งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาทีเทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเชนนั้น มนตราที่สงมานี้จะจากคุณไปภายใน 96 ชั่วโมง แลว…คุณจะไดพบกับสิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาทีเทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเชนนั้น มนตราที่สงมานี้จะจากคุณไปภายใน 96 ชั่วโมง แลว…คุณจะไดพบกับสิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาทีเทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเชนนั้น มนตราที่สงมานี้จะจากคุณไปภายใน 96 ชั่วโมง แลว…คุณจะไดพบกับสิ่ง ประหลาดมหัศจรรยที่คุณจะยินดีมาก

2 1. ระลึกเสมอวาการจะไดพบความรัก และความสําเร็จอันยิ่งใหญก็ตองประสบ กับความเสี่ยงอันมหาศาลดุจกัน

3 2. เมื่อคุณแพ อยาลืมเก็บไวเป นบทเรียน

4 3. จงปฏิบัติตาม 3Rs 3.1 เคารพตนเอง (Respect for self) 3.2 เคารพผูอื่น (Respect for others) 3.3 รับผิดชอบตอการกระทําของตน (Responsibility for all your actions)

5 4. จงจําไววาการที่ไมทําตามใจ ปรารถนาของตนบางครั้งก็ให โชคอยางนา มหัศจรรย

6 5. จงเรียนรูกฎ เพื่อจะทราบวิธีการฝาฝ นอยางเหมาะสม

7 6. จงอยาปลอยใหการทะเลาะเบาะแวงดวยเรื่อง เพียงเล็กนอยมาทําลายมิตรภาพอันยิ่งใหญ ของคุณ

8 7. เมื่อคุณรูวาทําผิด จงอยารอชาที่ จะแกไข

9 8. จงใชเวลาในการอยูลําพังผู เดียวในแตละวัน

10 9. จงอาแขนรับการเปลี่ยนแปลงแตอย าปลอยใหคุณคาของคุณหลุดลอยจาก ไป

11 10. จงระลึกไววา บางครั้งความเงียบก็เป นคําตอบที่ดีที่สุด

12 11. จงดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อที่วาเมื่อคุณสูงวัยขึ้นและคิดหวนกลับมา คุณจะสามารถมีความสุข กับสิ่งที่ไดทําลงไปได อีกครั้ง

13 12. บรรยากาศอันอบอุนในครอบครัวเปนพื้น ฐานสําคัญของชีวิต

14 13. เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรักใหหยุด ไวแคเรื่องปจจุบัน อยาขุดคุยเรื่องในอดีต

15 14. จงแบงปนความรู เพื่อเปนหนทางกาวสู ความเปนอมตะ

16 15. จงสุภาพกับโลก ใบนี้

17 16. จงหาโอกาสทองเที่ยวไปยัง สถานที่ตาง ๆที่คุณไมเคยไปอย างนอยก็ปละครั้ง

18 18. จงตัดสินความสําเร็จของตนดวยสิ่ง ที่ตองเสียสละ

19 17. จําไววา ความสัมพันธที่ดีที่สุด คือความ รักมิใชความใคร

20 19. จงเขาใกลความรักดวย การปลอยวาง


ดาวน์โหลด ppt คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาทีเทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเชนนั้น มนตราที่สงมานี้จะจากคุณไปภายใน 96 ชั่วโมง แลว…คุณจะไดพบกับสิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google