งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. Quality Management Strategic Management Value Management Total Quality Management Corporate Social Responsibility.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. Quality Management Strategic Management Value Management Total Quality Management Corporate Social Responsibility."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 Quality Management Strategic Management Value Management Total Quality Management Corporate Social Responsibility Organizational Development Supply chain Management Business Continuity Management Micro economic IS/IT Management

3 ศรัทธ า ปัญญา @ copyright chaiyot suntivong การศึกษ า เก่ง ดี มี สุข

4 @ copyright chaiyot suntivong การจัดการความรู้หรือความหลง Who are You ? What you want to be?

5 มอง ฟัง ทำแบบวัยรุ่น ถาม คิด มอง ฟัง ทำ ถาม คิด แบบเด็ก แบบคนแก่ แบบผู้ใหญ่ @ copyright chaiyot suntivong Think how to think Learn how to learn

6 มอง ภาพเดียวกัน ภาพต่างกัน ความ เหมือนใน ความไม่ แตกต่าง ค่านิยมร่วม ศรัทธา Core Value ความแตกต่าง ในความ เหมือนกัน Strategies ความ เหมือนกัน ในความ แตกต่าง Visions ความแตกต่าง ในความไม่ เหมือนกัน ( Innovation ) คิด คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ทำ ทำเหมือนกัน ทำต่างกัน เป้าหมาย ร่วมกัน ร่วมกันทำ เป้าหมาย ร่วมกัน ต่างคนต่าง ทำ เป้าหมาย ต่างกัน ร่วมกันทำ เป้าหมาย ต่างกัน ต่างคนต่าง ทำ จะบูรณาการ ให้เข้ากันได้ อย่างไร ???

7 TQM Best Performance = Best Process + Best Technology + Best People (Performance Excellence) พรหม วิหาร 4 อิทธิบาท 4 PDCA พรหม วิหาร 4 อิทธิ บาท 4 P D C A สัมมาอาชีวะ ธรรมาภิบาล CSR Social Enterprise Product & Service Quality Healthy Return & Growth Eco Green ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รัฐบาล สังคมชุมชน ลูกค้า พนักงาน องค์กร นักอนุรักษ์นิยม Organizational Excellence= Best Strategy + Best Structure + Best Leader

8 Operation system Process Flow job input output outcome Customer satisfaction Competitive advantage Stakeholders Driving forces Change Organizational Excellence input output Marketing Finance HR IT Customer Value Value chain Value Creation Value Delivery Suppliers Competitor Customer Politics Technology Social Economic Quality system Quality Management Type of Business and Industries And Organization Product /Service History Quality Tools /technic Core Value Culture Organizational behavior Leader Team work Organization theory Trust Communication

9 ผู้มีส่วน ได้ ส่วน เสีย รัฐบาล สังคม ชุมชน ลูกค้า องค์กร พนักงา น นัก อนุรักษ์ การ คาดหวัง Good Governance CSR Social Enterprise Product &Service Profit &Growth Quality of life Eco/Green Change Quality system TQA ISO 6 sigma GAP GMP BSR Etc; Organizational excellence Operational excellence Leadership Structure/Strategy Culture Process Technology People Total Quality Management Business Result ประเภท องค์กร ธุรกิจ การผลิต การบริการ หน่วย ราชการ รัฐวิสาหกิ จ บริษัท + สรุปสิ่งที่เรียนวันที่ 10 พย.2555 Competitive advantage

10 copyright@chaiyot 2004 Leadership Organizational Leadership Organization Responsibility and Citizenship 2.47 2.38 1.1 1.2 Strategic Planning Strategy Development Strategy Deployment 2.79 2.43 2.1 2.2 Customer and Market Focus Customer and Market Knowledge Customer Satisfaction and Relationships 3.53 3.14 3.1 3.2 Information and Analysis Measurement of Organizational Performance Analysis of Organizational Performance 2.63 3.08 4.1 4.2 Human Resource Focus Work Systems Employee Education, Training, and Development Employee Well-Being and Satisfaction 3.07 3.16 2.49 5.1 5.2 5.3 Process Management Product and Service Processes Support Processes Supplier and Partnering Processes 3.19 2.93 2.79 6.1 6.2 6.3 Results Customer Focused Results Financial and Market Results Human Resource Results Supplier and Partner Results 2.26 2.18 1.77 1.83 7.1 7.2 7.3 7.4 1 2 3 4 5 6 7 Food Company Assessment Scoring Summary

11 แผนที่ยุทธศาสตร์ Internal and Externa l cooperation Lean production Eco-Production Skillful Lab or Modern Technol og y New Prod ucti on based C1 Cluster Networking Development E5 Production Restructuring E4 Innovation and Technology development E2 Supply chain Linkage F4 Wisdom and Culture P2 Niches Products C3 Environmen tal Friendly Production system C4Green and Clean Technology P1 Domestic and Foreign market P4 Eco manufact uring C2 Product champion Development F1 Logistic Transportation Service provider Data based Innovation and Technology development Skilled Human resource Increase Productivity Clean Manufacturing Production Restructuring Regional Cooperation F3 Enablers development F2 Strategic roadmap Funding Strategic issues Strategic goal Future capabilitie s for future success Enabling process high performing organisation Capacity Best use of resourc e Purpose fit for today challenge s and ready for tomorrow task E3Outsource Procurement E1Tax and Regulation Improvement Northern Food Valley Strategy map P3 Food standard

