรมาณูลิตเติล บอยถูก ทิ้งที่เมืองฮิโรชิมา ครูธีระพล เข่งวา

12 พบกัน ใหม่ 30 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : การปฏิรูปประเทศ ของสาธารณะ ประชาชนจีน


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 9 1. การส่งเสริมการผลิต อาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศมหาอำนาจ ในช่วง สงครามเย็นมี จุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 1. การส่งเสริมการผลิต อาวุธนิวเคลียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google