งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 Quality Management Total Quality Management Strategic Management
Business Continuity Management IS/IT Management Value Management Quality Management Corporate Social Responsibility Micro economic Organizational Development Supply chain Management

3 @ copyright chaiyot suntivong
การศึกษา เก่ง ดี มีสุข ปัญญา ศรัทธา @ copyright chaiyot suntivong

4 การจัดการความรู้หรือความหลง
Who are You ? What you want to be? @ copyright chaiyot suntivong

5 @ copyright chaiyot suntivong
Think how to think ทำ มอง แบบคนแก่ ฟัง แบบผู้ใหญ่ ถาม คิด คิด แบบเด็ก ถาม ฟัง มอง ทำ แบบวัยรุ่น Learn how to learn @ copyright chaiyot suntivong

6 ความเหมือนในความไม่แตกต่าง
คิด จะบูรณาการให้เข้ากันได้อย่างไร??? ทำเหมือนกัน คิดเหมือนกัน ทำ คิดต่างกัน เป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันทำ ทำต่างกัน เป้าหมายต่างกัน ร่วมกันทำ เป้าหมายร่วมกัน ต่างคนต่างทำ เป้าหมายต่างกัน ต่างคนต่างทำ ภาพเดียวกัน ความเหมือนในความไม่แตกต่าง ค่านิยมร่วม ศรัทธา Core Value ความแตกต่าง ในความเหมือนกัน Strategies มอง ความเหมือนกัน ในความแตกต่าง Visions ภาพต่างกัน ความแตกต่าง ในความไม่เหมือนกัน ( Innovation )

7 TQM A P C D ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สัมมาอาชีวะ รัฐบาล ธรรมาภิบาล
Organizational Excellence= Best Strategy + Best Structure + Best Leader Best Performance = Best Process + Best Technology + Best People (Performance Excellence) PDCA พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รัฐบาล สังคมชุมชน ลูกค้า พนักงาน องค์กร นักอนุรักษ์นิยม สัมมาอาชีวะ ธรรมาภิบาล CSR Social Enterprise Product & Service Quality Healthy Return & Growth Eco Green A P พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 C D

8 Organizational Excellence
Driving forces Organizational Excellence History Quality system Quality Management Change Technology Politics Stakeholders Leader Customer satisfaction Quality Tools /technic Product /Service Team work Operation system output output outcome input input Process Flow job Competitive advantage Suppliers Value Creation Value Delivery Value chain Trust HR IT Customer Marketing Finance Communication Customer Value Competitor Economic Social Organization theory Organizational behavior Type of Business and Industries And Organization Culture Core Value

9 สรุปสิ่งที่เรียนวันที่ 10 พย.2555
Change ประเภท องค์กรธุรกิจ การผลิต การบริการ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท Total Quality Management Organizational excellence ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย Quality system การคาดหวัง Structure/Strategy รัฐบาลสังคม ชุมชน ลูกค้า องค์กร พนักงาน นักอนุรักษ์ TQA ISO 6 sigma GAP GMP BSR Etc; Good Governance CSR Social Enterprise Product &Service Profit &Growth Quality of life Eco/Green Leadership Culture + Operational excellence Technology Business Result Process People Competitive advantage

10 Food Company Assessment Scoring Summary
1 Leadership 1.1 1.2 Organizational Leadership Organization Responsibility and Citizenship 2.47 2.38 2 Strategic Planning 2.1 2.2 Strategy Development Strategy Deployment 2.79 2.43 3 Customer and Market Focus 3.1 3.2 Customer and Market Knowledge Customer Satisfaction and Relationships 3.53 3.14 4 Information and Analysis 4.1 4.2 Measurement of Organizational Performance Analysis of Organizational Performance 2.63 3.08 5 Human Resource Focus 5.1 5.2 5.3 Work Systems Employee Education, Training, and Development Employee Well-Being and Satisfaction 3.07 3.16 2.49 6 Process Management 6.1 6.2 6.3 Product and Service Processes Support Processes Supplier and Partnering Processes 3.19 2.93 2.79 7 Results 7.1 7.2 7.3 7.4 Customer Focused Results Financial and Market Results Human Resource Results Supplier and Partner Results 2.26 2.18 1.77 1.83 2004

