งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO People and Process for Knowledge Management Master of Science Program in Knowledge Management k. Chalermpon College of Art, Media and Technology Being.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO People and Process for Knowledge Management Master of Science Program in Knowledge Management k. Chalermpon College of Art, Media and Technology Being."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO People and Process for Knowledge Management Master of Science Program in Knowledge Management k. Chalermpon College of Art, Media and Technology Being a Learning Organization

2 กรอบแนวคิด System Theory, David Easton CAMT April 23, 2011 InputProcessOutput Feedback

3 CAMT Contents Creating an Ethical Organization Creating a Learning Organization Learning Organization Organization Model and Designs Organizational Structure

4 CAMT  Organizational structure refers to formalized patterns of interactions that link a firm’s  Tasks  People  Technologies  Structure provides a means of balancing two conflicting forces  Need for the division of tasks into meaningful groupings  Need to integrate the groupings for efficiency and effectiveness โครงสร้าง ภายใน กลไกการทำงาน วัตถุประสงค์

5 Traditional Form of Organizational Designs CAMT  Organizational structure :  Simple Structure  Functional Structure  Divisional Structure  Matrix Structure

6 Simple Structure CAMT  Highly informal  Little specialization of tasks, few rules and regulations, informal evaluation and reward system  Decision making is highly centralized  Staff serve as an extension of the top executive’s personality  Coordination of tasks by direct supervision

7 Functional Structure  Found where there is a single or closely related product or service  Centralized decision making  organizational-level perspective  career paths and development in specialized areas CAMT

8 Divisional Structure CAMT  Organized around products, projects, or markets  Divisions are relatively autonomous and consist of products and services that are different from those of other divisions include decision making on product- market and financial  Quick response to important changes in external environment  Development of general management talent is enhanced

9 Matrix Structure CAMT  A combination of the functional and divisional structures  Individuals who work in a matrix organization become responsible to two managers  The project manager  The functional area manager  Facilitates the use of specialized personnel, equipment and facilities  Provides professionals with a broader range of responsibility and experience

10 Disadvantages CAMT Functional structure  Complicate to do a communication and coordination due to differences in values and orientations  Difficult to establish uniform performance standards Divisional structure  Competition among divisions: can be a sense of a “zero- sum” game that discourages sharing ideas and resources among divisions  Differences in image and quality may occur across divisions Matrix structure  Working relationships become more complicated  Decisions may take longer

11 Boundaries that place limits on organizations CAMT  Vertical boundaries between levels in the organization’s hierarchy  Hierarchy  Chain of command  Horizontal boundaries between functional areas  Division of labor  Unit of command  External boundaries between the firm and its customers, suppliers, and regulators  Geographic boundaries between locations, cultures and markets

12 Organization Management Concept Organization Management Plan Focused Top Down/Bottom Up Strategy Focused Middle – Up -Down Conduct Unit/Level Hierarchy Structure Command & Control Flat Spin Out CAMT FunctionalKnowledge Worker

13 Information Technology Management Concept Information Tech. Management Work Procedure TPS/MIS Workflow KM/LO/BPR Collaboration Knowledge Base ICT Cost Center Information Flow From Bottom Database Knowledge Flow From Top ICT Resulting Center CAMT Knowledge WorkerFunctional

14 Human Resource Management Concept Human Resource Management Degree Based Business Line Meeting Competency Based Team Learning Innovation Training Job Description Defensive Routine Specialized Learning CAMT Knowledge WorkerFunctional

15 New business Requirement  Competitiveness Advantages  Change management & leadership  Strategy focus  Customer focus  Innovation  Learning  Productivity CAMT

16 Knowledge – based Economy 1.knowledge has become the most important factor of production. 2.knowledge assets have become more important than physical and financial assets for an organization. 3.an organization needs new management approaches, new strategies, and new technologies to prosper in this knowledge economy (Stewart, 1997, 2001 & Roos, Roos, Dragonetti & Edvinsson, 1997) CAMT

17 สังคมและองค์กร  สังคมสารสนเทศ (Information Society)  สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Society)  องก์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  New world of work งานไร้ทักษะ งานที่ต้องใช้ ความรู้ งานที่ซ้ำซากงานสร้างสรรค์ งานใครงานมันทีมงาน งานตามหน้าที่งานตามโครงการ งานที่ใช้ทักษะอย่างเดียวงานใช้ทักษะ หลายอย่าง อำนาจของหัวหน้าอำนาจของลูกค้า การสั่งการจากเบื้องบนการประสานงาน กับเพื่อนร่วมงาน CAMT

