งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสร้างเกมส์ PUZZLE NUMBER โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสร้างเกมส์ PUZZLE NUMBER โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสร้างเกมส์ PUZZLE NUMBER โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com

2 2

3 3 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม Name :: FrmPuzzleNumber2009

4 4 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม BackColor ::

5 5 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม Size ::

6 6 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม MaximizeBox :: False

7 7 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม FormBorderStyle :: FixedDialog

8 8 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม Text :: โปรแกรมเกมส์ PuzzleNumber2009

9 9 สร้างเมนูต่าง ๆ เมนู File - New Game - Reset Game - Exit กำหนดชื่อของ แต่ละเมนู MFile MNewGame MResetGame MExit

10 10 สร้างเมนูต่าง ๆ เมนู Tool - Options กำหนดชื่อของ แต่ละเมนู MTool MOption

11 11 สร้างเมนูต่าง ๆ เมนู Help - About Program - About Programmer เมนู Help - About Program - About Programmer กำหนดชื่อของแต่ละเมนู MHelp MAboutProgram MAboutProgrammer กำหนดชื่อของแต่ละเมนู MHelp MAboutProgram MAboutProgrammer

12 12 สร้าง Group Box 3 Group Box GB1 GB2 GB3

13 13 สร้าง Group Box 3 Group Box GB1 Name :: GB1 Text :: GB2 Name :: GB2 Text :: Preview :: GB3 Name :: GB3 Text :: Status

14 14 นำ Button มาวางบน GB1 ดังรูป

15 15 กำหนดชื่อ และ ข้อความบนปุ่ม ดังนี้ กำหนด Name :: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 กำหนด Name :: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 กำหนด Text :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 กำหนด Text :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 16 กำหนดชื่อ และ ข้อความบน Label ดังนี้ กำหนด Name ::

17 17 เริ่มเขียนคำสั่ง ในเหตุการณ์ของฟอร์ม โหลด ต้องการให้ปุ่มทำงาน ไม่ได้ ก็เขียนคำสั่งดังนี้

18 18 สร้างโปรแกรมย่อย BtnEnabled สำหรับกำหนดให้ปุ่มทั้งหมด ทำงานได้ หรือไม่ได้ หากส่ง parameter มาเป็น false ก็จะทำให้ปุ่ม ทำงานไม่ได้ ต. ย. BtnEnabled(False)

19 19 เขียนคำสั่งในเมนู NewGame

20 20 Public Sub RandomNumber() Dim i As Int16 Dim i As Int16 For k As Int16 = 1 To 300 For k As Int16 = 1 To 300 Application.DoEvents() Application.DoEvents() i = Microsoft.VisualBasic.Rnd * 16 + 1 i = Microsoft.VisualBasic.Rnd * 16 + 1 B1.Text = (i + 1) Mod 16 B1.Text = (i + 1) Mod 16 B15.Text = (i + 2) Mod 16 B15.Text = (i + 2) Mod 16 B13.Text = (i + 3) Mod 16 B13.Text = (i + 3) Mod 16 B14.Text = (i + 4) Mod 16 B14.Text = (i + 4) Mod 16 B10.Text = (i + 5) Mod 16 B10.Text = (i + 5) Mod 16 B7.Text = (i + 6) Mod 16 B7.Text = (i + 6) Mod 16 B3.Text = (i + 7) Mod 16 B3.Text = (i + 7) Mod 16 B2.Text = (i + 8) Mod 16 B2.Text = (i + 8) Mod 16 B9.Text = (i + 9) Mod 16 B9.Text = (i + 9) Mod 16 B11.Text = (i + 10) Mod 16 B11.Text = (i + 10) Mod 16 B4.Text = (i + 11) Mod 16 B4.Text = (i + 11) Mod 16 B6.Text = (i + 12) Mod 16 B6.Text = (i + 12) Mod 16 B8.Text = (i + 13) Mod 16 B8.Text = (i + 13) Mod 16 B12.Text = (i + 15) Mod 16 B12.Text = (i + 15) Mod 16 B16.Text = (i + 16) Mod 16 B16.Text = (i + 16) Mod 16 B5.Text = (i + 14) Mod 16 B5.Text = (i + 14) Mod 16 Next k Next k Select Case True Select Case True Case B1.Text = 0 : B1.Text = "" Case B1.Text = 0 : B1.Text = "" Case B2.Text = 0 : B2.Text = "" Case B2.Text = 0 : B2.Text = "" Case B3.Text = 0 : B3.Text = "" Case B3.Text = 0 : B3.Text = "" Case B4.Text = 0 : B4.Text = "" Case B4.Text = 0 : B4.Text = "" Case B5.Text = 0 : B5.Text = "" Case B5.Text = 0 : B5.Text = "" Case B6.Text = 0 : B6.Text = "" Case B6.Text = 0 : B6.Text = "" Case B7.Text = 0 : B7.Text = "" Case B7.Text = 0 : B7.Text = "" Case B8.Text = 0 : B8.Text = "" Case B8.Text = 0 : B8.Text = "" Case B9.Text = 0 : B9.Text = "" Case B9.Text = 0 : B9.Text = "" Case B10.Text = 0 : B10.Text = "" Case B10.Text = 0 : B10.Text = "" Case B11.Text = 0 : B11.Text = "" Case B11.Text = 0 : B11.Text = "" Case B12.Text = 0 : B12.Text = "" Case B12.Text = 0 : B12.Text = "" Case B13.Text = 0 : B13.Text = "" Case B13.Text = 0 : B13.Text = "" Case B14.Text = 0 : B14.Text = "" Case B14.Text = 0 : B14.Text = "" Case B15.Text = 0 : B15.Text = "" Case B15.Text = 0 : B15.Text = "" Case B16.Text = 0 : B16.Text = "" Case B16.Text = 0 : B16.Text = "" End Select End Select End Sub End Sub

21 21 สร้าง Function GameOver

22 22 ประกาศตัวแปร Wintimes และ Movetimes

23 23 เพิ่ม Label อีก 1 Label Name :: Lbwin Text :: Wintimes

24 24

25 25

26 26 Game จับผิดภาพ Photo-hunt


ดาวน์โหลด ppt 1 การสร้างเกมส์ PUZZLE NUMBER โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google