งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEET0770 Digital Filter Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEET0770 Digital Filter Design"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEET0770 Digital Filter Design
Assignment II EEET0770 Digital Filter Design

2 Assignment II 1) อธิบายถึงกระบวนการออกแบบและการวิเคราะห์ Digital Filters ด้วย Signal Processing Toolbox ของ Matlab ซึ่งมีอยู่หลากหลาย เช่น FDATOOL , Filter Design Toolbox , FVTOOL รวมถึง การออกแบบโดยใช้คำสั่ง “dfilt” (Discrete time filter) ว่ามีการใช้งานอย่างไร และ ยกตัวอย่างการออกแบบ Digital Filters เพื่อนำไปใช้งาน (Applications) มาไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง

3 Assignment II 2) อธิบายถึงความหมายของคำต่อไปนี้
Magnitude response (freqz) Phase response (phasez) Group delay (grpdelay) Phase delay (phasedelay) Impulse response (impz) Step response (stepz) Pole-zero plots (zplane) Zero-phase response (zerophase)

4 FDATOOL

5 FVTool

6 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน = 30 คะแนน ความละเอียดของเนื้อหา (10)
ความครอบคลุมถึงวิธีการต่างๆ (10) ความถูกต้องของเนื้อหา (10)


ดาวน์โหลด ppt EEET0770 Digital Filter Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google