งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 1. สมาชิก 4,103 คน 3,544.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 1. สมาชิก 4,103 คน 3,544."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 1. สมาชิก 4,103 คน 3,544 คน 559 คน 2. ทุน เรือน หุ้น 138,928, ,151, ,777, ทุน สำรอง 18,832, ,670, ,162, ทุน สะสม อื่นๆ 7,769, ,026, , เงินรับ ฝาก 495,372, ,070, ,302,

2 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 6. เงินค้างจ่าย 2,198, ,867, , เงินกำไรสุทธิ 13,534, ,311, ,222, รวมทุน ดำเนินการเมื่อ สิ้นปี 693,962, ,243, ,718, ลูกหนี้เงินกู้ ยกมา 425,248, ,617, ,630, จ่ายเงินกู้ ระหว่างปี 396,470, ,351, ,119,

3 รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 11. ชำระคืน จากสมาชิก 258,852, ,725, ,127, กู้ที่ เหลืออยู่ที่ สมาชิก เมื่อสิ้นปี 4562,86 6, ,248, ,618, ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎดังนี้ 


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 1. สมาชิก 4,103 คน 3,544.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google