งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ
1 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 เรื่อง PARALLEL THINKING : SIX THINKING HATS จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. รู้คำศัพท์เกี่ยวกับ การคิดอย่างคู่ขนาน การคิดแบบหมวก 6 ใบ 2. แยกประเภทของ การคิดแบบหมวก 6 ใบได้ 3. เกิดทักษะกระบวนการคิด ด้านนิยามปัญหา 4. นำเสนอรายงาน ตัวอย่างการคิดแบบหมวก 6 ใบได้

2 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ
2 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 เรื่อง PARALLEL THINKING : SIX THINKING HATS

3 การคิดแบบคู่ขนาน คือ อะไร ?
3 WHAT IS PARALLEL THINKING ? การคิดแบบคู่ขนาน คือ อะไร ? There is a large and beautiful house. One person is standing in front of the house. One person is standing behind the house. Two other people are standing on each side of the house. All four are arguing (by intercom) that the view each is seeing is the correct view of the house. มีบ้านใหญ่และสวยงามหลังหนึ่ง คนหนึ่งกำลังยืนอยู่หน้าบ้าน คนหนึ่งกำลังยืนอยู่หลังบ้าน อีก 2 คน กำลังยืนอยู่แต่ละข้างของบ้าน ทั้ง 4 คนกำลังโต้เถียงกันโดย intercom ถึงภาพที่แต่ละคนกำลังเห็นว่าเป็นภาพของบ้านหลังนั้น

4 4 Using parallel thinking they all walk around and look at the front. Then they all walk around to the side, then the back, and finally the remaining side. So at each moment each person is looking in parallel from the same point if view. การใช้การคิดแบบคู่ขนาน พวกเขาทั้งหมดเดินไปดูรอบๆที่ด้านหน้า เดินไปรอบด้านข้าง ด้านหลัง และสุดท้ายด้านที่เหลือ ดังนั้น แต่ละขณะที่แต่ละคนกำลังมองคือการมองอย่างคู่ขนานจากจุดเดียวกัน

5 5 REMOVAL OF EGO Perhaps the biggest obstacle to quick and effective thinking is the ego. บางทีอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด ในการคิดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ ตัวตน

6 6 ผู้คนมีแนวโน้มที่จะใช้การคิดแสดงขบวน อีโก้ของพวกเขา ; เพื่อต่อสู้และล้มผู้อื่นลง, เพื่อได้รับวิธีทางของตนเอง, เพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองฉลาดแค่ไหน People tend to use thinking to parade their egos; to attack and put down other people, to get your own way, to show others how clever you are.

7 ทีละหนึ่งสิ่ง ONE THING AT A TIME
7 ONE THING AT A TIME ทีละหนึ่งสิ่ง Confusion is the biggest enemy of good thinking. We try to do too many things at the same time. ความสับสนเป็นศัตรูที่ ใหญ่ที่สุดในการคิดที่ดี เราพยายามทำหลาย อย่างในเวลาเดียวกัน

8 8 With the six Hats method, we try to do only one thing at a time. There is a time when we look for danger (black hat). There is a time when we seek a new ideas (green hat). There is a time when we focus on information (white hat). ด้วยวิธีของหมวก 6 ใบ เราพยายามทำเพียงสิ่งเดียวในเวลาเดียวเท่านั้น มีเวลาเดียวที่เรามองหาอันตราย (หมวกสีดำ) มีเวลาเดียวที่เราค้นหาความคิดใหม่ๆ (หมวกสีเขียว) มีเวลาเดียวที่เราเพ่งจุดรวมไปที่ข้อมูล (หมวกสีขาว)

