งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วย ชุดกิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 เรื่อง PARALLEL THINKING :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วย ชุดกิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 เรื่อง PARALLEL THINKING :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วย ชุดกิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 เรื่อง PARALLEL THINKING : SIX THINKING HATS จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. รู้คำศัพท์เกี่ยวกับ การคิดอย่าง คู่ขนาน การคิดแบบหมวก 6 ใบ 2. แยกประเภทของ การคิดแบบหมวก 6 ใบได้ 3. เกิดทักษะกระบวนการคิด ด้าน นิยามปัญหา 4. นำเสนอรายงาน ตัวอย่างการคิด แบบหมวก 6 ใบได้ 1

2 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุด กิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 เรื่อง 2

3 There is a large and beautiful house. One person is standing in front of the house. One person is standing behind the house. Two other people are standing on each side of the house. All four are arguing (by intercom) that the view each is seeing is the correct view of the house. มีบ้านใหญ่และสวยงามหลังหนึ่ง คนหนึ่งกำลังยืนอยู่หน้าบ้าน คน หนึ่งกำลังยืนอยู่หลังบ้าน อีก 2 คน กำลังยืนอยู่แต่ละข้างของ บ้าน ทั้ง 4 คนกำลังโต้เถียงกันโดย intercom ถึงภาพที่แต่ละคน กำลังเห็นว่าเป็นภาพของบ้าน หลังนั้น การคิดแบบคู่ขนาน คือ อะไร ? 3

4 Using parallel thinking they all walk around and look at the front. Then they all walk around to the side, then the back, and finally the remaining side. So at each moment each person is looking in parallel from the same point if view. การใช้การคิดแบบคู่ขนาน พวกเขาทั้งหมดเดินไปดู รอบๆที่ด้านหน้า เดินไป รอบด้านข้าง ด้านหลัง และสุดท้ายด้านที่เหลือ ดังนั้น แต่ละขณะที่แต่ละ คนกำลังมองคือการมอง อย่างคู่ขนานจากจุด เดียวกัน 4

5 Perhaps the biggest obstacle to quick and effective thinking is the ego. บางทีอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด ในการคิดเร็วและมี ประสิทธิภาพ คือ ตัวตน 5

6 People tend to use thinking to parade their egos; to attack and put down other people, to get your own way, to show others how clever you are. ผู้คนมีแนวโน้มที่จะใช้การ คิดแสดงขบวน อีโก้ของ พวกเขา ; เพื่อต่อสู้และ ล้มผู้อื่นลง, เพื่อได้รับวิธี ทางของตนเอง, เพื่อ แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า ตนเองฉลาดแค่ไหน 6

7 Confusion is the biggest enemy of good thinking. We try to do too many things at the same time. ความสับสนเป็นศัตรูที่ ใหญ่ที่สุดในการคิดที่ดี เราพยายามทำหลาย อย่างในเวลาเดียวกัน ทีละหนึ่งสิ่ง 7

8 With the six Hats method, we try to do only one thing at a time. There is a time when we look for danger (black hat). There is a time when we seek a new ideas (green hat). There is a time when we focus on information (white hat). ด้วยวิธีของหมวก 6 ใบ เรา พยายามทำเพียงสิ่งเดียวใน เวลาเดียวเท่านั้น มีเวลา เดียวที่เรามองหาอันตราย (หมวกสีดำ) มีเวลาเดียวที่เราค้นหาความคิด ใหม่ๆ (หมวกสีเขียว) มีเวลา เดียวที่เราเพ่งจุดรวมไปที่ ข้อมูล (หมวกสีขาว) 8

9 9 Six Hats, Six Colors : The color of each hat is related to its information. 6 หมวก 6 สี : สีของหมวกแต่ละใบ มีความสัมพันธ์กับข้อมูลของมัน White Hat : is concerned with objective facts and figures. หมวกสีขาว : เป็นการเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ความจริงและ ตัวเลข Red Hat : gives the emotional view. หมวกสีแดง : ให้ภาพของความรู้สึก Black Hat : is cautious and careful. It points out the weaknesses in an idea. หมวกสีดำ : เป็นการเตือนและระมัดระวัง มันแสดงให้เห็นถึง ความอ่อนแอของความคิด Yellow Hat : is optimistic and covers hope and positive thinking. หมวกสีเหลือง : เป็นการมองโลกในแง่ดีและครอบคลุมถึง ความหวังและการคิดทางบวก Green Hat : is grass and vegetation, it indicates creativity and new ideas. หมวกสีเขียว : คือ หญ้า และ พืชผัก มันชี้ ถึงความคิด สร้างสรรค์และความคิดใหม่ๆ Blue Hat : is concerned with control and the use of the other Hats. หมวกสีฟ้า : เกี่ยวเนื่องกับการควบคุม และการใช้หมวกใบอื่น