11 แผนที่ยุทธศาสตร์ Purpose fit for today challenges and ready for
Northern Food Valley Strategy map Innovation and Technology development Strategic issues Regional Cooperation Production Restructuring Clean Manufacturing Skilled Human resource Increase Productivity Strategic goal Internal and External cooperation New Production based Modern Technology Lean production Eco-Production Skillful Labor Purpose fit for today challenges and ready for tomorrow task P1 Domestic and Foreign market P2 Niches Products P4 Eco manufacturing P3 Food standard Capacity Best use of resource C3 Environmental Friendly Production system C1 Cluster Networking Development C2 Product champion Development C4Green and Clean Technology E1Tax and Regulation Improvement Enabling process high performing organisation E2 Supply chain Linkage E3Outsource Procurement E4 Innovation and Technology development E5 Production Restructuring Future capabilities for future success F1 Logistic Transportation Service provider Data based F2 Strategic roadmap Funding F3 Enablers development F4 Wisdom and Culture

12 Strategy Map: Bank of Tokyo-Mitsubishi HQA (Kaplan & Norton 2004)
Return

13 Innovation development model/Chaiyot Suntivong/
Diamond model : Innovation development Apply from Alan west concept Part 7 Innovation Matrix (Matching resources to market) Strategic model i.e. BCG Generic GE. PLC. Part 6 Corporate resources for Innovation 7’s Core competencies Government Company Rivalry Part 2 Demand of Innovation Reason for innovation Resources Requirement R&D Expenditure Part1 Changing environment Knowledge based world competition Competitive landscape แผนเทคโนโลยีแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ล้านนา/เชียงใหม่ Factor Customer Part 4 Define Market Attractiveness Size , Potential Technological develop. Supporting Chance Part 5 National resources for Innovation Domestic eco. Infrastructure Labor market Enhance of Tech. National Investment in R&D Part 3 Innovation Opportunities Type of Innovation i.e. Branding Process packaging Design Service oct3,2004 Innovation development model/Chaiyot Suntivong/

14 เชื่อมโยงเครือข่ายภายในพื้นที่
Diamond model Value chain Factor Firm Demand Support Create Develop Transfer Supporting ปลายน้ำ Cluster map กลางน้ำ + strength _ Weakness Key success factor Correlation ต้นน้ำ Score Program Project Program Project Program Project Program Project ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ Cluster map

15 เป้าหมายต่างกัน ยุทธศาสตร์ต่างกัน
ภาครัฐ สถาบันศึกษา ภาค เอกชน FTI เป้าหมายรวมกัน ยุทธศาสตร์รวม เป้าหมายต่างกัน ยุทธศาสตร์ต่างกัน เป้าหมายร่วมกัน ยุทธศาสตร์ต่างกัน เป้าหมายต่างกัน ยุทธศาสตร์ร่วมกัน แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ Thailand Food Valley Kitchen of the world Program Initiative Goal ภาคเอกชน FTI สถาบันการศึกษา Collaboration matrix Coverage matrix Relationship matrix

16 Supporter Cluster Food Cluster Mapping
Comparative Advantage Competitive Advantage Cluster based OTOP SME LE Sector Based Food Cluster Mapping Area Based ชุมชน จังหวัด การพัฒนาแหล่งอาหารจะต้องมีมุมมองขององค์ประกอบใน 3 ระดับต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ได้แก่ ระดับพื้นฐานคือ พื้นที่ ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศไม่เหมือนกัน ตามแต่ละภาค ระดับกลาง คือตัวสินค้าอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เช่น เหนือผลไม้พืชผักเมืองหนาว ใต้ น้ำมันปาลม์ มะพร้าว และระดับบนสุดคือกลุ่มเครือข่ายอาหารที่มีในแต่ละกลุ่มตัวสินค้า ในพื้นที่ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดใหญ่ ต้องมีการวิเคราะห์ความหนาแน่นและศักยภาพการพัฒนาของวิสาหกิจจัดทำออกมาเป็นแผนที่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจอาหารที่ผู้ประกอบการมีขีดความสามารรถในการแข่งขันและความจำเป็นที่ต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยให้ได้รับการเอื้อในด้านทุน Capital (อาทิ แหล่งเงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา) และสนับสนุนให้สู่ความสำเร็จด้วยองค์กรสนับสนุต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน Comparative Advantage Enablers Capital