9 6 หมวก 6 สี : สีของหมวกแต่ละใบ มีความสัมพันธ์กับข้อมูลของมัน
9 SIX THINKING HATS Six Hats, Six Colors : The color of each hat is related to its information. 6 หมวก 6 สี : สีของหมวกแต่ละใบ มีความสัมพันธ์กับข้อมูลของมัน White Hat : is concerned with objective facts and figures. หมวกสีขาว : เป็นการเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ความจริงและตัวเลข Red Hat : gives the emotional view. หมวกสีแดง : ให้ภาพของความรู้สึก Black Hat : is cautious and careful. It points out the weaknesses in an idea. หมวกสีดำ : เป็นการเตือนและระมัดระวัง มันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของความคิด Yellow Hat : is optimistic and covers hope and positive thinking. หมวกสีเหลือง : เป็นการมองโลกในแง่ดีและครอบคลุมถึงความหวังและการคิดทางบวก Green Hat : is grass and vegetation, it indicates creativity and new ideas. หมวกสีเขียว : คือ หญ้า และ พืชผัก มันชี้ ถึงความคิดสร้างสรรค์และความคิดใหม่ๆ Blue Hat : is concerned with control and the use of the other Hats. หมวกสีฟ้า : เกี่ยวเนื่องกับการควบคุม และการใช้หมวกใบอื่น

10 WHITE HAT THINKING สีขาวเป็นสัญญาลักษณ์
10 WHITE HAT THINKING สีขาวเป็นสัญญาลักษณ์ ของความว่างเปล่าและเป็นกลาง ดังนั้นการคิดแบบหมวกสีขาวเป็นการเกี่ยวกับความจริงและภาพ จินตนาการถึงคอมพิวเตอร์ที่ ให้ความจริงและตัวเลขที่มันถูกถาม คอมพิวเตอร์เป็นธรรมชาติและวัตถุ มันไม่เคยเสนอ การตีความ หรือความคิด เมื่อสวมหมวกสีขาว ผู้คิดควรเลียนแบบคอมพิวเตอร์ White is the symbol of emptiness and middle. So white hat thinking is concerned with objective facts and figures. Imagine a computer that gives the facts and figures for which it is asked. The computer is neutral and objective. It does not offer interpretations or opinions. When wearing the white thinking hat, the thinker should imitate the computer.

11 EXAMPLES FOR THE WHITE HAT THINKING
11 EXAMPLES FOR THE WHITE HAT THINKING 1. Soonthornpoo wrote Pha Api Manee. (fact) 2. Still water runs deep. (proverb) 3. Sky is blue. (natural event) 4. January is the first month of the year. (fact) 5. These report comes from that magazine. (no idea) 1. สุนทรภู่เขียนเรื่องพระอภัยมณี 2. น้ำนิ่งไหลลึก 3. ท้องฟ้าสีฟ้า 4. มกราคมเป็นเดือนแรกของปี 5. รายงานเหล่านี้มาจากนิตยสารเล่มนั้น

12 EXERCISE : A 3.1 : TRANSALATE INTO THAI
12 1. If you work hard, you will be successful in life. 2. Where there is a will, there is a way. 3. The sun always raises on the east. 4. Last year, there was a report that the sale of turkey in the U.S. increased 25%. 5. J.K.Rowling wrote Harry Potter. 1. ถ้าคุณทำงานหนัก คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิต 2. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อม อยู่ที่นั่น 3. ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 4. ปีที่แล้ว มีรายงานว่า การขายไก่งวง ในสหรัฐ เพิ่มขึ้น 25% 5. เจ เค โรลิ่ง เขียนหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์

13 เดอโบโน เขียน การคิดแบบหมวกหกใบ
EXERCISE : B 3.1 : Write your own idea for the White Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 13 6. De Bono wrote Six Thinking Hats. เดอโบโน เขียน การคิดแบบหมวกหกใบ

14 14 RED HAT THINKING Red is the color of angry, feeling and emotions. Wearing the red hat allow the thinkers to say: " This is how I feel about the matter." When a thinker is using the red hat, there should never be any attempt to justify the feelings or to provide a logical basis for them. The red hat covers two broad types of feeling. First, there are the ordinary, such as fear and dislike. Second, are complex such as hunch, intuition, sense, taste, and others. สีแดง เป็นสีของความโกรธ ความรู้สึก และอารมณ์ การสวมหมวกสีแดงอนุญาตให้ผู้คิดพูดว่า นี้คือความรู้สึกของฉันเกี่ยวกับเรื่องนั้น เมื่อผู้คิดใช้หมวกสีแดง ไม่ควรมีความพยายามที่จะตัดสินความรู้สึก หรือเตรียมเหตุผลพื้นฐานสำหรับมัน หมวกสีแดงครอบคลุม 2 ชนิดกว้างๆของความรู้สึก อย่างแรก เป็นอารมณ์ธรรมดา เช่น ความกลัว และความไม่ชอบ อย่างที่สอง มีความซับซ้อน เช่น ลางสังหรณ์ สัญชาตญาณ (สามัญ) สำนึก รส และอื่นๆ