10 10 White is the symbol of emptiness and middle. So white hat thinking is concerned with objective facts and figures. Imagine a computer that gives the facts and figures for which it is asked. The computer is neutral and objective. It does not offer interpretations or opinions. When wearing the white thinking hat, the thinker should imitate the computer. สีขาวเป็นสัญญาลักษณ์ ของความว่างเปล่าและเป็นกลาง ดังนั้นการคิดแบบหมวกสีขาว เป็นการเกี่ยวกับความจริงและ ภาพ จินตนาการถึงคอมพิวเตอร์ที่ ให้ความจริงและตัวเลขที่มันถูกถาม คอมพิวเตอร์เป็นธรรมชาติและ วัตถุ มันไม่เคยเสนอ การตีความ หรือความคิด เมื่อสวมหมวกสี ขาว ผู้คิดควรเลียนแบบ คอมพิวเตอร์

11 1. Soonthornpoo wrote Pha Api Manee. (fact) 2. Still water runs deep. (proverb) 3. Sky is blue. (natural event) 4. January is the first month of the year. (fact) 5. These report comes from that magazine. (no idea) 1. สุนทรภู่เขียนเรื่อง พระอภัยมณี 2. น้ำนิ่งไหลลึก 3. ท้องฟ้าสีฟ้า 4. มกราคมเป็นเดือน แรกของปี 5. รายงานเหล่านี้มา จากนิตยสารเล่มนั้น EXAMPLES FOR THE WHITE HAT THINKING 11

12 EXERCISE : A 3.1 : TRANSALATE INTO THAI 1. If you work hard, you will be successful in life. 2. Where there is a will, there is a way. 3. The sun always raises on the east. 4. Last year, there was a report that the sale of turkey in the U.S. increased 25%. 5. J.K.Rowling wrote Harry Potter. 1. ถ้าคุณทำงานหนัก คุณจะ ประสบความสำเร็จในชีวิต 2. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อม อยู่ที่นั่น 3. ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 4. ปีที่แล้ว มีรายงานว่า การ ขายไก่งวง ในสหรัฐ เพิ่มขึ้น 25% 5. เจ เค โรลิ่ง เขียนหนังสือ เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ 12

13 EXERCISE : B 3.1 : Write your own idea for the White Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 6. De Bono wrote Six Thinking Hats. เดอโบโน เขียน การคิดแบบ หมวกหกใบ 13

14 14 Red is the color of angry, feeling and emotions. Wearing the red hat allow the thinkers to say: " This is how I feel about the matter." When a thinker is using the red hat, there should never be any attempt to justify the feelings or to provide a logical basis for them. The red hat covers two broad types of feeling. First, there are the ordinary, such as fear and dislike. Second, are complex such as hunch, intuition, sense, taste, and others. สีแดง เป็นสีของความโกรธ ความรู้สึก และ อารมณ์ การสวมหมวกสีแดงอนุญาตให้ ผู้คิดพูดว่า นี้คือความรู้สึกของฉัน เกี่ยวกับเรื่องนั้น เมื่อผู้คิดใช้หมวกสีแดง ไม่ควรมีความ พยายามที่จะตัดสินความรู้สึก หรือ เตรียมเหตุผลพื้นฐานสำหรับมัน หมวกสีแดงครอบคลุม 2 ชนิดกว้างๆของ ความรู้สึก อย่างแรก เป็นอารมณ์ ธรรมดา เช่น ความกลัว และความไม่ ชอบ อย่างที่สอง มีความซับซ้อน เช่น ลางสังหรณ์ สัญชาตญาณ (สามัญ) สำนึก รส และอื่นๆ

