งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vocabulary and grammar usage (Items 26-55)  26. Certain students were _____ late for class while a few were purposely late. a. frequentlyb. eventually.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vocabulary and grammar usage (Items 26-55)  26. Certain students were _____ late for class while a few were purposely late. a. frequentlyb. eventually."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vocabulary and grammar usage (Items 26-55)  26. Certain students were _____ late for class while a few were purposely late. a. frequentlyb. eventually c. suddenlyd. accidentally

2 เฉลย  26. นักเรียนบางคน ______ เข้าห้องเรียน สายแต่มีนักเรียนไม่ กี่คนนักที่จงใจจะเข้าเรียนสาย a. บ่อย ๆ b. ในที่สุด c. ทันทีทันใด d. บังเอิญ / ไม่ได้ตั้งใจ ตอบข้อ d

3 27. Instead of evaluating each possible solution when it was first proposed, the committee decided to ____ the judgment until all possible solutions had been proposed. a. conferb. inferc. deferd. offer

4 เฉลย  27. แทนที่จะประเมินทางออกที่เป็นไปได้ทีละ ข้อเมื่อถูกเสนอขึ้นมา ทางคณะกรรมการ ตัดสินใจที่จะ ______ การตัดสินออกไปจนกว่า จะได้รับข้อเสนอทั้งหมด a. มอบให้ b. สรุปจากข้อมูลต่าง ๆ c. เลื่อน d. เสนอให้  ตอบข้อ C

5  28. After a two-year preparation, it turned out that the project wasted a ______ amount of time and money. Thus, the board decided to cancel. a ______ amount of time and money. Thus, the board decided to cancel. a. suitableb. purposive c. distinctived. considerable

6 เฉลย  28. หลังจากการเตรียมตัวอยู่สองปี กลับ กลายเป็นว่าโครงการนี้ผลาญเวลาและเงินไป _____ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงตัดสินใจ ยกเลิกโครงการนี้ไป a. เหมาะสม b. มีจุดประสงค์ c. แตกต่าง d. มากมาย  ตอบข้อ d

7  29. In order to keep the highest quality and reputation, every product is ____ tested before being sold. a. mentallyb. exhaustively c. accordinglyd. hardly

8 เฉลย  29. เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและชื่อเสียง สินค้าทุกชิ้นจะถูกทดสอบ ______ ก่อนวาง จำหน่าย  a. ทางจิตใจ b. อย่างละเอียด ( ใช้กับการตรวจสอบ โดยเฉพาะ ) c. ตามที่อ้างอิง d. แทบจะไม่ ตอบข้อ b

9  30. After watching the introduction of a new horror movie, I am really ____ to know the end of the story. a. intriguedb. amused c. ashamedd. threatened

10 เฉลย  30. หลังจากที่ดูตอนต้นของหนังสยองขวัญ เรื่องใหม่แล้ว ฉันรู้สึก ________ รู้ตอนจบ a. สนใจอยากรู้ b. ตลก / สนุก c. อับอาย d. หวาดกลัว  ตอบข้อ a

11  31. In the race, George and Tony came first and second ______. a. absolutely b. recently c. logically d.respectively

12 เฉลย  31. ในการแข่งขัน จอร์จและโทนี่เข้าเส้นชัย เป็นที่หนึ่งและสอง ____ a. อย่างแน่นอน b. เมื่อไม่นานมานี้ c. อย่างเป็นเหตุเป็นผล d. ตามลำดับ ตอบข้อ d

13  32. Ham, meat and other food can be ____ by drying or using salt or vinegar. a. aimed b. cured c. rolled d. guarded

14 เฉลย  32. แฮม เนื้อ และอาหารชนิดอื่น ๆ สามารถ นำมา _____ โดยการตากแดดหรือใช้เกลือหรือ น้ำส้มสายชู a. เล็ง ตั้งเป้า b. ถนอม ( แปลว่ารักษาอาการป่วยได้ด้วย ) c. ม้วน d. ปกป้อง  ตอบข้อ b

15  33. Kath ___ our special thanks for all her efforts. a. conserves b. preserves c. deserves d. observes

16 เฉลย  33. แคท _____ การขอบคุณอย่างสูงจากเรา สำหรับความพยายาม ของเธอ a. อนุรักษ์ b. รักษาไว้ c. สมควรได้รับ d. สังเกตการณ์ ตอบข้อ c

17  34. Many more people died in the _____ of the tsunami. a. afterlife b. aftershock c. afterbirth d. aftermath

18 เฉลย  34. มีคนอีกมากเสียชีวิตจาก ______ ของ เหตุการณ์คลื่นยักษ์ สึนามิ a. ชีวิตหลังความตาย b. เหตุแผ่นดินไหวครั้งย่อยที่เกิดตามหลังจาก ครั้งใหญ่ c. รกเด็ก d. ผลที่ตามมา  ตอบข้อ d

19  35. During certain scenes of the play, there is not any script, so the actors just _____ the dialogue. a. intervene b. initiate c. imagine d. improvise

20 เฉลย  35. ในบางฉากละครจะไม่มีบทให้ ดังนั้น นักแสดงจึง _______ บทสนทนา a. แทรกแซง b. ริเริ่ม c. จินตนาการ d. แต่งขึ้นมาสด ๆ ตอบข้อ d

21 Thank you for your attention.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt Vocabulary and grammar usage (Items 26-55)  26. Certain students were _____ late for class while a few were purposely late. a. frequentlyb. eventually.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google