15 EXAMPLES FOR THE RED HAT THINKING
15 EXAMPLES FOR THE RED HAT THINKING 1. เราชอบภาพยนตร์นั้น 2. ฉันรู้สึกว่า บุคคลคนนี้ถูกต้อง (เหมาะสม ) สำหรับงานนี้ 3. สัญชาติญาณของฉันบอกฉันว่า แผนที่นี้ซับซ้อนเกินไป 4. ฉันไม่ชอบความคิดการลดราคา 5. ว้าว! คุณช่างสวยอะไรเช่นนี้ ! 1. We love that movies. (feeling) 2. I feel this the right person for the job. (feeling) 3. My intuition tells me that this map is too complex. (intuition) 4. I don’t like the idea of lowering prices. (feeling) 5. Wow! How beautiful you are! (feeling)

16 EXERCISE : C 3.2 : TRANSALATE INTO THAI
16 1. I really enjoy eating this meal. 2. Wow! How exciting it is! 3. I have the feeling that this is not the right chair. 4. Don’t ask me why. I just don’t like this food. 5. My favorite song is “Superman”. I like it since I first heard it. ฉันชอบรับประทานอาหารมื้อนี้จริงๆ 2. ว้าว! ช่างน่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้! ฉันมีความรู้สึกว่า นี้ไม่เป็นเก้าอี้ที่ถูกต้อง 4. อย่าถามฉันว่าทำไม ฉันเพียงไม่ชอบอาหารนี้ 5. เพลงโปรดของฉันคือซุปเปอร์แมน ฉันชอบมันตั้งแต่ฉันได้ยินครั้งแรก

17 ฉันชอบสีเขียวเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับ ผลกระทบเรือนกระจก
EXERCISE : D 3.2 : Write your own idea for the Red Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 17 I like only green color, not concerning the greenhouse effect. ฉันชอบสีเขียวเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับ ผลกระทบเรือนกระจก

18 18 BLACK HAT THINKING สีดำเป็นสีของความเศร้าและปฏิเสธ มันเกี่ยวเนื่องกับการคิดทางลบและความระมัดระวัง บางครั้ง เราต้องการพิจารณาถึง ความเสี่ยง อันตราย อุปสรรค ปัญหาสำคัญ หมวกสีดำค้นหาการหลีกเลี่ยงอันตราย และความยาก หมวกสีดำชี้ออกมาว่า บางสิ่งไม่เหมาะกับทรัพยากรของเรา นโยบายของเรา จริยธรรมของเรา ที่ต้องการความต้องการความตั้งใจ เพราะพวกมันอาจจะเป็นจุดอ่อน และเป็นอันตราย การคิดแบบหมวกสีดำไม่ใช่การทะเลาะกัน เพียงแค่อันตรายและไม่ระวังในการขับรถ ไม่ได้หมายความว่ารถทั้งหลายเป็นอันตราย Black is the color of sadness and refuse. It is concerned with negative thinking and caution. Sometime we need to consider risks, dangers, obstacles, and potential problems. The black hat seeks to avoid dangers and difficulties. The black hat points out how something does not fit for our resources, our policy, our ethic that need attention because they may be weak or harmful. Black hat thinking is not argument. It may be negative thinking. Just as the dangerous and reckless driving of a car does not mean that cars are dangerous.

