งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พึ่งพระเจ้าจนชนะแรง กดดัน Seek God Until Overcoming Life Pressure ช่วงรุ่งโรจน์ : ขึ้น (UP) ช่วงพลิกผัน : ลง (DOWN) ช่วงพึ่งพา : ลึก (DEEP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พึ่งพระเจ้าจนชนะแรง กดดัน Seek God Until Overcoming Life Pressure ช่วงรุ่งโรจน์ : ขึ้น (UP) ช่วงพลิกผัน : ลง (DOWN) ช่วงพึ่งพา : ลึก (DEEP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พึ่งพระเจ้าจนชนะแรง กดดัน Seek God Until Overcoming Life Pressure ช่วงรุ่งโรจน์ : ขึ้น (UP) ช่วงพลิกผัน : ลง (DOWN) ช่วงพึ่งพา : ลึก (DEEP)

2 “ อภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึง หามูลเหตุฟ้องดาเนียล ในเรื่อง เกี่ยวกับราชอาณาจักร...” ( ดาเนียล 6:4) “At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs” (Daniel 6:4)

3 “ แต่ก็หามูลเหตุหรือความผิดไม่ได้ เพราะ ท่านเป็นคนซื่อสัตย์ จะหาความพลั้ง พลาดหรือความผิดในท่านมิได้เลย ” ( ดาเนียล 6:4 ข ) “But they could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent” (Daniel 6:4b)

4 “ เราจะหามูลเหตุฟ้องดาเนียล ไม่ได้เลย นอกจากเราจะหา เรื่องที่เกี่ยวกับ ธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของ เขา ” ( ดาเนียล 6:5) “We will never find any basis for charges against this man unless it has something to do with his religion” (Daniel 6:5)

5 “ อภิรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร ทั้งข้าหลวงภาค และอุปราชและผู้ว่าราชการเมืองทั้งหลายทั้งสิ้น ได้ ตกลงกันว่า พระราชาสมควรจะได้ทรงตรากฎหมาย และออกประกาศห้ามว่า ในสามสิบวันนี้ ถ้าผู้หนึ่ง ผู้ใดทูลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือพระองค์ ข้า แต่พระราชาก็ให้โยนผู้นั้นลงในถ้ำสิงห์เสีย ” ( ดาเนียล 6:7) “The royal administrators, prefects, satraps, advisers and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during the next thirty days, except to you, O king, shall be thrown into the lions’ den.” (Daniel 6:7)

6 “ เมื่อดาเนียลทราบว่าลงพระนามในหนังสือ สำคัญนั้นแล้ว ท่านก็ไปยังเรือนของท่านที่มี หน้าต่างห้องชั้นบนของท่านเปิดตรงไปยังกรุง เยรูซาเล็ม และท่านก็คุกเข่าลงวันละสามครั้ง อธิษฐาน และโมทนาพระคุณต่อพระเจ้าของ ท่าน ดังที่ท่านได้เคยกระทำมาแต่ก่อน ” ( ดาเนียล 6:10) “Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. Three times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. ” (Daniel 6:10)

7 “ แล้วคนเหล่านี้ก็ได้พากันมา และได้พบดาเนียลทูลขอ และ วิงวอน อยู่ต่อพระเจ้าของท่าน ” ( ดาเนียล 6:11) “Then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help.” (Daniel 6:11)

8 “ เมื่อพระราชาทรงสดับถ้อยคำ เหล่านี้แล้ว ก็ทรงโทมนัสยิ่งนัก และ ทรงตั้งพระทัยหาทางช่วยกู้ดาเนียล ทรงหาหนทางช่วยจนถึงเวลาดวง อาทิตย์ตก ” ( ดาเนียล 6:14) “When the king heard this, he was greatly distressed; he was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him.” (Daniel 6:14)

9 “ ขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ ท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์ นั้น จงทรงช่วยกู้ท่านเถิด ” ( ดาเนียล 6:16) “May your God, whom you serve continually, rescue you!” (Daniel 6:16)

10 “ เขาจึงเอาดาเนียลออกจากถ้ำ ไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างไร บนตัวท่านเลย เพราะท่านได้ วางใจในพระเจ้าของท่าน ” ( ดาเนียล 6:23) “And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him, because he had trusted in his God. ” (Daniel 6:23)

11 “ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทรง ดำรงอยู่เป็นนิตย์ แผ่นดินของพระองค์จะไม่ถูก ทำลาย และราชอาณาจักรของพระองค์จะดำรง จนถึงที่สุด พระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัย พระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ใน ฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพ พระองค์คือพระผู้ช่วย ดาเนียลให้รอด จากฤทธิ์ของสิงห์ ” ( ดาเนียล 6:26- 27) “For he is the living God and he endures forever; his kingdom will not be destroyed, his dominion will never end. He rescues and he saves; he performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions.” (Daniel 6:26-27)

12 “ เราออกกฤษฎีกาว่าให้คน ทั้งหลาย สั่นสะท้านและยำเกรง พระเจ้าของดาเนียล ใน ราชอาณาจักรของเราทั้งหมด ” ( ดาเนียล 6:26) “I issue a decree that in every part of my kingdom people must fear and reverence the God of Daniel.” (Daniel 6:26)

13 ทำอย่างไรจึงจะพึ่ง พระเจ้า จน ชนะแรงกดดัน ? How to Seek God Until You Overcome Life Pressure?

14 ตั้งเป้าหมาย ฝ่ายวิญญาณให้สูง (Set high spritual goal)

15 “ ถวายเกียรติพระ เจ้า ” To Glorify God

16 2. กำหนดเวลาและ สถานที่อย่างเจาะจงเพื่อ อธิษฐานเป็นประจำ (Find specific time and place to pray regularly)

17 “ วินัยฝ่าย วิญญาณ ” Spiritual Discipline

18 “ ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้อง ชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐาน ต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน ” ( มัทธิว 6:6) “But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.” (Matthew 6:6)

19 “ ความสิ้นหวัง ผลักดัน ให้เกิด วินัย ” Desperation Drives Discipline

20 3. ทดลองและทดสอบว่า รูปแบบการอธิษฐานใดที่ เหมาะสมที่สุด ( Find the best prayer pattern that most suit you )


ดาวน์โหลด ppt พึ่งพระเจ้าจนชนะแรง กดดัน Seek God Until Overcoming Life Pressure ช่วงรุ่งโรจน์ : ขึ้น (UP) ช่วงพลิกผัน : ลง (DOWN) ช่วงพึ่งพา : ลึก (DEEP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google