15 1. We love that movies. (feeling) 2. I feel this the right person for the job. (feeling) 3. My intuition tells me that this map is too complex. (intuition) 4. I don’t like the idea of lowering prices. (feeling) 5. Wow! How beautiful you are! (feeling) 1. เราชอบภาพยนตร์ นั้น 2. ฉันรู้สึกว่า บุคคล คนนี้ถูกต้อง ( เหมาะสม ) สำหรับงานนี้ 3. สัญชาติญาณของ ฉันบอกฉันว่า แผนที่นี้ซับซ้อน เกินไป 4. ฉันไม่ชอบความคิด การลดราคา 5. ว้าว ! คุณช่างสวย อะไรเช่นนี้ ! EXAMPLES FOR THE RED HAT THINKING 15

16 1. I really enjoy eating this meal. 2. Wow! How exciting it is! 3. I have the feeling that this is not the right chair. 4. Don’t ask me why. I just don’t like this food. 5. My favorite song is “Superman”. I like it since I first heard it. 1.ฉันชอบรับประทานอาหารมื้อนี้จริงๆ 2. ว้าว! ช่างน่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้! 3.ฉันมีความรู้สึกว่า นี้ไม่เป็นเก้าอี้ที่ ถูกต้อง 4. อย่าถามฉันว่าทำไม ฉันเพียงไม่ชอบ อาหารนี้ 5. เพลงโปรดของฉันคือซุปเปอร์แมน ฉันชอบมันตั้งแต่ฉันได้ยินครั้งแรก EXERCISE : C 3.2 : TRANSALATE INTO THAI 16

17 6. I like only green color, not concerning the greenhouse effect. ฉันชอบสีเขียวเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับ ผลกระทบเรือนกระจก EXERCISE : D 3.2 : Write your own idea for the Red Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 17

18 Black is the color of sadness and refuse. It is concerned with negative thinking and caution. Sometime we need to consider risks, dangers, obstacles, and potential problems. The black hat seeks to avoid dangers and difficulties. The black hat points out how something does not fit for our resources, our policy, our ethic that need attention because they may be weak or harmful. Black hat thinking is not argument. It may be negative thinking. Just as the dangerous and reckless driving of a car does not mean that cars are dangerous. สีดำเป็นสีของความเศร้าและปฏิเสธ มัน เกี่ยวเนื่องกับการคิดทางลบและ ความระมัดระวัง บางครั้ง เรา ต้องการพิจารณาถึง ความเสี่ยง อันตราย อุปสรรค ปัญหาสำคัญ หมวกสีดำค้นหาการหลีกเลี่ยง อันตราย และความยาก หมวกสีดำชี้ออกมาว่า บางสิ่งไม่เหมาะ กับทรัพยากรของเรา นโยบายของ เรา จริยธรรมของเรา ที่ต้องการ ความต้องการความตั้งใจ เพราะพวก มันอาจจะเป็นจุดอ่อน และเป็น อันตราย การคิดแบบหมวกสีดำ ไม่ใช่การทะเลาะกัน เพียงแค่อันตรายและไม่ระวังในการขับ รถ ไม่ได้หมายความว่ารถทั้งหลาย เป็นอันตราย 18

19 1. It is raining. Don’t drive too fast. (warn) 2. Too much plastics make pollution.(worry) 3. What are the risks ? (careful) 4. What will happen if we take this action ? (careful) 5. We are worried about the number of new young drinkers. (worry) 1. ฝนกำลังตก อย่าขับรถเร็ว 2. พลาสติกมากเกินไปทำให้ เกิดมลภาวะ 3. อะไรเป็นความเสี่ยง 4. อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรากระทำ อย่างนี้ 5. เรากังวลกับจำนวนของ นักดื่มเยาวชนหน้าใหม่ EXAMPLES FOR THE BLACK HAT THINKING 19

20 1. Beware of the flu 2009 when you go out. 2. Will it risk?, if I believe you. 3. I see a danger of overproduction of milk. 4. Too much plastics are bad for our earth. 5. Many young smokers are increasing rapidly. 1. นั่นเป็นไปได้จริงทีเดียว แต่คุณ ยังไม่ได้พิสูจน์ว่า มัน แน่นอน 2. มันจะเสี่ยงไหมถ้าฉันเชื่อคุณ 3. ฉันเห็นอันตรายของการผลิต นมมากเกินไป 4. พลาสติคมากเกินไป เป็นสิ่งแย่ สำหรับโลกของเรา 5. นักสูบบุหรี่อายุน้อยหลายคน กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว EXERCISE : E 3.3 : TRANSLATE INTO THAI 20