19 EXAMPLES FOR THE BLACK HAT THINKING
19 EXAMPLES FOR THE BLACK HAT THINKING 1. ฝนกำลังตก อย่าขับรถเร็ว 2. พลาสติกมากเกินไปทำให้ เกิดมลภาวะ 3. อะไรเป็นความเสี่ยง 4. อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรากระทำ อย่างนี้ 5. เรากังวลกับจำนวนของ นักดื่มเยาวชนหน้าใหม่ 1. It is raining. Don’t drive too fast. (warn) 2. Too much plastics make pollution. (worry) 3. What are the risks ? (careful) 4. What will happen if we take this action ? (careful) 5. We are worried about the number of new young drinkers. (worry)

20 EXERCISE : E 3.3 : TRANSLATE INTO THAI
20 1. Beware of the flu 2009 when you go out. 2. Will it risk?, if I believe you. 3. I see a danger of overproduction of milk. 4. Too much plastics are bad for our earth. 5. Many young smokers are increasing rapidly. 1. นั่นเป็นไปได้จริงทีเดียว แต่คุณ ยังไม่ได้พิสูจน์ว่า มัน แน่นอน 2. มันจะเสี่ยงไหมถ้าฉันเชื่อคุณ 3. ฉันเห็นอันตรายของการผลิตนมมากเกินไป 4. พลาสติคมากเกินไป เป็นสิ่งแย่สำหรับโลกของเรา 5. นักสูบบุหรี่อายุน้อยหลายคนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

21 หลายโรงงานสามารถทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
EXERCISE : F 3.3 : Write your own idea for the Black Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 21 6. Too much carbon dioxide from industries can make global warming. คาร์บอนไดออกไซต์ที่มากเกินไปจากโรงงานอุตสาหกรรม หลายโรงงานสามารถทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

22 22 YELLOW HAT THINKING The yellow color symbolizes sunshine, brightness and optimism. It is those who expect to succeed, who do succeed. Yellow hat thinking also permits visions and dreams. Yellow hat thinking is concerned with positive just as black hat thinking is concerned with negative. The yellow hat should be logically based. There should be some reasons given. If no reasons are giving , the “ good feeling ” may just as the red hat. สีเหลืองเป็นสัญญาลักษณ์ของแสงอาทิตย์ ความสว่าง และการมองโลกในแง่ดี มันยังหมายถึงคนผู้คาดหวังความสำเร็จและประสบความสำเร็จ การคิดแบบหมวกสีเหลือง ยังหมายถึง วิสัยทัศน์และความฝันอีกด้วย การคิดแบบหมวกสีเหลืองเกี่ยวกับทางบวก ขณะที่ การคิดแบบหมวกสีดำเกี่ยวกับทางลบ หมวกสีเหลืองควรเกี่ยวกับเหตุผลเป็นพื้นฐาน ควรมีเหตุผลให้ด้วย ถ้าไม่มีเหตุผลให้ ความรู้สึกที่ดีอาจเป็นแค่ การคิดแบบหมวกสีแดง

23 EXAMPLES FOR THE YELLOW HAT THINKING
23 EXAMPLES FOR THE YELLOW HAT THINKING 1. I have this vision of low – cost housing, and I think I can also show it could be done. (hope) 2. I have this vision of thinking being taught as a fundamental subject in every school. It had already started in some countries. I think it a good idea. (positive thinking) 3. More and more people need to park in cities. How can we get some value out of that ? (please) 4. Everybody can become rich if he win the lottery. (good hope) 5. Playing sports can make you be a modern. (positive thinking) 1. ฉันมีวิสัยทัศน์เรื่องบ้านราคาต่ำ และคิดว่าฉันสามารถให้เห็นว่ามันทำได้ 2. ฉันมีวิสัยทัศน์เรื่อง การคิด จะถูกนำไปสอนเป็นวิชาพื้นฐานในทุกโรงเรียน มันเริ่มแล้วในหลายประเทศฉันคิดเป็นไอเดียที่ดี 3. ประชาชนมากขึ้นมากขึ้น ต้องการที่จอดรถในเมืองเราจะสามารถได้ค่าจากสิ่งนั้นได้อย่างไร 4. ทุกคนสามารถกลายเป็นคนรวยได้ ถ้าถูกรางวัล ล๊อตเตอรี่ 5. การเล่นกีฬาหลายชนิด สามารถทำ ให้คุณทันสมัย

