งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6-1 TURBO PASCAL OUTLINE 1. บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา ปาสคาล 2. ประเภทข้อมูล (Data type) 3. ตัวดำเนินการ และ นิพจน์ (Operator and Expression) 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6-1 TURBO PASCAL OUTLINE 1. บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา ปาสคาล 2. ประเภทข้อมูล (Data type) 3. ตัวดำเนินการ และ นิพจน์ (Operator and Expression) 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6-1 TURBO PASCAL OUTLINE 1. บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา ปาสคาล 2. ประเภทข้อมูล (Data type) 3. ตัวดำเนินการ และ นิพจน์ (Operator and Expression) 4. การรับและแสดงผลข้อมูล (Input/Output command) 5. คำสั่งควบคุม (Control Statement)

2 6-2 บทที่ 1 TURBO PASCAL TURBO PASCAL – ออกแบบโดย Dr. Niklaus Writh พ. ศ. 2514 – ภาษาสำหรับฝึกเขียนโปรแกรม อย่างมีระบบ / ระเบียบ – โปรแกรมแบบโครงสร้าง – เขียนในรูปบล็อค มี BEGIN..END

3 6-3 คำในภาษาปาสคาล 1. คำสงวน (reserved word หรือ key word) เป็นคำที่กำหนดขึ้นโดยภาษา มี หน้าที่ใดหน้าที่เฉพาะ เช่น PROGRAM, BEGIN,END IF 2. คำมาตรฐาน (standard identifiers) เป็นคำที่ถูกกำหนดหน้าที่มาแล้ว ผู้เขียนสามารถตั้งชื่อซ้ำได้ แต่ไม่ นิยม คำมาตรฐานมี 5 ประเภท คือ

4 6-4 คำในภาษาปาสคาล –Predefine type identifier เป็นชื่อ แบบข้อมูลที่กำหนดไว้ เช่น integer,word, boolean, byte, real, char – Predefine constant identifier เป็นชื่อที่ใช้แทนค่า เช่น pi, true, false, maxint, nil –Predefine procedure identifier เป็นชื่อโพรซีเดอร์ที่กำหนดไว้แล้ว เช่น clscr, readln, move,reset, delete

5 6-5 คำในภาษาปาสคาล –Predefine variable identifier เป็น ชื่อที่ใช้แทนตัวแปร เช่น mem, port, input, output, randseed –Predefine function identifier เป็น ชื่อของฟังก์ชันที่ได้กำหนดไว้ เช่น upcase, random, sqrt, chr, ord, succ, readkey

6 6-6 คำในภาษาปาสคาล 3. คำที่ผู้ใช้ตั้งขึ้น (user-defined identifier) เป็นชื่อที่ผู้ใชตั้งเอง เช่น ชื่อโปรแกรม ชื่อตัวแปร ชื่อแบบ ข้อมูล ชื่อโพรซีเดอร์ ชื่อฟังก์ชัน

7 6-7 IDENTIFIER ไอเดนติไฟเออร์ – เป็นคำหรือกลุ่มตัวอักษรที่ใช้ตั้งชื่อ ให้กับสิ่งต่างๆ – คำสงวน คำมาตรฐาน เป็นไอเดนติ ไฟเออร์ที่ภาษาได้ระบุความหมาย และหน้าที่ให้แล้ว –user-defined เป็นไอเดนติไฟเออร์ ที่ผู้ใช้กำหนดขึ้น โดยมีเกณฑ์ตั้งชื่อ ดังนี้

8 6-8 เกณฑ์ตั้งชื่อไอเดนติไฟเออร์ 1. ตัวแรกของชื่อต้องเป็นตัวอักษร 2. ตัวต่อไปสามารถเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือ ขีดล่าง 3. ห้ามมีอักษรพิเศษ ช่องว่าง 4. ชื่อจะใช้ตัวใหญ่หรือเล็กมีความหมาย เหมือนกัน เช่น INDEX, Index, inDEX 5. ชื่อมีความยาวไม่จำกัด แต่ใช้ 63 ตัวแรก (Version 4.0) 6. ห้ามใช้คำสงวนตั้งชื่อ