12 12 Return

13 oct3,2004 Innovation development model/Chaiyot Suntivong/ Part1 Changing environment Knowledge based world competition Competitive landscape แผนเทคโนโลยีแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ล้านนา / เชียงใหม่ Company Rivalry Supporting Customer Factor Government Chance Part 3 Innovation Opportunities Type of Innovation i.e. Branding Process packaging Design Service Part 2 Demand of Innovation Reason for innovation Resources Requirement R&D Expenditure Part 4 Define Market Attractiveness Size, Potential Technological develop. Part 5 National resources for Innovation Domestic eco. Infrastructure Labor market Enhance of Tech. National Investment in R&D Part 6 Corporate resources for Innovation 7’s Core competencies Part 7 Innovation Matrix (Matching resources to market) Strategic model i.e. BCG Generic GE. PLC. Diamond model : Innovation development Apply from Alan west concept

14 Cluster map ปลายน้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ Supporting Diamond model FactorSupportDemandFirm Value chain CreateTransferDevelop Key success factor + strength _ Weakness Score Correlation Cluster map ปลายน้ำต้นน้ำกลางน้ำ Program Project Program Project Program Project Program Project

15 ภาค รัฐ สถา บัน ศึกษ า ภาค เอก ชน FTI เป้าหมาย รวมกัน ยุทธศาสตร์ รวม เป้าหมายต่างกัน ยุทธศาสตร์ต่างกัน เป้าหมาย ร่วมกัน ยุทธศาสตร์ ต่างกัน เป้าหมาย ต่างกัน ยุทธศาสตร์ ร่วมกัน แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ Thaila nd Food Valley Kitchen of the world Program Initiative Program Goal ภาครั ฐ ภาคเอกชน FTI สถาบันการ ศึกษา Collaboration matrix Coverage matrix Relationship matrix

16 Enablers Supporter Cluster Food Cluster Mapping Capital Area Based ชุมชน จังหวัด Sector Based Cluster based OTOP SME LE Competitive Advantage Comparative Advantage

17 มองเหมือนกัน คิดต่างกัน มองเหมือนกัน คิดเหมือนกัน มองต่างกัน คิดเหมือนกัน มองต่างกัน คิดต่างกัน Think Global Act local Think Local Act Global Think Global Act Global Think Local Act local ความเข้มแข็ง ของพื้นที่ Diamond Model Cluster Map Cluster Network Government University Private sector Partnership New categories Creative Product Product evolution Product line extension Product penetration Farm to table Exporter Importer Distributor Food cluster Product re-positioning Process efficiency Process improvement Farm gate to Factory gate Micro business OTOP Community Process reengineering Strategic focus Product Quality& standard Food supply chain Food Valley Change Demand Driven Innovation Driven Productivity Innovation Improve Living Standard Economic Growth Sustainable Stakeholders Balance objectives Health Hub Medical hub Tourism Trade & Investment Agro Industries Resource Based New thingsEquilibium Make ChangeCombine Emergence Convergence Divergence Fusion Technology Business Institution Development Objective Driven Core Value Capital Value Economic Value Trust Investment Mutual Benefit Missing Link Breakdown barrier

18 Servic e Value Time Perceive d Quality Intrinsi c Attribut e Extrinsi c Attribut e Monetar y price Non- Monetar y price Consume r Lifestyle Recognition of needs Information Search Evaluation and Selection Purchase Post purchase process Attitude and Needs Consumer decision making process Consumer Expectation Consumer Value Security Convenience Performance Economy Aesthetics Reliability Value Culture Demography Social status Reference group Household Market activities Perception Motives Personality Emotion Learning Experience

19 Custome r Channe l Product &Service Infrastructure Process In-house & outsource Reverse Value chain Value o the firm High return High liquidity Low risk Customer Value Expectation Segment Target Positioning Mind share Differentiate Marketing Mix Selling Market share Process Value Service Brand Heat share Competitive strategy Differentiate and Focus Product strategy Product /Market matrix Process strategy Value chain Value deliver New business Model Operational Excellence Capabilities Process Coordination Organization Network Process strategy Value chain Value deliver Score card Value proposition Strategic effective Value production and coordination Integration Vertical/Horizontal Forward/Backward Value chain Demand management Supply management Consumer Behavior And buying process Consumer Experience Business Strategy Business Concept Customer Relationship Management Supplier Relationship Management Flexible Quality Speed Cost TQA Purchase Outsource AlliancePartnershipNetwork Subcontract Negotiation Contract Management Lean Management Transaction Internal Relationship Management

