งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sequence Diagram Communication Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sequence Diagram Communication Diagram"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sequence Diagram Communication Diagram
Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เข้าใจจุดประสงค์การสร้าง sequence diagram สามารถค้นหา sequence diagram ที่เหมาะสมได้ สามารถเขียน sequence diagram ได้ตรงตามมาตรฐานการ ออกแบบ UML เข้าใจจุดประสงค์การสร้าง communication diagram สามารถค้นหา communication diagram ที่เหมาะสมได้ สามารถเขียน communication diagram ได้ตรงตามมาตรฐาน การออกแบบ UML เข้าใจความแตกต่างระหว่า ง communication & sequence diagram

3 Sequence Diagram Use Case Diagram แสดงการใช้งานและความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ(actor) และการใช้งาน Class Diagram คลาส ส่วนประกอบคลาส ความสัมพันธ์ Sequence Diagram แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองต่อผู้ใช้ Communication Diagram(Collaboration Diagram UML1.x) แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองระหว่างวัตถุ Activity Diagram แสดงการทำงานของข้อมูลทั้งระบบ

4 Sequence Diagram แผนภาพแสดงวัตถุในระบบมีการโต้ตอบกัน ณ ขณะหนึ่ง
เน้นการส่งข้อความ(Message) ระหว่างวัตถุ เน้นช่วงเวลา

5 องค์ประกอบ Sequence Diagram
Object หมายถึงคลาสหรือวัตถุในแผนภาพ รวมทั้ง Actor ด้วย Lifeline แทนช่วงเวลาของวัตถุตลอดเวลาโต้ตอบ ประกอบไปด้วย Activation แสดงระยะเวลาใน Lifeline ที่มีการทำงานบางอย่างจนกว่าสิ้นสุดช่วง Activation นั้น Message เป็นการติดต่อกันระหว่างวัตถุ หรือภายในวัตถุ(Self- delegation) โดย วัตถุที่ส่ง Message กันได้ต้องมีความสัมพันธ์กัน และวัตถุที่อยู่ด้านบนจะเกิดก่อนวัตถุที่อยู่ด้านล่าง Frame เป็นกรอบล้อมรอบการทำงานแต่ละส่วน เช่น Frame POS , loop

6 frame as combined fragment
Sequence Diagram frame message object lifeline activation frame as combined fragment

7 Object & Lifetime Instance ชื่อ c เป็นตัวแทนของ class cashier
โดยกำหนดให้ c เป็นลักษณะ array ไม่กำหนด instance ของ class POS System โดยกำหนดว่า instance มี 1 ตัว

8 Object & Lifetime : cashier c : cashier c[i] : cashier
instance ของ cashier instance ชื่อ c ของ cashier instance ชื่อ c ตัวที่ i ของ cashier

9 Message & Activation Message(endSale) แสดงการสื่อสารระหว่าง object(cashier และ POS System) แสดงความสัมพันธ์ด้วยลูกศรเชื่อมระหว่าง Lifeline ของ object ที่ส่ง(cashier) และรับ Message(POS System) object ที่รับ Message จะแสดง Activation

10 Message Type synchronous message asynchronous message
แสดงการส่ง message โดยมีการคืนค่ากลับ แทนด้วยเส้นทึบและหัวลูกศรทึบสำหรับการส่ง message ไป และแทนด้วยเส้นประและหัวลูกศรทึบสำหรับการรับ message คืน asynchronous message แสดงการส่ง message โดยไม่มีการคืนค่ากลับ แทนด้วยเส้นทึบและหัวลูกศรทึบ

11 Message Type Return message แสดงการส่งกลับ message

12 Self Message ตัวอย่างแสดง object ของ cashier ทำการ submit ข้อมูลเพื่อ ลงทะเบียน(register) object ของ class register ทำการ register ข้อมูลที่ได้รับ ที่ object ของ register เอง

13 Message Create & Delete
แสดงตัวอย่างการ create object payment และ delete payment โดย cashier ผ่าน sale

14 Frame & Combined Fragment
เป็นสัญลักษณ์แสดงขอบเขตแผนภาพ เพื่อกำหนดเงื่อนไข โดยมี ตัวอย่างดังต่อไปนี้ สัญลักษณ์ ความหมาย Opt แสดงเงื่อนไข ภายใต้ […] Alt แสดงทางเลือกกรณีมีหลายเงื่อนไข Loop แสดงจำนวนรอบที่ทำซ้ำหรือไม่ระบุจำนวนรอบก็ได้ Ref แสดงการอ้างถึงแผนภาพอื่นๆ

15 Frame & Combined Fragment[Opt]

16 Frame & Combined Fragment[Opt]

17 Communication Diagram

18 Communication Diagram
แทนที่ collaboration diagram (UML 1.x) รูปแบบการทำงานโดยการส่ง message ในระบบ เน้นลำดับ ตัวอย่าง ระบบจองบัตรเดี่ยวออนไลน์ Objects ฝ่ายสถานที่(venue) รอบการแสดง(Event) ผู้ชม(CustomerActor) ระบบจองบัตร(MovieSystem)

19 Communication Diagram
Customer MovieSystem Venue Event

20 Communication Diagram
ลำดับของงานสามารถกำหนดโดยการใช้ตัวเลขกำกับได้


ดาวน์โหลด ppt Sequence Diagram Communication Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google