9 6-9 เกณฑ์ตั้งชื่อไอเดนติไฟเออร์ Identifier ที่ ถูกต้อง RESULT A500 NUM_OF_STU DENT MAXRATE CIRCLE Identifier ที่ ผิด ROOM.07 1ABC BRGIN STOCK# PAC MAN

10 6-10 เครื่องหมายที่สำคัญใน ปาสคาล 1. (* *) หรือ { } ใช้เขียนคำอธิบาย ไม่มี ผลต่อการปฏิบัติการ 2. ; ใช้คั่นประโยค แสดงว่ามีคำสั่งอื่น ตามมา ถ้าเป็นประโยค สุดท้ายไม่ต้อง ใส่ ; 3. := เป็นคำสั่งนำค่าด้างขวามือมาเก็บ ไว้ด้านซ้ายมือ 4.. เป็นเครื่องหมายใช้เพียงแห่งเดียวคือ สิ้นสุดโปรแกรม 5. ( ) [ ], : และ เครื่องหมายคำนวณ + - * /

11 6-11 รูปแบบของภาษาปาสคาล – โปรแกรมปาสคาลประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่คือ ส่วนหัว (Heading) ขึ้นต้นด้วย PROGRAM ส่วนประกาศข้อมูล (Declaration part) ใช้ประกาศ ตัวแปร ประเภทข้อมูล และค่า ต่างๆ และส่วนโปรแกรมย่อย (Subprogram) ส่วนคำสั่ง (Statement part) เป็นส่วนของคำสั่งอยู่ระหว่าง BEGIN- END

12 6-12 รูปแบบของภาษาปาสคาล PROGRAM program name (INPUT,OUTPUT) TYPE var = type; CONST var1 = value; VAR var2,var3 : variable type; PROCEDURE หรือ FUNCTION BEGIN STATEMENT (S) END. HEADING ส่วนหัว DECLARATION PART ส่วนประกาศข้อมูล Statement Part ส่วนคำสั่ง

13 6-13 HEADING รูปแบบ : PROGRAM program name (INPUT,OUTPUT,FILE) ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า PROGRAM ตามด้วยชื่อที่ผู้ใช้ตั้งให้สื่อกับงานที่ทำ อยู่ ตามด้วยวงเล็บเปิดและปิด ภายในวงเล็บ บอกถึงอุปกรณ์ที่ติดต่อ เช่น INPUT เป็น คำมาตราฐาน หมายถึง คีย์บอร์ด OUTPUT หมายถึงหน้าจอ FILE หมายถึงไฟล์ที่อยู่ในหน่วยความจำ สำรอง

14 6-14 HEADING ตัวอย่าง : PROGRAM payroll; PROGRAM tax (input, output); program score (input,output, scorefile);

15 6-15 DECLARATION PART รูปแบบ : TYPE var = type; CONST var1 = value; VAR var2,var3 : variable type; เป็นส่วนที่อยู่หลังส่วนหัวโปรแกรม ก่อน ส่วนถ้อยแถลง BEGIN-END ใช้กำหนดความหมายของคำที่ผู้ใช้ ตั้งขึ้นก่อนใช้คำนั้นในโปรแกรม

16 6-16 DECLARATION PART การประกาศคำเหล่านี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วน ใดไม่ใช้ไม่ต้องประกาศ และ ใน การประกาศไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ – ส่วนประกาศชื่อค่าคงที่ ใช้คำ CONST นำหน้าในการประกาศ – ส่วนกำหนดแบบข้อมูลชนิดใหม่มี TYPE นำหน้าในการประกาศ – ส่วนประกาศตัวแปรใช้คำ VAR นำหน้า ในการประกาศ – ส่วนโปรแกรมย่อย ใช้คำว่า PROCEDURE หรือ FUNCTION ในการ ประกาศ

17 6-17 ส่วนประกาศชื่อค่าคงที่ ใช้กำหนดค่าคงที่ที่ต้องใช้ภายใน โปรแกรม ตลอดเวลาที่มีการทำงาน เช่น ค่าภาษี อัตราดอกเบี้ย จำนวน เดือน หรือ ค่า pi

18 6-18 ตัวอย่างประกาศชื่อค่าคงที่ program tax; uses wincrt; const rate = 0.07; var itemcost,saletax : real; begin write('Please enter cost of item:'); readln(itemcost); saletax := rate * itemcost; writeln('Itemcost is ',itemcost:6:2); writeln('Sales tax is ',saletax:6:2); end.

