งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao Sequence Diagram Communication Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao Sequence Diagram Communication Diagram."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao Sequence Diagram Communication Diagram

2 1. เข้าใจจุดประสงค์การสร้าง sequence diagram 2. สามารถค้นหา sequence diagram ที่ เหมาะสมได้ 3. สามารถเขียน sequence diagram ได้ตรง ตามมาตรฐานการออกแบบ UML 4. เข้าใจจุดประสงค์การสร้าง communication diagram 5. สามารถค้นหา communication diagram ที่เหมาะสมได้ 6. สามารถเขียน communication diagram ได้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบ UML 7. เข้าใจความแตกต่างระหว่า ง communication & sequence diagram จุดประสงค์การเรียนรู้

3 Sequence Diagram 1.Use Case Diagram แสดงการใช้งานและความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ (actor) และการใช้งาน 2.Class Diagram คลาส ส่วนประกอบคลาส ความสัมพันธ์ 3.Sequence Diagram แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองต่อผู้ใช้ 4.Communication Diagram(Collaboration Diagram UML1.x) แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองระหว่างวัตถุ 5.Activity Diagram แสดงการทำงานของข้อมูลทั้งระบบ 1.Use Case Diagram แสดงการใช้งานและความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ (actor) และการใช้งาน 2.Class Diagram คลาส ส่วนประกอบคลาส ความสัมพันธ์ 3.Sequence Diagram แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองต่อผู้ใช้ 4.Communication Diagram(Collaboration Diagram UML1.x) แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองระหว่างวัตถุ 5.Activity Diagram แสดงการทำงานของข้อมูลทั้งระบบ

4  แผนภาพแสดงวัตถุในระบบมีการโต้ตอบกัน ณ ขณะหนึ่ง  เน้นการส่งข้อความ (Message) ระหว่างวัตถุ  เน้นช่วงเวลา Sequence Diagram

5 1. Object หมายถึงคลาสหรือวัตถุในแผนภาพ รวมทั้ง Actor ด้วย 2. Lifeline แทนช่วงเวลาของวัตถุตลอดเวลา โต้ตอบ ประกอบไปด้วย – Activation แสดงระยะเวลาใน Lifeline ที่มีการทำงานบางอย่าง จนกว่าสิ้นสุดช่วง Activation นั้น 3. Message เป็นการติดต่อกันระหว่างวัตถุ หรือ ภายในวัตถุ (Self-delegation) โดย วัตถุที่ส่ง Message กันได้ต้องมีความสัมพันธ์กัน และ วัตถุที่อยู่ด้านบนจะเกิดก่อนวัตถุที่อยู่ด้านล่าง 4. Frame เป็นกรอบล้อมรอบการทำงานแต่ละ ส่วน เช่น Frame POS, loop องค์ประกอบ Sequence Diagram

6 Sequence Diagram object messa ge frame frame as combined fragment lifeline activat ion

7 Object & Lifetime Instance ชื่อ c เป็นตัวแทนของ class cashier โดยกำหนดให้ c เป็นลักษณะ array ไม่กำหนด instance ของ class POS System โดยกำหนดว่า instance มี 1 ตัว

8 Object & Lifetime : cashier c : cashier c[i] : cashier instance ของ cashier instance ชื่อ c ของ cashier instance ชื่อ c ตัวที่ i ของ cashier

9 Message(endSale) แสดงการสื่อสารระหว่าง object(cashier และ POS System) แสดงความสัมพันธ์ด้วยลูกศรเชื่อมระหว่าง Lifeline ของ object ที่ส่ง (cashier) และรับ Message(POS System) object ที่รับ Message จะแสดง Activation Message & Activation

10  synchronous message แสดงการส่ง message โดยมีการคืนค่ากลับ แทนด้วยเส้นทึบ และหัวลูกศรทึบสำหรับการส่ง message ไป และแทนด้วย เส้นประและหัวลูกศรทึบสำหรับการรับ message คืน  asynchronous message แสดงการส่ง message โดยไม่มีการคืนค่ากลับ แทนด้วยเส้นทึบ และหัวลูกศรทึบ Message Type

11  Return message แสดงการส่งกลับ message Message Type

12  ตัวอย่างแสดง object ของ cashier ทำการ submit ข้อมูลเพื่อลงทะเบียน (register)  object ของ class register ทำการ register ข้อมูลที่ได้รับ ที่ object ของ register เอง Self Message

13  แสดงตัวอย่างการ create object payment และ delete payment โดย cashier ผ่าน sale Message Create & Delete

14  เป็นสัญลักษณ์แสดงขอบเขตแผนภาพ เพื่อ กำหนดเงื่อนไข โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ Frame & Combined Fragment สัญลักษ ณ์ ความหมาย Opt แสดงเงื่อนไข ภายใต้ […] Alt แสดงทางเลือกกรณีมีหลายเงื่อนไข Loop แสดงจำนวนรอบที่ทำซ้ำหรือไม่ระบุจำนวนรอบก็ได้ Ref แสดงการอ้างถึงแผนภาพอื่นๆ

15 Frame & Combined Fragment[Opt]

16

17 Communication Diagram

18 แทนที่ collaboration diagram (UML 1.x) รูปแบบการทำงานโดยการส่ง message ในระบบ เน้นลำดับ ตัวอย่าง ระบบจองบัตรเดี่ยวออนไลน์ Objects  ฝ่ายสถานที่ (venue)  รอบการแสดง (Event)  ผู้ชม (CustomerActor)  ระบบจองบัตร (MovieSystem)

19 Communication Diagram Customer MovieSys tem VenueEvent

20 Communication Diagram ลำดับของงานสามารถกำหนดโดยการใช้ตัวเลขกำกับได้


ดาวน์โหลด ppt Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao Sequence Diagram Communication Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google