17 Emergence Convergence Divergence Fusion
มองเหมือนกัน คิดต่างกัน คิดเหมือนกัน มองต่างกัน Think Global Act local Think Local Act Global ความเข้มแข็งของพื้นที่ Diamond Model Cluster Map Cluster Network Government University Private sector Partnership New categories Creative Product Product evolution Product line extension Product penetration Farm to table Exporter Importer Distributor Food cluster Product re-positioning Process efficiency Process improvement Farm gate to Factory gate Micro business OTOP Community Process reengineering Strategic focus Product Quality& standard Food supply chain Food Valley Change Demand Driven Innovation Driven Productivity Innovation Improve Living Standard Economic Growth Sustainable Stakeholders Balance objectives Health Hub Medical hub Tourism Trade & Investment Agro Industries Resource Based New things Equilibium Make Combine Emergence Convergence Divergence Fusion Technology Business Institution Development Objective Driven Core Value Capital Value Economic Value Trust Investment Mutual Benefit Missing Link Breakdown barrier กรอบแนวคิดการพัฒนา Food Valley ในเชิงบูรณาการ 17

18 Evaluation and Selection
Demography Value Consumer decision making process Perception Attitude and Needs Social status Motives Culture Consumer Lifestyle Learning Recognition of needs Consumer Value Security Convenience Performance Economy Aesthetics Reliability Personality Emotion Reference group Market activities Information Search Household Evaluation and Selection Perceived Quality Consumer Expectation Purchase Time Intrinsic Attribute Service Value Post purchase process Experience Non-Monetary price Extrinsic Attribute Monetary price

19 Customer Relationship Management Internal Relationship Management
Reverse Value chain Business Concept Value o the firm High return High liquidity Low risk Customer Channel Product &Service Infrastructure Process In-house & outsource Demand management Supply management Customer Value Expectation Segment Target Positioning Mind share Competitive strategy Differentiate and Focus New business Model Operational Excellence Score card Value proposition Business Strategy Consumer Behavior And buying process Differentiate Marketing Mix Selling Market share Product strategy Product /Market matrix Capabilities Process Coordination Organization Network Strategic effective Value production and coordination Consumer Experience Process Value Service Brand Heat share Process strategy Value chain Value deliver Process strategy Value chain Value deliver Integration Vertical/Horizontal Forward/Backward Value chain Lean Management Flexible Quality Speed Cost Customer Relationship Management Internal Relationship Management Supplier Relationship Management Negotiation Purchase TQA Transaction Alliance Partnership Network Outsource Contract Management Subcontract

20 Business concept : Idea—Assets----Value
ธุรกิจหมูครบวงจร Business concept : Idea—Assets----Value Business model : Revenue , Cost , Assets model Goal Master project Business Plan ลูกค้าพอใจ ลงทุนเพิ่ม ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน โครงการตามนโยบาย Business Process BP1 BP1 x x ความต้องการลูกค้า x x Goal Goal Goal x x x Goal Goal Goal Goal Operation Process Department project แผนงาน แผนเงิน แผนคน ฝ่าย A ฝ่าย B ฝ่าย C ฝ่าย D Head project Goal Goal Goal Goal แผนงาน แผนเงิน แผนคน หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน

21 Five’s forces Model Potential Entrants Industry Competitors
New Entrants & Barriers to Entry Industry Competitors Rivalry Among Firms Bargaining Power of Buyers Buyers Suppliers Bargaining Power of Suppliers Threat of Substitute Products & Services Substitutes -M. Porter, Competitive Advantage

22 Internal organization value chain
Value Chain Analysis Internal organization value chain Support Activities Administration and Infrastructure Human Resource Management Product / Technology Management Procurement Value added- Cost = Margin Inbound Logistic Outbound Logistics Sales and Marketing Services Operation Primary Activities Differentiation value added Cost leadership reduce cost

