งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมดุลเคมี CHEMICAL EQUILIBRIUM สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยา นุกูล 16/06/25503.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมดุลเคมี CHEMICAL EQUILIBRIUM สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยา นุกูล 16/06/25503."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมดุลเคมี CHEMICAL EQUILIBRIUM สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยา นุกูล 16/06/25503

2 สภาวะสมดุล (EQUILIBRIUM STATE) FLAS: Chemical Equilibrium 2 หมายถึงภาวะของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงผันกลับได้ ในระบบ ปิด มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปลี่ยน แปลงย้อนกลับ จึงทำให้สมบัติของระบบคงที่

3 สมบัติของระบบคงที่ สังเกต ได้จาก FLAS: Chemical Equilibrium 3 1. ปริมาณสารทุกสารในระบบคงที่ 2. ต้องมีสารทุกสารเหลืออยู่ในระบบ 3. ความดันคงที่ ( กรณีแก๊ส ) 4. อุณหภูมิคงที่ 5. ถ้ามีความเป็นกรด - เบสเกี่ยวข้อง pH คงที่ 6. กรณีที่สารมีสี ความเข้มของสีจะคงที่

4 ปฏิกิริยาผันกลับได้ (REVERSIBLE REACTION)  คือปฏิกิริยาที่สารผลิตภัณฑ์สามารถเกิดปฏิกิริยา ย้อนกลับ และได้สารตั้งต้นกลับคืนมา สารตั้งต้น (reactant) ผลิตภัณฑ์ (product) N 2 O 4 (g) 2NO 2 (g)  ปฏิกิริยาไปข้างหน้า  ปฏิกิริยาไปข้างหน้า (forward reaction) N 2 O 4 (g) 2NO 2 (g)  ปฏิกิริยาย้อนกลับ  ปฏิกิริยาย้อนกลับ (backward reaction) 2NO 2 (g) N 2 O 4 (g) FLAS: Chemical Equilibrium 4

5 5

6 สภาวะสมดุล (EQUILIBRIUM STATE)  เมื่อระบบอยู่ที่สมดุลและมีการ เปลี่ยนแปลงสภาวะ ของระบบ อาจเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าหรือ ย้อนกลับได้ เปลี่ยนอุณหภูมิ เพิ่มหรือลดความดัน เพิ่มความเข้มข้นของสารแต่ละตัว FLAS: Chemical Equilibrium N 2 O 4 (g) 2NO 2 (g) ไม่มีสี สี น้ำตาล

7 อัตราการเกิดปฏิกิริยากับ สมดุลเคมี FLAS: Chemical Equilibrium 7 สารตั้งต้น  ผลิตภัณฑ์ ( ก่อนภาวะสมดุล ) ผลิตภัณฑ์  สารตั้งต้น ( ก่อนภาวะสมดุล )

8 จำนวนโมลสารกับการดำเนิน เข้าสู่ภาวะสมดุล FLAS: Chemical Equilibrium 8

9 จำนวนโมลสารกับการ ดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล FLAS: Chemical Equilibrium 9

10 N 2 O 4 2NO 2  การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ NO 2 และ N 2 O 4 (A) เริ่มจาก N 2 O 4 เพียงอย่างเดียว (B) เริ่มจาก NO 2 เพียงอย่างเดียว FLAS: Chemical Equilibrium

11 11

12 ประเภทของภาวะสมดุล 1. สมดุลของการเปลี่ยนสถานะ  ต้องอยู่ในระบบปิด และมวล ของระบบคงที่ 2. สมดุลของการละลาย  สารละลายต้องอิ่มตัว 3. สมดุลของปฏิกิริยาเคมี  เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้  ต้องพบสารตั้งต้นและ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดในระบบ  สมบัติของระบบคงที่ FLAS: Chemical Equilibrium 12

13 สมดุลเคมี (CHEMICAL EQUILIBRIUM)  r f และ r b ขึ้นกับสมบัติ เฉพาะตัวและความ เข้มข้นของสารตั้งต้น ของปฏิกิริยานั้นๆ  เมื่ออัตราเดินหน้าและ ย้อนกลับ เท่ากัน (r f =r b ) ระบบจะอยู่ในสมดุล  ที่สมดุล ความเข้มข้น ของสารทุกตัวใน ปฏิกิริยาจะคงที่ FLAS: Chemical Equilibrium 13 Equilibrium A B r f = k[A] r b = k’[B] k k’ =


ดาวน์โหลด ppt สมดุลเคมี CHEMICAL EQUILIBRIUM สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยา นุกูล 16/06/25503.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google