24 EXERCISE : G 3.4 : TRANSLATE INTO THAI
24 I can be a Miss Universe if I try my best. 2. “ If ” fuel prices fall, big cars will become more saleable. 3. “ If ” we help each other, the world will be better. This project is difficult, but I think I can because I have more workers. 5. Growing trees make people be happy because of its cool. 1. ราคาพันธบัตรจะขึ้น ถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลง 2. ถ้าราคาเชื้อเพลิงลดลง รถยนต์คันใหญ่จะ สามารถขายได้มากขึ้น (ลดราคา) 3. ถ้าเราช่วยกันและกัน โลกจะดีกว่านี้ 4. โครงการนี้ยาก แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถทำได้ เพราะฉันมีคนงานมากกว่า 5. การปลูกต้นไม้ทำให้คนมีความสุขเพราะ ความเย็นของมัน

25 ฉันเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นได้
EXERCISE : H 3.4 : Write your own idea for the Yellow Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 25 6. I am an ordinary man, but I think I can change it better. ฉันเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นได้

26 26 GREEN HAT THINKING The green color symbolizes fertility, growth and the value of seeds. The green hat is for creative thinking. The person who puts on the green hat is going to use the idioms of creative thinking. The search for alternative is a fundamental aspect of green hat thinking. There is a need to go beyond the known and the obvious and the satisfactory. It is used to generate new concepts and perceptions. สีเขียวเป็นสัญญาลักษณ์ของ ความอุดมสมบูรณ์ การเจริญเติบโตและคุณค่าของเมล็ดพันธ์ หมวกสีเขียวสำหรับการคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้สวมหมวกสีเขียวกำลังจะใช้ สำนวนของการคิดอย่างสร้างสรรค์ การค้นหาทางเลือก เป็นลักษณะพื้นฐานของการคิดแบบหมวกสีเขียว มีความต้องการนอกเหนือจากความรู้ การสังเกตและความพึงพอใจ มันถูกใช้ให้ก่อกำเนิดมโนภาพและการรับรู้(เข้าใจ สังเกตเห็น) ใหม่ๆ

27 EXAMPLES FOR THE GREEN HAT THINKING
27 EXAMPLES FOR THE GREEN HAT THINKING 1. Cars should have square wheels. 2. Suppose we made hamburgers square. What movement could you get out of that idea ? 3. Not only this robot can speak but it can also smile and dance. 4. We are going to decide on a location for camp. Let we have all possible alternatives. 5. Can we make a new drinking by mixing orange juice and green tea ? รถยนต์ควรมีล้อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. สมมุติเราทำแฮมเบอร์เกอร์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส คุณจะได้รับการเคลื่อนไหวอะไรจากความคิดนั้น 3. ไม่เพียงแต่หุ่นยนตร์นี้สามารถพูดได้ มันยังสามารถยิ้มและเต้นรำได้ด้วย 4. เราจะตัดสินใจที่ตั้งแคมป์ เราหาทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดกันเถอะ 5. เราสามารถทำเครื่องดื่มใหม่จากการผสมน้ำส้มและชาเขียวได้ไหม ?

28 EXERCISE : I 3.5 : TRANSLATE INTO THAI
28 1. What will happen if we mix it in our new products. 2. That is the product for a large company. But we are small. Is there any way that we can use the idea ? 3. I ask you for alternative designs for an umbrella handle and you have given me a design for a raincoat. 4. That is a great idea but in its present form it would be much too expensive. Can we shape it so that it is less so ? 5. This new recipe has many kinds of vitaminsใ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราผสมมันในผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา 2. นั่นเป็นผลผลิตของบริษัทใหญ่ แต่เราเป็นบริษัทเล็ก มีทางอื่นที่เราสามารถใช้ความคิดนี้ได้ไหม 3. ฉันขอให้คุณออกแบบทางเลือกสำหรับด้ามมือถือร่ม และคุณออกแบบสำหรับเสื้อคลุมฝนให้ฉัน นั่นเป็นความคิดที่เยี่ยม แต่ในปัจจุบัน มันจะแพงมาก เราสามารถจะทำให้มัน (รูปร่าง) ลดลงได้ไหม ตำราอาหารใหม่นี้มีวิตามินหลายชนิด

