งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าคะแนนเฉลี่ย Weighted mean Score

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าคะแนนเฉลี่ย Weighted mean Score"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าคะแนนเฉลี่ย Weighted mean Score

2 คือ สถิติที่ใช้บอกระดับของค่าคะแนน ค่าความเห็น ค่าความพึงพอใจ ต่อเรื่องต่างๆ

3 บอกให้รู้ว่าความเห็นของคนทั้งหมด ต่อเรื่องนั้น ๆ โดยสรุปเป็นอย่างไร หรืออยู่ในระดับไหน

4 เช่น ความพึงพอใจของเกษตรกร จำนวน 30 คน
- ต่อเนื้อหาวิชาการ - ต่อเอกสารประกอบการฝึกอบรม - ต่อวิธีการนำเสนอของวิทยากร - และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวมเป็นอย่างไร

5 ความจริงวันนี้ ความเห็นแต่ละประเด็นมาจากความเห็นที่หลากหลาย ดังในตัวอย่าง

6 ประเด็นความพึงพอใจ ต่อการฝึกอบรม ระดับความพึงพอใจ (ราย)
ตัวอย่าง การสำรวจความพึงพอใจจากเกษตรกร 30 คน ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scale) ประเด็นความพึงพอใจ ต่อการฝึกอบรม ระดับความพึงพอใจ (ราย) น้อยที่สุด 1 น้อย 2 ปานกลาง 3 มาก 4 มากที่สุด 5 เนื้อหาวิชาการ 1 2 5 20 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 15 10 วิธีการนำเสนอของวิทยากร 8 รวมความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม 4 28 45

7 ในที่นี้ ให้มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
1. วิธีการกำหนดระดับของความเห็น ในที่นี้ ให้มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ให้ค่าตัวเลข 5 ระดับเท่ากับ

8 2. หาช่วงคะแนนของแต่ละระดับ โดย
2. หาช่วงคะแนนของแต่ละระดับ โดย 2.1 ใช้ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด หาญด้วยจำนวนระดับ 2.2 เท่ากับ = =

9 1 - 1.80 >1.8 - 2.6 >2.6 - 3.4 >3.4 - 4.2 >4.2 - 5.0
2.3 ใช้ค่าต่ำสุดบวกช่วงคะแนน (0.8) เพื่อหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของแต่ละระดับ ช่วงคะแนนที่ 1 = > ช่วงคะแนนที่ 2 > > ช่วงคะแนนที่ 3 > > ช่วงคะแนนที่ 4 > > ช่วงคะแนนที่ 5 >

10 2.4 สรุปค่าคะแนนแต่ละระดับ
พึงพอใจน้อยที่สุด ระหว่าง พึงพอใจน้อย ระหว่าง > พึงพอใจปานกลาง ระหว่าง > พึงพอใจมาก ระหว่าง > พึงพอใจมากที่สุด ระหว่าง >

11 3. นำความเห็นจากแบบสอบถามมาแจงนับและบันทึก จำนวนลงในแต่ละระดับความเห็น
3. นำความเห็นจากแบบสอบถามมาแจงนับและบันทึก จำนวนลงในแต่ละระดับความเห็น 4. หาค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจแต่ละประเด็นโดย จำนวนความเห็นระดับ 1 x จำนวนความเห็นระดับ 2 x 2 +…….. + จำนวนความเห็นระดับ 5 x 5 หาญด้วยจำนวนผู้ออกความเห็นทั้งหมด

12 5. ค่าคะแนนของความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชาการ
5. ค่าคะแนนของความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชาการ = 1 x x x x x 5 = =

13 6. เช่นเดียวกับค่าคะแนนของความพึงพอใจในประเด็น
6. เช่นเดียวกับค่าคะแนนของความพึงพอใจในประเด็น 6.1 ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการฝึกอบรม = 2 x x x x x 5 = = 6.2 ความพึงพอใจต่อวิธีการนำเสนอของวิทยากร = 1 x x x x x 5 = = 6.3 ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม = 4 x x x x x 5 =

14 7. แปลความหรือตีความจากค่าคะแนนเฉลี่ย
7.1 ระดับความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชาการ = = พึงพอใจมาก ( > 3.4 – 4.2 ) 7.2 ระดับความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการฝึกอบรม = = พึงพอใจปานกลาง ( > 2.6 – 3.4 ) 7.3 ระดับความพึงพอใจต่อวิธีการนำเสนอของวิทยากร = = พึงพอใจมาก ( > ) 7.4 ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม =3.53 = พึงพอใจมาก ( >3.4 – 4.2)

15 ประเด็นความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ระดับความพึงพอใจ (ราย)
8. นำเสนอตาราง ประเด็นความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ระดับความพึงพอใจ (ราย) ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 1. เนื้อหาวิชาการ 1 2 5 20 3.67 2. เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม 15 10 3.20 3. วิธีการนำเสนอของ วิทยากร 8 3.73 ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม 4 28 45 3.53


ดาวน์โหลด ppt ค่าคะแนนเฉลี่ย Weighted mean Score

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google