งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ต่อเนื้อหาวิชาการ - ต่อเอกสารประกอบการฝึกอบรม - ต่อวิธีการนำเสนอของวิทยากร - และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม โดยรวมเป็นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ต่อเนื้อหาวิชาการ - ต่อเอกสารประกอบการฝึกอบรม - ต่อวิธีการนำเสนอของวิทยากร - และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม โดยรวมเป็นอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 - ต่อเนื้อหาวิชาการ - ต่อเอกสารประกอบการฝึกอบรม - ต่อวิธีการนำเสนอของวิทยากร - และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม โดยรวมเป็นอย่างไร

5

6 ประเด็นความพึงพอใจ ต่อการฝึกอบรม ระดับความพึงพอใจ ( ราย ) น้อย ที่สุด 1 น้อย 2 ปาน กลาง 3 มาก 4 มาก ที่สุด 5 1. เนื้อหาวิชาการ 125202 2. เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม 2215101 3. วิธีการนำเสนอของ วิทยากร 118155 รวมความพึงพอใจต่อ การฝึกอบรมโดยรวม 4528458

7 1. วิธีการกำหนดระดับของ ความเห็น ให้ค่าตัวเลข 5 ระดับเท่ากับ 1 2 3 4 5

8 2.1 ใช้ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด หาญ ด้วยจำนวนระดับ 2.2 เท่ากับ 5 - 1 = 4 =0.8 5 5

9 2.3 ใช้ค่าต่ำสุดบวกช่วงคะแนน (0.8) เพื่อหาค่าต่ำสุดและ ค่าสูงสุดของแต่ละระดับ ช่วงคะแนนที่ 1 = 1 + 0.8 1 - 1.80 ช่วงคะแนนที่ 2 > 1.8 + 0.8 >1.8 - 2.6 ช่วงคะแนนที่ 3 > 2.6 + 0.8 >2.6 - 3.4 ช่วงคะแนนที่ 4 > 3.4 + 0.8 >3.4 - 4.2 ช่วงคะแนนที่ 5 > 4.2 + 0.8 >4.2 - 5.0

10 2.4 สรุปค่าคะแนนแต่ละระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด ระหว่าง 1 - 1.8 พึงพอใจน้อย ระหว่าง > 1.8 - 2.6 พึงพอใจปานกลาง ระหว่าง > 2.6 - 3.4 พึงพอใจมาก ระหว่าง > 3.4 - 4.2 พึงพอใจมากที่สุด ระหว่าง > 4.2 - 5.0

11 4. หาค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึง พอใจแต่ละประเด็นโดย จำนวนความเห็นระดับ 1 x 1 + จำนวนความเห็น ระดับ 2 x 2 +…….. + จำนวนความเห็นระดับ 5 x 5 หาญด้วยจำนวนผู้ ออกความเห็นทั้งหมด

12 = 1 x 1 + 2 x 2 + 5 x 3 + 20 x 4 + 2 x 5 = 110 = 3.67 30 30

13 6.1 ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการฝึกอบรม = 2 x 1 + 2 x 2 + 15 x 3 + 10 x 4 + 1 x 5 = 96 = 3.20 30 30 6.2 ความพึงพอใจต่อวิธีการนำเสนอของ วิทยากร = 1 x 1 + 1 x 2 + 8 x 3 + 15 x 4 + 5 x 5 = 112 = 3.73 30 30 6.3 ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม = 4 x 1 + 5 x 2 + 28 x 3 + 45 x 4 + 8 x 5 = 3.53 90

14 7.1 ระดับความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชาการ = 3.67 = พึงพอใจมาก ( > 3.4 – 4.2 ) 7.2 ระดับความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ ฝึกอบรม = 3.20 = พึงพอใจปานกลาง ( > 2.6 – 3.4 ) 7.3 ระดับความพึงพอใจต่อวิธีการนำเสนอของวิทยากร = 3.73 = พึงพอใจมาก ( > 3.4 - 4.2 ) 7.4 ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม =3.53 = พึงพอใจมาก ( >3.4 – 4.2)

15 ประเด็นความ พึงพอใจต่อ การฝึกอบรม ระดับความพึงพอใจ ( ราย ) ค่า คะแนน เฉลี่ย ระดับ ความพึง พอใจ น้อย ที่สุด น้อยปาน กลาง มากมาก ที่สุด 1. เนื้อหา วิชาการ 1252023.67 มาก 2. เอกสาร ประกอบการ ฝึกอบรม 22151013.20 ปาน กลาง 3. วิธีการ นำเสนอของ วิทยากร 1181553.73 มาก ความพึงพอใจต่อ การฝึกอบรม โดยรวม 45284583.53 มาก


ดาวน์โหลด ppt - ต่อเนื้อหาวิชาการ - ต่อเอกสารประกอบการฝึกอบรม - ต่อวิธีการนำเสนอของวิทยากร - และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม โดยรวมเป็นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google