23 Disintermediation Sequential Knowledge Informational Transactional Geographical Automational Analytical Tracking

24 IT Architecture Business Intelligence e-Office
Executive Business Intelligence Financial Analysis Inventory Turnover Production Executive Information System Knowledge Worker e-Office Documents Management System Office Automation System Staff Accounting Information System Production Information System GL Payroll Finance AP AR MRP Production Planning Production Control Quality Control Transaction Processing System

25 การสอบเทียบเครื่องมือ ศูนย์ธุรกิจ การขนส่ง ห้องเย็น การทดสอบสินค้า
Mission Product Marketing Operations Management Financials Ask & Offer Conclusion Contract Farmer Primary Processing Inland Logistics & Warehousing Marketing Shipping & Marine Logistics Distribution Sourcing Origination ลานรวบรวมสินค้า คลังสินค้า การสอบเทียบเครื่องมือ ศูนย์ธุรกิจ การขนส่ง ห้องเย็น การทดสอบสินค้า ลานกิจกรรม การคัดเกรด การรับรองรับประกัน คุณภาพสินค้า ห้องสัมมนา DC Organized Retail การรีแพค ห้องประชุม ระบบสารสนเทศ การขนส่ง ธนาคาร

26 change MBNQA TQM Driving Forces TQA Scenario Stakeholders Value
1.Leadership 2. Strategy 3. Customer focus 4. Process 5. Employee 6 Information 7. Business result TQM Driving Forces TQA Scenario Stakeholders Value Macro-economic Organizational Excellence Market Competition Micro-economic + Operational Excellence Product &Service Supply Demand Competitive factors P Q C D

27 Economic Value Social Value Eco. Value Business Value Profit & Growth Value What business to be in? Strategic thinking E-V-R Business Ideas Corporate Strategy What to be come? Ideas-Value-Resource Business Concept How to get there ? Revenue –Cost-Asset Model Business Model Customer Requirement Customer satisfaction Business Strategy 5 Forces Value chain Generic Model Respond Sense Business Process Functional Strategy Make Operation System sell Operation Process Input Output

28 Do the right things right
Realities Right think Change New Realities Re- thinking Strategic Benchmarking Where you want to go ? Do the right things Who are you? Think right Purpose Vision Objectives Re-positioning? Where are you now ? Re-Strategies ? Problems Opportunities Gap Operation Benchmarking How to get there ? Do the right things right Strategic issue Mission Strategic goals Strategies Key success Result Operation Initiatives Operational goals Target KPI Measure Balanced Score Card Objective Measure Target Initiative Action plan What to perform? Right result Process Benchmarking

29 Benchmark world class Do right things Business Strategy Strategic
Market Customer Products Services Customer needs COMPETITIVE ADVANTAGES Strategic repositioning Radical change Competitiveness Driving Force Continuous improvement Capability strategy Developing capabilities Do things right

30 พื้นฐาน Benchmarking อะไรที่ท่านต้องทำเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์?
กระบวนทัศน์ใหม่ องค์กรเป็นเลิศ Goal อะไรที่ท่านต้องทำเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์? P C Outside in A Goal A Knowledge experience Goal P C แปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Benchmark A A Driving Force P C ช่องว่าง A A พื้นฐาน Benchmarking Inside out ค้นหาว่าขณะนี้กิจการอยู่ตรงไหน กิจการต้องการไปเป็นอะไร ค้นหาองค์กรในฝันดังกล่าวมาเทียบเคียง สำรวจว่ากระบวนการใดเอื้อให้องค์กรในฝันสำเร็จแล้วพยายามทำในสิ่งเดียวกันให้ดีกว่า Self assessment Data collection What How

31

32 Adapting Improving Planning Analyzing Conducting Action Plan Check Do
Implementing The findings Planning the study Action Plan Check Do Analyzing the data Conducting the research Benchmarking process เมื่อเทียบกับ วงจรของเดมมิ่ง

33 กลยุทธ์ธุรกิจ กับ กลยุทธ์สารสนเทศ
Information resources and IS strategy มีผลกระทบต่อ Business strategy มีผลกระทบต่อ The Business layer reflects a view of what the business must do in the future in terms of its organisation structure & business processes The Information represents what must be “known” to effectively execute the processes The Applications serve to support process functionality and bring information to the process The IT Infrastructure enables access to information and execution of activities Business Information Applications IT Infrastructure

34 Strategic Alignment Model


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google