งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มหอยกับไข่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มหอยกับไข่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มหอยกับไข่

2 และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
สถานการณ์ยาเสพติด และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3

4 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จ.สุราษฎร์ธานี
**รวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของทุกอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ - การค้าและการกระจายตัวของยาเสพติด -การแพร่ระบาดยาเสพติด -ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

5 ด้านการป้องกัน - หมู่บ้าน/ชุมชน - สถานศึกษา - สถานประกอบการ
การบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการป้องกัน - หมู่บ้าน/ชุมชน - สถานศึกษา - สถานประกอบการ

6 2. ด้านการปราบปราม - จัดตั้งชุดเฉพาะกิจของจังหวัด - ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม - จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดพื้นที่ตอนใน และจุดตรวจภายในหมู่บ้าน

7 3. ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
4. ด้านการฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพ

8 สถิติการจับกุมทุกข้อหา ห้วงเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551

9 สถิติผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษของทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.สฎ.
สถิติผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษของทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.สฎ. ห้วงระยะแต่ 1 ตค มีค. 51 ลำดับ สภ. ผลการจับกุม ราย คน 1 สภ.เมือง สฎ. 222 281 2 สภ.บ้านนาสาร 36 43 3 สภ.พระแสง 41 34 4 สภ.เวียงสระ 78 80 5 สภ.ชัยบุรี 11 6 สภ.ดอนสัก 18 35 7 สภ.เกาะสมุย 201 211 8 สภ.เกาะพะงัน 160 166 9 สภ.กาญจนดิษฐ์ 79 94 10 สภ.พุนพิน 56 65 สภ.ท่าฉาง 22 27

10 ลำดับ สภ. ผลการจับกุม ราย คน 12 สภ.ไชยา 29 32 13 สภ.ท่าชนะ 35 36 14 สภ.บ้านนาเดิม 22 23 15 สภ.คีรีรัฐนิคม 21 16 สภ.บ้านตาขุน 3 6 17 สภ.พนม 11 10 18 สภ.เคียนซา 28 31 19 สภ.วิภาวดี 20 สภ.บางมะเดื่อ

11 ลำดับ สภ. ผลการจับกุม ราย คน 21 สภ.ท่าชี 24 28 22 สภ.เสวียด 18 23 สภ.ขุนทะเล 36 56 สภ.เขานิพันธ์ 9 12 25 สภ.โมถ่าย 5 26 สภ.บ่อผุด รวม 1209 1374

12 สถิติการจับกุมยาเสพติดห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต. ค. 49 - 30 เม. ย
สถิติการจับกุมยาเสพติดห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค เม.ย เปรียบเทียบ 1 ต.ค เม.ย. 51 ลำดับ ประเภทยาเสพติด 1 ต.ค เม.ย. 50 1 ต.ค เม.ย.51 เกิด (ราย) จับ(คน) 1 เฮโรอีน 5 6 2 มอร์ฟีน 3 ยาไอซ์ 20 24 69 78 4 ฝิ่น กัญชาแห้ง 468 496 421 443 กัญชาสด 32 27 36 31 7 พืชกระท่อม 74 91 142 8 แอมเฟตามีน 448 491 677 758 9 เอ็กสตาร์ซี่ (ยาอี) 12

13 อื่น ๆ (วัตถุออกฤทธิ์) 3 รวม 1133 1213 1422 1592
ลำดับ ประเภทยาเสพติด 1 ต.ค เม.ย ต.ค เม.ย.51 เกิด (ราย) จับ(คน) เกิด (ราย) จับ(คน) 10 เมจิกเปเปอร์ 11 ยางกัญชา 1 5 12 โคเคน 2 7 13 เห็ดขี้ควาย 14 ยาแก้ไอ 15 กระดาษเมา 16 สารระเหย 76 79 93 98 17 อื่น ๆ (วัตถุออกฤทธิ์) 3 รวม 1133 1213 1422 1592

14 สถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษาห้วง เดือนตุลาคม 2550-มีนาคม 2551
ข้อมูลด้านการบำบัดรักษา สถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษาห้วง เดือนตุลาคม 2550-มีนาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มหอยกับไข่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google