18 Organization Model An Organization Share Holders Customers Buy Sponsor Objectives Products/Services Vision/Missions Staff Members Tasks สภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาด้าน เทคโนโลยี เทคโนโลยี สารสนเทศ CAMT

19 Learning Adaptive Learning Maintenance Generative Learning Innovation Learning การเรียนรู้ หมายถึงกระบวนการในการ หา (Acquiring) และสั่งสม ความรู้ ทักษะ (Skill) ความถนัด (Aptitude) CAMT

20 Learning Organization  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ คนทำงาน knowledge worker บนพื้นฐานของการ เรียนรู้ (Learning Based)  Organization skilled at creating, interpreting, acquiring, transferring and retaining knowledge and at modifying behavior to reflect new knowledge and insight (Garvin, 1993, 2000)  หลักการ  Leadership + Team Working + Development  learns from expert staff, experience, alliance, customer CAMT

21 Organizational Learning  A continuous process of creating, acquiring, and transferring knowledge accompanied by a modification of behavior to: Reflect new knowledge and insight Produce a higher level asset  Organizational Learning Human learning System learning Organization learning CAMT

22  เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ของคน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ = พัฒนาคน  เป็นการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรโดย ใช้ความรู้ที่มีอยู่ = พัฒนางาน ( รวบรวม และจัดระบบ )  เป็นการพัฒนาความรู้เดิมให้เอื้อต่อการ สร้างความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อ พัฒนานวัตกรรมที่ทำให้ได้เปรียบเหนือคู่ แข่งขันทางธุรกิจ = พัฒนาฐานความรู้ องค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ Productivity and Effectiveness CAMT

23 การจัดการความรู้ในองค์กร 1. การบ่งชี้และจัดหาความรู้ 2. การจัดระบบความรู้ 3. การเข้าถึงความรู้ 4. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ 5. การสร้างความรู้ใหม่ CAMT

24 กระบวนการจัดการความรู้ จัดหาความรู้ Identification Acquisition/Creation จัดระบบความรู้ การจัดเก็บ การค้นคืน Document/Map/Lesson learn or manual Information technology (forum, expert index, system) การเข้าถึงและการ นำไปใช้ Road Map and Utilization การแลกเปลี่ยน และ แบ่งปันความรู้ Distribution/Sharing การสร้างความรู้ใหม่ Creating innovation (Radical/Incremental) CAMT

25 กระบวนการเรียนรู้ในองค์กร KM_TQA_CMU_JJ_12Nov2008.pdf: CAMT

26 5 ระยะในการพัฒนาความรู้ใน องค์กร  การแลกเปลี่ยน และใช้ความรู้ในตัวบุคคล ร่วมกัน (Sharing Tacit Knowledge)  การสร้างหลักการจัดการความรู้ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรม องค์กร (Creating Concept)  การทดสอบหลักการ (Justify Concept)  การขยายผลทั้งองค์กร (Building an archetype)  การยกระดับความรู้โดยการแลกเปลี่ยน ความรู้ข้ามองค์กร (Cross leveling knowledge) CAMT

27 กระบวนการเรียนรู้ในองค์กร KM_TQA_CMU_JJ_12Nov2008.pdf: Camt CAMT

28 กระบวนการของ CoP สร้างแลกเปลี่ยนจับความรู้นำไปใช้เรียนรู้ CAMT

29 Two type of CoP 1 2 Share Knowledge Learn Knowledge Tutor Learner Sharing CAMT

30 Two type of CoP 1 2 Learn & Share Knowledge Partner Discussion CAMT

31 CoP สู่ องค์กร Organization CoP3 CoP2 CoP1 CAMT

32 Learning Organization CAMT Learning Organization Hard Ware Soft Ware People Ware Enabling conditions Structure IT Infrastructure IT Infrastructure Empowering Style Empowering Style IT System-program IT System-program Knowledge from individual & group To be knowledge in organization Socialization Externalization Combination Internalization

33 Level of Organization learning  Human learning  Individual learning  Team learning  System learning  Organization learning CAMT

34 การส่งเสริมการเรียนรู้ Human individual & team Leader Knowledge Worker Conduct Collaboratio n, practice & learning SystemData, Information Technology Acquisition, sharing, knowledge based Organizat ion Structure Culture Team-based Promote Learning CAMT

35 Learning in Action  การเรียนรู้โดยการสืบความ (Intelligent Learning)  Search การเรียนรู้โดยการสืบค้น  Observation การเรียนรู้จากการสังเกต  Inquiry การเรียนรู้โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ผู้มี ประสบการณ์  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)  Reflect การศึกษาผลสะท้อนคิด หรือวงจรการ ทำงาน  Review การทบทวนเหตุการณ์ CAMT

