งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคมี ม.5 ว 30223 พลังงานกับการ เกิดปฏิกิริยา ครูธนพล ถัดทะ พงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคมี ม.5 ว 30223 พลังงานกับการ เกิดปฏิกิริยา ครูธนพล ถัดทะ พงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคมี ม.5 ว 30223 พลังงานกับการ เกิดปฏิกิริยา ครูธนพล ถัดทะ พงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

2 พลังงานกับการ เกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานเคมี เป็นพลังงานศักย์ที่ แฝงอยู่ในโครงสร้างของสาร การ เกิดปฏิกิริยาจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้อง 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นดูดพลังงานเพื่อสลาย พันธะเดิมในสารตั้งต้น ขั้นที่ 2 ขั้นคายพลังงานเมื่อสร้าง พันธะใหม่ในผลิตภัณฑ์

3 ปฏิกิริยาดูดความร้อน (Endothermic Reaction) ปฏิกิริยาเคมีที่มีการดูดพลังงาน เพื่อสลายพันธะของสารตั้งต้น มากกว่า พลังงานที่คายออกมาเมื่อ สร้างพันธะใหม่ โดยปฏิกิริยาดูดความร้อน สารตั้ง ต้นจะมีพลังงานต่ำกว่าผลิตภัณฑ์

4 สำหรับสมการแสดงปฏิกิริยาดูด ความร้อนสามมารถเขียนได้ 2 แบบ คือ สารตั้งต้น + พลังงาน ผลิตภัณฑ์ หรือ สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์  E = (+) ผลจากปฏิกิริยา ดูดความ คือ สิ่งแวดล้อมจะมี พลังงานลดลง หรือ อุณหภูมิลดลง เมื่อนำ มือมาสัมผัสจะรู้สึก เย็น

5 ปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic Reaction) ปฏิกิริยาเคมีที่มีการดูดพลังงาน เพื่อสลายพันธะของสารตั้งต้น น้อย กว่า พลังงานที่คายออกมาเมื่อสร้าง พันธะใหม่ โดยปฏิกิริยาคายความร้อน สารตั้ง ต้นจะมีพลังงานสูงกว่าผลิตภัณฑ์

6 สำหรับสมการแสดงปฏิกิริยาดูด ความร้อนสามมารถเขียนได้ 2 แบบ คือ สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ + พลังงาน หรือ สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์  E = (-) ผลจากปฏิกิริยา คายความ คือ สิ่งแวดล้อมจะมี พลังงานเพิ่มขึ้น หรือ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น เมื่อ นำมือมาสัมผัสจะรู้สึก ร้อน

7 พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้เพื่อตอบ คำถาม  แผนภาพดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาดูด ความร้อนหรือคายความร้อน  พลังงานสารตั้งต้นมีค่าเท่าไร  พลังงานผลิตภัณฑ์มีค่าเท่าไร  พลังงานสารเชิงซ้อนกัมมันต์มีค่า เท่าไร  ปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือคายความ ร้อนเท่าไร (kJ/ mol)

8 พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้เพื่อตอบ คำถาม  แผนภาพดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาดูด ความร้อนหรือคายความร้อน  พลังงานสารตั้งต้นมีค่าเท่าไร  พลังงานผลิตภัณฑ์มีค่าเท่าไร  พลังงานสารเชิงซ้อนกัมมันต์มีค่า เท่าไร  ปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือคายความ ร้อนเท่าไร (kJ/ mol)

9 พิจารณาสมการต่อไปนี้แล้วระบุว่าเป็น ปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือคายความ ร้อน 1) N 2 (g) + O 2 (g) + พลังงาน 2NO(g) 2) CO(g) + NO 2 (g) CO 2 + NO(g) + พลังงาน 3) O 3 (g) + O(g) 2O 2 (g)  E = -392 kJ 4) O(g) + H 2 O(g) 2OH (g)  E = +72 kJ

10 พลังงานก่อกัมมันต์ (Activation Energy, E a ) พลังงานน้อยที่สุดที่ใช้ในการ เกิดปฏิกิริยาเคมี มีค่าเท่ากับผลต่าง พลังงานของสารเชิมซ้อนกัมมันต์และ สารตั้งต้น

11 ในปฏิกิริยาเคมีที่มีพลังงานก่อกัม มันต์น้อย ปฏิกิริยาจะเกิดได้เร็ว เนื่องจากสารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็น ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

12 จากแผนภาพการเกิดปฏิกิริยาที่ กำหนดให้ ปฏิกิริยาใดมีอัตราการ เกิดปฏิกิริยาสูงกว่า


ดาวน์โหลด ppt เคมี ม.5 ว 30223 พลังงานกับการ เกิดปฏิกิริยา ครูธนพล ถัดทะ พงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google