งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 1. สมาชิก 4,103 คน 3,544.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 1. สมาชิก 4,103 คน 3,544."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 1. สมาชิก 4,103 คน 3,544 คน 559 คน 2. ทุน เรือน หุ้น 138,928, 976.00 100,151, 070.00 38,777, 906.00 3. ทุน สำรอง 18,832,8 32.87 17,670,5 81.93 1,162,250.94 4. ทุน สะสม อื่นๆ 7,769,00 8.48 8,026,79 7.98 - 257,789.50 5. เงินรับ ฝาก 495,372, 207.32 361,070, 069.16 134,302, 138.16

2 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 6. เงินค้างจ่าย 2,198,1 84.72 1,867,6 87.50 330,49 7.22 7. เงินกำไรสุทธิ 13,534, 488.3 8 11,311, 802.8 9 2,222,6 85.49 8. รวมทุน ดำเนินการเมื่อ สิ้นปี 693,962,402.5 0 524,243,549.0 5 169,718,853.45 9. ลูกหนี้เงินกู้ ยกมา 425,248,041.6 8 296,617,434.6 5 128,630, 607.03 10. จ่ายเงินกู้ ระหว่างปี 396,470,721.9 4 328,351,073.7 6 68,119,6 48.18

3 รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 11. ชำระคืน จากสมาชิก 258,852, 575.62 199,725,487.7 3 57,127, 087.89 12. กู้ที่ เหลืออยู่ที่ สมาชิก เมื่อสิ้นปี 4562,86 6,188. 00 425,248,041.6 8 137,618,147.32 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎดังนี้ 


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 54 ณ 31 มี. ค 53 - ลด 1. สมาชิก 4,103 คน 3,544.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google