งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นายทินวัฒน์ พงษ์ทองเมือง. 2 การเปิดให้ Program ทำงาน 3  p:\xampplite\ xampplite-control.exe  Start Apache.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นายทินวัฒน์ พงษ์ทองเมือง. 2 การเปิดให้ Program ทำงาน 3  p:\xampplite\ xampplite-control.exe  Start Apache."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นายทินวัฒน์ พงษ์ทองเมือง

2 2

3 การเปิดให้ Program ทำงาน 3  p:\xampplite\ xampplite-control.exe  Start Apache

4 ตัวดำเนินการ Operators 4  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ +,-,*,/,%  ต้วดำเนินการเพิ่มและลดค่า --,++  ตัวดำเนินการ กำหนดค่า  ตัวดำเนินการ ตรรกะ and(&&),or(||)  ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ > =  ตัวดำเนินการระดับบิต &,|,^,>>,<<  ตัวดำเนินการข้อความ.

5 Operator for Condition 5

6 ตัวดำเนินการตรรกะ 6  AND ( && )  TRUE && TRUE && TRUE  TRUE && FALSE && TRUE  OR ( || )  FALSE || FALSE || FALSE  FALSE || FALSE || TRUE  NOT( ! )  ! TRUE

7 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ 7  >, >=,<,<= 2>2 2>=2  ==,<> 2 = = 2 2 <> 2

8 Condition 8 (2<3) && (1==1) (5>2) && (9>=7) ( (12 *2) > 25 ) || (0<=0) ( (5-2) >4 ) || (1<=0)

9 9 $a =1; $b = 2; ถ้า ( $a > $b ) เป็นจริง ให้แสดง ข้อความ “a > b”; เป็นเท็จ ให้แสดง ข้อความ “a <= b”; If ( $a > $b ) print “ a > b”; Else Print “ a <= b”;

10 10 Start Stop Print “ a <= b”;print “ a > b”; เท็จจริง IF ELSE FLOW CHART

11 11 Start Stop สิ่งที่ต้องการให้ ทำ เมื่อเงื่อนไข เป็นเท็จ สิ่งที่ต้องการให้ ทำ เมื่อเงื่อนไข เป็นจริง เท็จจริง IF ELSE FLOW CHART

12 รูปแบบ IF…ELSE 12 IF ( เงื่อน ไข ) { กระทำ เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; } Else { กระทำ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ; } หากใน { } มีแค่คำสั่งเดียว สามารถ ละ {} ได้

13 ตัวอย่าง IF…ELSE 13 IF ( 5> 3 ) { echo “ a ” ; echo “ ”; } Else echo “b”; หากใน { } มีแค่คำสั่งเดียว สามารถ ละ {} ได้

14 จับผิดโปรแกรม 14  If 5 > 3 echo “a”; echo “ b”; else echo “c”;

15 จับผิดโปรแกรม 15  $a = 10; $b = 5; If ( $a >= $b ) echo “a มากกว่า b”;

16 16 $a =5; $b = 2; ถ้า ( $a > $b ) เป็นจริง ให้แสดง ข้อความ “a > b”; $a = $a – 1; ย้อนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขใหม่ เป็นเท็จ หยุด while ( $a > $b ) { print “ a > b”; $a = $a – 1; }

17 17 Start Stop สิ่งที่ต้องการให้ ทำ เมื่อเงื่อนไข เป็นจริง เท็จ จริง While FLOW CHART

18 เขียนโปรแกรม นับ 1- 10(count.php) 18 1 2 3 4.. 10

19 Question 19  $number = 3; $i = 1; while ($i <= 12) { print “$number X $i = ”.($number*$i).“ ”; i++; }

20 ส่งงาน แบบฝึกหัด WORD 20

21 ส่งไฟล์คาบนี้ 21

22 การบ้าน 22  ให้นักเรียน ทำ mind map ( อีกแล้ว ) เรื่อง SQL 1.SQL คืออะไร 2.Update 3.Select 4.Insert 5.Delete 6.MySQL คืออะไร สามารถหาเนื้อหาเพิ่มเติมมามากกว่านี้ได้


ดาวน์โหลด ppt 1 นายทินวัฒน์ พงษ์ทองเมือง. 2 การเปิดให้ Program ทำงาน 3  p:\xampplite\ xampplite-control.exe  Start Apache.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google