19 6-19 ส่วนประกาศชื่อค่าคงที่ ส่วนประกาศชื่อ ค่าคงที่ มี 2 แบบ คือ Untype Constant และ Typed Constant Untype Constant CONST MAX = 100; RATE = 0.07; Typed Constant CONST MAX : RATE = 0.07; STOP: CHAR = ‘’; PASSWORD :STRING[4] = ‘DANG’;

20 6-20 ส่วนประกาศชื่อค่าคงที่ ค่าคงที่ที่ปาสคาลกำหนดค่า มาตราฐานแล้ว ไม่ต้องประกาศ สามารถนำมาใช้ได้ทันที่ เช่น pi มีค่า 3.1415926536E+00 (real) false มีค่าเป็นเท็จ (Boolean) true มีค่าเป็นจริง (Boolean) maxint มีค่า 32767 (Integer)

21 6-21 ส่วนประกาศข้อมูลชนิดใหม่ (TYPE) รูปแบบ TYPE identifier = type ; ผู้ใช้สามารถประกาศข้อมูลแบบใหม่ ที่แตกต่างไปจากที่ปาสคาลกำหนด ไว้ เช่น integer, real,char,string identifier เป็นชื่อแบบข้อมูลใหม่

22 6-22 ตัวอย่างประกาศข้อมูลชนิด ใหม่ TYPE day =mon,tue,wed,thu,f ri,sat,sun); customer = RECORD name : string[30]; age : integer; end; Maxstring = string[80]; namelist =ARRAY [1..100] of string [30];

23 6-23 ส่วนประกาศตัวแปร ( VAR) รูปแบบ VAR identifier, identifier : type; เป็นชื่อที่ผู้ใช้ตั้งให้ตัวแปร (Variable) สามารถเก็บค่าที่เปลี่ยนแปลงขณะรัน โปรแกรม ต้องประกาศตัวแปรทุกตัวที่ใช้ใน โปรแกรมพร้อมชนิดของตัวแปร การให้ค่าต้อง Assign ค่า หรือ อ่านค่า (Readln) ซึ่งใช้ในส่วนคำสั่ง

24 6-24 ตัวอย่างส่วนประกาศตัวแปร ( VAR) VAR result,subtotal : real; I,j,k : integer; name : string [30]; grade : char; flag : Boolean; buffer : array [1..128] of byte;

25 6-25 ส่วนโปรแกรมย่อย ส่วนโปรแกรมย่อย อยู่ระหว่างส่วน ประกาศกับส่วนคำสั่ง ส่วนโปรแกรมย่อยมีรูปแบบเหมือน โปรแกรมหนึ่งโปรแกรม ต่างกันที่ – ขึ้นต้นหัวโปรแกรมย่อย ด้วย PROCEDURE หรือ FUNCTION – จบด้วย END; ส่วนโปรแกรมย่อยถูกเรียกใช้ในว่สน คำสั่ง

26 6-26 ส่วนคำสั่ง ขึ้นต้นด้วย BEGIN จบ ด้วย END. ประกอบด้วยคำสั่งที่คั่นด้วย ; ส่วนคำสั่งเป็นขั้นตอนการทำงาน จริง คำสั่งเหล่านี้เขียนในรูป โครงสร้างโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt 6-1 TURBO PASCAL OUTLINE 1. บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา ปาสคาล 2. ประเภทข้อมูล (Data type) 3. ตัวดำเนินการ และ นิพจน์ (Operator and Expression) 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google