งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment II EEET0770 Digital Filter Design. Assignment II 1) อธิบายถึงกระบวนการออกแบบและการวิเคราะห์ Digital Filters ด้วย Signal Processing Toolbox.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment II EEET0770 Digital Filter Design. Assignment II 1) อธิบายถึงกระบวนการออกแบบและการวิเคราะห์ Digital Filters ด้วย Signal Processing Toolbox."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment II EEET0770 Digital Filter Design

2 Assignment II 1) อธิบายถึงกระบวนการออกแบบและการวิเคราะห์ Digital Filters ด้วย Signal Processing Toolbox ของ Matlab ซึ่งมีอยู่หลากหลาย เช่น FDATOOL, Filter Design Toolbox, FVTOOL รวมถึง การออกแบบโดยใช้คำสั่ง “dfilt” (Discrete time filter) ว่ามีการใช้งานอย่างไร และ ยกตัวอย่างการออกแบบ Digital Filters เพื่อนำไปใช้งาน (Applications) มาไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง

3 Assignment II 2) อธิบายถึงความหมายของคำต่อไปนี้ – Magnitude response (freqz) – Phase response (phasez) – Group delay (grpdelay) – Phase delay (phasedelay) – Impulse response (impz) – Step response (stepz) – Pole-zero plots (zplane) – Zero-phase response (zerophase)

4 FDATOOL

5 FVTool

6 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน = 30 คะแนน – ความละเอียดของเนื้อหา (10) – ความครอบคลุมถึงวิธีการต่างๆ (10) – ความถูกต้องของเนื้อหา (10)


ดาวน์โหลด ppt Assignment II EEET0770 Digital Filter Design. Assignment II 1) อธิบายถึงกระบวนการออกแบบและการวิเคราะห์ Digital Filters ด้วย Signal Processing Toolbox.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google