21 EXERCISE : F 3.3 : Write your own idea for the Black Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 6. Too much carbon dioxide from industries can make global warming. คาร์บอนไดออกไซต์ที่มากเกินไปจาก โรงงานอุตสาหกรรม หลายโรงงานสามารถทำให้เกิดภาวะโลก ร้อน 21

22 The yellow color symbolizes sunshine, brightness and optimism. It is those who expect to succeed, who do succeed. Yellow hat thinking also permits visions and dreams. Yellow hat thinking is concerned with positive just as black hat thinking is concerned with negative. The yellow hat should be logically based. There should be some reasons given. If no reasons are giving, the “ good feeling ” may just as the red hat. สีเหลืองเป็นสัญญาลักษณ์ของ แสงอาทิตย์ ความสว่าง และการ มองโลกในแง่ดี มันยังหมายถึงคน ผู้คาดหวังความสำเร็จและประสบ ความสำเร็จ การคิดแบบหมวกสี เหลือง ยังหมายถึง วิสัยทัศน์และ ความฝันอีกด้วย การคิดแบบหมวกสีเหลืองเกี่ยวกับ ทางบวก ขณะที่ การคิดแบบหมวก สีดำเกี่ยวกับทางลบ หมวกสีเหลืองควรเกี่ยวกับเหตุผลเป็น พื้นฐาน ควรมีเหตุผลให้ด้วย ถ้าไม่ มีเหตุผลให้ ความรู้สึกที่ดีอาจเป็น แค่ การคิดแบบหมวกสีแดง 22

23 1. I have this vision of low – cost housing, and I think I can also show it could be done. (hope) 2. I have this vision of thinking being taught as a fundamental subject in every school. It had already started in some countries. I think it a good idea. (positive thinking) 3. More and more people need to park in cities. How can we get some value out of that ? (please) 4. Everybody can become rich if he win the lottery. (good hope) 5. Playing sports can make you be a modern. (positive thinking) 1. ฉันมีวิสัยทัศน์เรื่อง บ้านราคาต่ำ และคิด ว่าฉันสามารถให้เห็น ว่ามันทำได้ 2. ฉันมีวิสัยทัศน์เรื่อง การคิด จะถูกนำไป สอนเป็นวิชาพื้นฐาน ในทุกโรงเรียน มัน เริ่มแล้วในหลาย ประเทศฉันคิดเป็น ไอเดียที่ดี 3. ประชาชนมากขึ้น มากขึ้น ต้องการที่ จอดรถในเมืองเราจะ สามารถได้ค่าจากสิ่ง นั้นได้อย่างไร 4. ทุกคนสามารถ กลายเป็นคนรวยได้ ถ้าถูกรางวัล ล๊อ ตเตอรี่ 5. การเล่นกีฬาหลาย ชนิด สามารถทำ ให้คุณทันสมัย EXAMPLES FOR THE YELLOW HAT THINKING 23

24 1.I can be a Miss Universe if I try my best. 2. “ If ” fuel prices fall, big cars will become more saleable. 3. “ If ” we help each other, the world will be better. 4.This project is difficult, but I think I can because I have more workers. 5. Growing trees make people be happy because of its cool. 1. ราคาพันธบัตรจะขึ้น ถ้า อัตราดอกเบี้ยลดลง 2. ถ้าราคาเชื้อเพลิงลดลง รถยนต์คันใหญ่จะ สามารถขายได้มากขึ้น ( ลดราคา ) 3. ถ้าเราช่วยกันและกัน โลก จะดีกว่านี้ 4. โครงการนี้ยาก แต่ฉันคิด ว่าฉันสามารถทำได้ เพราะฉันมีคนงานมากกว่า 5. การปลูกต้นไม้ทำให้คนมี ความสุขเพราะ ความเย็นของมัน EXERCISE : G 3.4 : TRANSLATE INTO THAI 24

25 EXERCISE : H 3.4 : Write your own idea for the Yellow Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 6. I am an ordinary man, but I think I can change it better. ฉันเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนมัน ให้ดีขึ้นได้ 25