20 ธุรกิจหมูครบวงจร Business concept : Idea— Assets----Value Business model : Revenue, Cost, Assets model Goal Business Plan Business Process BP1 Goal ลูกค้าพอใจ ความต้องการลูกค้า Goal Operation Process Master project โครงการตามนโยบาย ลงทุนเพิ่มค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ฝ่าย A ฝ่าย C ฝ่าย B ฝ่าย D หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน Goal x x x x xxx BP1 Department project Head project แผนงาน แผนเงิน แผนคน แผนงาน แผนเงิน แผนคน

21 -M. Porter, Competitive Advantage Five’s forces Model Potential Entrants Suppliers Industry Competitors Rivalry Among Firms Substitutes Buyers Threat of Substitute Products & Services Bargaining Power of Buyers Bargaining Power of Suppliers New Entrants & Barriers to Entry

22 Support Activities Primary Activities Value added- Cost = Margin Administration and Infrastructure Human Resource Management Product / Technology Management Procurement Inbound Logistic Operation Outbound Logistics Sales and Marketing Services Internal organization value chain Differentiation value added Cost leadership reduce cost

23 Tracking Transactional Geographical Automational Analytical Informational Sequential Knowledge Disintermediation

24 Accounting Information SystemProduction Information System GLPayrollFinanceAPARMRP Production Planning Production Control Quality Control e-Office Documents Management SystemOffice Automation System Business Intelligence Financial Analysis Inventory Turnover Analysis Production Transaction Processing System Executive Information System Executive Knowledge Worker Staff

25 Distribution Primary Processing Shipping & Marine Logistics Sourcing Origination Marketing Inland Logistics & Warehousing ลานกิจกรรม ลานรวบรวมสินค้า คลังสินค้า ห้องเย็น การรับรอง รับประกัน คุณภาพสินค้า การขนส่ง การรีแพค การสอบเทียบเครื่องมือ ระบบสารสนเทศ การคัดเกรด การทดสอบสินค้า ศูนย์ธุรกิจ ห้องสัมม นา ห้องประชุม การขนส่ง Product MarketingOperationsManagementFinancialsAsk & OfferConclusion Mission Contract Farmer Organized Retail DC ธนาคาร

26 change Driving Forces Scenario Stakeholders Macro-economic Micro-economic Market SupplyDemand Competition Competitive factors P Q C D Organizational Excellence Operational Excellence + TQM MBNQA TQA 1.Leadership 2. Strategy 3. Customer focus 4. Process 5. Employee 6 Information 7. Business result Product &Service Value

27 Corporate Strategy Functional Strategy Business Strategy What business to be in? What to be come? How to get there ? Strategic thinkingE-V-R Ideas-Value-Resource Business Ideas Business Concept Business ModelRevenue –Cost-Asset Model 5 ForcesValue chainGeneric Model Customer satisfaction Customer Requirement Sense Respond Business Process sellMakeOperation Process OutputInput Operation System Value Economic Value Social Value Eco. Value Business Value Profit & Growth

28 PurposeVision Mission Objecti ves Strategi c issue Strateg ies Strateg ic goals Problems Opportunit ies Who are you? Think right Where are you now ? Where you want to go ? Do the right things How to get there ? Do the right things right What to perform? Right result Realities Right think New Realities Re- thinking Change Re-positioning? Operati onal goals Operati on Initiati ves Key success KPI Measu re Targ et Res ult Acti on plan ObjectiveInitiativeTargetMeasure Balanced Score Card Gap Re-Strategies ? Strategic Benchmarking Operation Benchmarking Process Benchmarking

29 Driving Force Benchmark world class Strategic repositioning Continuous improvement Radical change Competitiveness Do things right Do right things Capability strategy Developing capabilities Business Strategy Market Customer Products Services Customer needs COMPETITIVE ADVANTAGES

30 ช่องว่าง Driving Force Benchmark Self assessment Inside out Data collection What How C A A P C A P A C A P A กระบวนทัศน์ใหม่ องค์กรเป็นเลิศ อะไรที่ท่านต้องทำเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ ? Goal Outside in แปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Knowledge experience  ค้นหาว่าขณะนี้กิจการอยู่ ตรงไหน  กิจการต้องการไปเป็นอะไร  ค้นหาองค์กรในฝันดังกล่าวมา เทียบเคียง  สำรวจว่ากระบวนการใดเอื้อให้ องค์กรในฝันสำเร็จแล้ว พยายามทำในสิ่งเดียวกันให้ ดีกว่า

31

32 Plan DoCheck Action P lanning the study C onducting the research A nalyzing the data A dapting Improving Implementing The findings Benchmarking process เมื่อเทียบกับ วงจรของเดมมิ่ง

33 Business Information Applications IT Infrastructure The Business layer reflects a view of what the business must do in the future in terms of its organisation structure & business processes The Information represents what must be “known” to effectively execute the processes The Applications serve to support process functionality and bring information to the process The IT Infrastructure enables access to information and execution of activities กลยุทธ์ธุรกิจ กับ กลยุทธ์ สารสนเทศ Business strategy Information resources and IS strategy มีผลกระทบต่อ

34


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. Quality Management Strategic Management Value Management Total Quality Management Corporate Social Responsibility.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google