36 Learning in Action  การเรียนรู้โดยการทดลอง (Experiment Learning)  Exploration การสำรวจทดลองหาความรู้ใหม่ Probe – Learn Process การเรียนรู้จากตรวจสอบ Demonstration Project การโดยการสาธิต  Hypothesis and Test การพิสูจน์สมมติฐาน  การเรียนรู้เพื่อนำการเรียนรู้ (Leading Learning)  Leadership สร้างโอกาส สร้างบรรยากาศ นำการ สนทนา  Coaching CAMT

37 Creating a Learning Organization CAMT Empowering employees at all levels Accumulating and sharing internal knowledge  Start at the bottom by understanding needs of employees  Teach employees skills of self-management  Build teams to encourage cooperative behavior  Encourage intelligent risk taking  Trust people to perform  Information is aggregated once a week from top level to bottom level  Extensive training in how to use and interpret the numbers – how to understand balance sheets, cash flows and income statements  Sharing experiences, storytelling Creating a Learning Organization

38 CAMT Gathering and integrating external information Challenging the status quo and enabling creativity  Internet accelerates the speed with which useful information can be located  Benchmarking  Focus directly on customers for information  Create a sense of urgency  Establish a “culture of dissent”  Foster a culture that encourages risk takingrisk taking  Cultivate culture of experimentation and curiosity

39 Creating an Ethical Organization CAMT  Leaders are role models for their organizations  Leaders must be consistent in their words and deeds  Values and character of leaders become transparent to an organization’s employees  Effective leaders take responsibility for ethical lapses within the organization  Provide a statement and guidelines for norms, beliefs and decision making  Provide employees with clear understanding of the organizations position regarding employee behavior  Provide the basis for employees to refuse to commit unethical acts  Contents of credos and codes of conduct must be known to employees Creating an Ethical Organization Role models Corporate credos and codes of conduct

40 Creating an Ethical Organization CAMT Reward and evaluation systems Policies and procedures  Inappropriate reward systems may cause individuals at all levels of the organization to commit unethical acts that they might not otherwise do  Penalties in terms of damage to reputations, human capital erosion, and financial loss are typically much higher than any gains that could be obtained through such unethical behavior  Policies and procedures can specify proper relationships with a firm’s customers and suppliers  Policies and procedures can guide employees to behavior ethically  Policies and procedures must be reinforced  Effective communication  Enforcement  Monitoring  Sound corporate governance practices

41 Balancing Act How to capture knowledge without killing it?  Everyone knows that the way things are formally organized is most companies (their process) is not the same as the way things are actually done (their practice)  Learn too much toward practice and new ideas may bubble up and evaporate for lack of a structure to harness them  Learn too much toward process and you may get no new ideas at all CAMT

42 Balancing Act CAMT processpractice The way tasks are organized The way tasks are done RoutineSpontaneous OrchestratedImprovised Assumes a predictable environment Respond to a changing, unpredictable environment Relies on explicit knowledge Driven by tacit knowledge linearWeb like CAMT

43 LO & KM CAMT Learning OrganizationKnowledge Management To manage the knowledge of knowledge workers to get a high performance and productivities To manage the knowledge to get a good activities

44 ประโยชน์การจัดการความรู้ ในองค์กร Reduced cost Less time spent/ making capability Improved quality Avoid repeating mistake Improved innovation Increase circulation of ideas CAMT

45 การบรรลุเป้าหมาย องค์กร องค์กร การ ทำงาน การ ทำงาน คน คน คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ เป็น คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ เป็น มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามกล ยุทธ์ บรรลุเป้าหมายตามกล ยุทธ์ การเรียนรู้ ฐานความรู้ CAMT

46 รูปแบบการทำงานใหม่ งานไร้ทักษะงานที่ต้องใช้ความรู้ งานซ้ำซากงานสร้างสรรค์ งานใครงานมันงานแบบทีมงาน งานตามหน้าที่งานตามโครงการ งานที่ใช้ทักษะอย่างเดียวงานใช้ทักษะหลายอย่าง อำนาจของหัวหน้าอำนาจลูกค้า คำสั่งจากเบื้องบนการประสานงานกับเพื่อน ร่วมงาน เรียนรู้นอกงานเรียนรู้ในงาน / เรียนรู้ร่วมกัน เน้นการแข่งขันเน้นความร่วมมือ แยกงานจากชีวิตผูกงานกับชีวิต CAMT

47 LOGO McGraw-Hill International Edition 2007 Dess/Lumpkin/Eisner


ดาวน์โหลด ppt LOGO People and Process for Knowledge Management Master of Science Program in Knowledge Management k. Chalermpon College of Art, Media and Technology Being.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google