งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มหอย กับไข่. สถานการณ์ยาเสพ ติด และการเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มหอย กับไข่. สถานการณ์ยาเสพ ติด และการเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มหอย กับไข่

2 สถานการณ์ยาเสพ ติด และการเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

3

4 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จ. สุราษฎร์ธานี ** รวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดของทุกอำเภอ และส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น ต่างๆ ดังนี้ - การค้าและการกระจายตัว ของยาเสพติด - การแพร่ระบาดยาเสพติด - ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

5 การบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด 1. ด้านการป้องกัน - หมู่บ้าน / ชุมชน - สถานศึกษา - สถานประกอบการ

6 2. ด้านการปราบปราม - จัดตั้งชุดเฉพาะกิจของ จังหวัด - ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการปราบปราม - จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดพื้นที่ ตอนใน และจุดตรวจภายใน หมู่บ้าน

7 3. ด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟู 4. ด้านการฟื้นฟูและ ส่งเสริมอาชีพ

8 สถิติการจับกุมทุกข้อหา ห้วงเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551

9 สถิติผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษของทุก สภ. ในสังกัด ภ. จว. สฎ. ห้วงระยะแต่ 1 ตค. 50- 31 มีค. 51 ลำดับสภ. ผลการจับกุม รายคน 1 สภ. เมือง สฎ. 222281 2 สภ. บ้านนาสาร 3643 3 สภ. พระแสง 4134 4 สภ. เวียงสระ 7880 5 สภ. ชัยบุรี 11 6 สภ. ดอนสัก 1835 7 สภ. เกาะสมุย 201211 8 สภ. เกาะพะงัน 160166 9 สภ. กาญจนดิษฐ์ 7994 10 สภ. พุนพิน 5665 11 สภ. ท่าฉาง 2227

10 ลำดับสภ. ผลการจับกุม รายคน 12 สภ. ไชยา 2932 13 สภ. ท่าชนะ 3536 14 สภ. บ้านนาเดิม 2223 15 สภ. คีรีรัฐนิคม 21 16 สภ. บ้านตาขุน 36 17 สภ. พนม 1110 18 สภ. เคียนซา 2831 19 สภ. วิภาวดี 33 20 สภ. บางมะเดื่อ 1921

11 ลำดับสภ. ผลการจับกุม รายคน 21 สภ. ท่าชี 2428 22 สภ. เสวียด 18 23 สภ. ขุนทะเล 3656 24 สภ. เขานิพันธ์ 912 25 สภ. โมถ่าย 55 26 สภ. บ่อผุด 2225 รวม 12091374

12 สถิติการจับกุมยาเสพติดห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต. ค.49 - 30 เม. ย. 2550 เปรียบเทียบ 1 ต. ค. 50 - 30 เม. ย. 51 ลำดั บ ประเภทยา เสพติด 1 ต. ค. 49-30 เม. ย. 50 1 ต. ค.50-30 เม. ย.51 เกิด ( ราย ) จับ ( ค น ) เกิด ( ราย ) จับ ( ค น ) 1 เฮโรอีน 5622 2 มอร์ฟีน 0000 3 ยาไอซ์ 20246978 4 ฝิ่น 1200 5 กัญชาแห้ง 468496421443 6 กัญชาสด 32273631 7 พืชกระท่อม 697491142 8 แอมเฟตามีน 448491677758 9 เอ็กสตาร์ซี่ ( ยาอี ) 44912

13 10 เมจิกเป เปอร์ 0000 11 ยางกัญชา 1155 12 โคเคน 2277 13 เห็ดขี้ควาย 1122 14 ยาแก้ไอ 1100 15 กระดาษ เมา 2200 16 สารระเหย 76799398 17 อื่น ๆ ( วัตถุ ออก ฤทธิ์ ) 331514 รวม 1133121314221592 ลำดับประเภทยาเสพติด 1 ต. ค. 49-30 เม. ย. 50 1 ต. ค.50-30 เม. ย.51 เกิด ( ราย ) จับ ( คน )

14 ข้อมูลด้านการ บำบัดรักษา สถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษาห้วง เดือนตุลาคม 2550- มีนาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มหอย กับไข่. สถานการณ์ยาเสพ ติด และการเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google