29 ยังนำมาซึ่งผลกระทบทางบวกด้วย เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ และอื่นๆ
EXERCISE : J 3.5 : Write your own idea for the Green Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 29 6. Not only changing can bring negative effects, but also positive effects. Such as new technology and others. การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงนำผลกระทบทางลบเท่านั้น ยังนำมาซึ่งผลกระทบทางบวกด้วย เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ และอื่นๆ

30 30 BLUE HAT THINKING หมวกสีฟ้า เป็นหมวกของการควบคุม ผู้สวมหมวกสีฟ้า เปรียบเสมือนคอนดัคเตอร์ของวงออเชรสตร้า ผู้สวมหมวกสีฟ้าเรียกใช้หมวกสีอื่น มันรับผิดชอบการสรุป มองให้ทั่ว และสรุป มันบังคับวินัย มันอาจใช้การก้าวเป็นขั้นๆ ตามลำดับของการคิด The blue hat is the control hat. The blue hat thinker is like the conductor of the orchestra. The blue hat thinker calls for the use of the other hats. It is responsible for summaries, overviews and conclusions. It enforces the discipline. It may also be use to set up a step-by-step sequence of thinking.

31 EXAMPLES FOR THE BLUE HAT THINKING
31 EXAMPLES FOR THE BLUE HAT THINKING 1. มุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของพวกเราแต่ละคนวันหยุดนี้ เถอะ 2. ร่มและการโฆษณา ฉันต้องการความคิดสร้างสรรค์ ว่า ร่มธรรมดาสามารถใช้โฆษณาได้อย่างไร 3. เราสามารถทำให้แขกพอใจได้อย่างไร ที่จะชักชวนเพื่อนของพวกเขามาใช้โรงแรมของเรา นี่เป็นจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ กรุณาพูดดังขึ้นหน่อยครับ 5. อ่านวิชานี้ทุกวัน “ Let’s ” focus on what each of us wants this holiday. Umbrellas and advertising, I want creative idea on how ordinary umbrellas could be used for advertising. How can we get satisfied guests to encourage their friends to use our hotel ? This is the specific focus. Speak louder, please. 5. Read this subject everyday.

32 EXERCISE : K 3.6 : TRANSLATE INTO THAI
32 1. I would like to have some soup, pleace. 2. Don’t try to prove that yours is right and the other is wrong. 3. Will you please stop arguing ? 4. I just want some exploratory ideas on the business of shopping via TV. 5. Come down quickly ! 1. ผมอยากจะได้ซุป กรุณาหน่อยครับ 2. อย่าพยายามพิสูจน์ว่าของคุณ ถูก และของคนอื่นผิด 3. จะกรุณาหยุดการทะเลาะได้ไหม 4. ฉันเพียงต้องการสำรวจ ความคิด ในธุรกิจ ซื้อของผ่านทาง ทีวี 5. ลงมาเร็วๆ

33 บอกฉันซิ คุณทำอะไรให้สิ่งแวดล้อมบ้าง ?
EXERCISE : L 3.6 : Write your own idea for the Blue Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 33 6. Tell me, what did you do for the environment ? บอกฉันซิ คุณทำอะไรให้สิ่งแวดล้อมบ้าง ?

34 MIND MAP OF The Six Thinking Hats
34 MIND MAP OF The Six Thinking Hats (1) - (2) (3) + (6) (4) (5)

35 Exercise O: 3.7: Write the example of each hat of Six Hats Thinking.
35 Exercise O: 3.7: Write the example of each hat of Six Hats Thinking. 1. Ubonwan Pongpati wrote National Heroes. 2. I like red hat since I was born. 3. What will happen if we still use too much plastic ? 4. I wish I won the first lottery. 5. There are many ways to stop global warming. 6. Please stop that arguing.

36 36 THE END


ดาวน์โหลด ppt สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google