26 The green color symbolizes fertility, growth and the value of seeds. The green hat is for creative thinking. The person who puts on the green hat is going to use the idioms of creative thinking. The search for alternative is a fundamental aspect of green hat thinking. There is a need to go beyond the known and the obvious and the satisfactory. It is used to generate new concepts and perceptions. สีเขียวเป็นสัญญาลักษณ์ของ ความอุดม สมบูรณ์ การเจริญเติบโตและคุณค่า ของเมล็ดพันธ์ หมวกสีเขียวสำหรับการคิดอย่าง สร้างสรรค์ ผู้สวมหมวกสีเขียวกำลัง จะใช้ สำนวนของการคิดอย่าง สร้างสรรค์ การค้นหาทางเลือก เป็นลักษณะพื้นฐาน ของการคิดแบบหมวกสีเขียว มีความ ต้องการนอกเหนือจากความรู้ การ สังเกตและความพึงพอใจ มันถูกใช้ ให้ก่อกำเนิดมโนภาพและการรับรู้ (เข้าใจ สังเกตเห็น) ใหม่ๆ 26

27 1. Cars should have square wheels. 2. Suppose we made hamburgers square. What movement could you get out of that idea ? 3. Not only this robot can speak but it can also smile and dance. 4. We are going to decide on a location for camp. Let we have all possible alternatives. 5. Can we make a new drinking by mixing orange juice and green tea ? 1.รถยนต์ควรมีล้อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. สมมุติเราทำแฮมเบอร์เกอร์เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส คุณจะได้รับการ เคลื่อนไหวอะไรจากความคิดนั้น 3. ไม่เพียงแต่หุ่นยนตร์นี้สามารถพูดได้ มันยังสามารถยิ้มและเต้นรำได้ด้วย 4. เราจะตัดสินใจที่ตั้งแคมป์ เราหา ทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดกันเถอะ 5. เราสามารถทำเครื่องดื่มใหม่จากการ ผสมน้ำส้มและชาเขียวได้ไหม ? EXAMPLES FOR THE GREEN HAT THINKING 27

28 1. What will happen if we mix it in our new products. 2. That is the product for a large company. But we are small. Is there any way that we can use the idea ? 3. I ask you for alternative designs for an umbrella handle and you have given me a design for a raincoat. 4. That is a great idea but in its present form it would be much too expensive. Can we shape it so that it is less so ? 5. This new recipe has many kinds of vitamins ใ 1.จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราผสมมันใน ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา 2. นั่นเป็นผลผลิตของบริษัทใหญ่ แต่ เราเป็นบริษัทเล็ก มีทางอื่นที่เรา สามารถใช้ความคิดนี้ได้ไหม 3. ฉันขอให้คุณออกแบบทางเลือก สำหรับด้ามมือถือร่ม และคุณ ออกแบบสำหรับเสื้อคลุมฝนให้ฉัน 4.นั่นเป็นความคิดที่เยี่ยม แต่ในปัจจุบัน มันจะแพงมาก เราสามารถจะทำให้ มัน (รูปร่าง) ลดลงได้ไหม 5.ตำราอาหารใหม่นี้มีวิตามินหลาย ชนิด EXERCISE : I 3.5 : TRANSLATE INTO THAI 28

29 EXERCISE : J 3.5 : Write your own idea for the Green Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 6. Not only changing can bring negative effects, but also positive effects. Such as new technology and others. การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงนำผลกระทบ ทางลบเท่านั้น ยังนำมาซึ่งผลกระทบทางบวกด้วย เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ และอื่นๆ 29

30 The blue hat is the control hat. The blue hat thinker is like the conductor of the orchestra. The blue hat thinker calls for the use of the other hats. It is responsible for summaries, overviews and conclusions. It enforces the discipline. It may also be use to set up a step-by-step sequence of thinking. หมวกสีฟ้า เป็นหมวกของการ ควบคุม ผู้สวมหมวกสีฟ้า เปรียบเสมือนคอนดัคเตอร์ของ วงออเชรสตร้า ผู้สวมหมวกสีฟ้าเรียกใช้หมวก สีอื่น มันรับผิดชอบการสรุป มองให้ทั่ว และสรุป มันบังคับวินัย มันอาจ ใช้การก้าวเป็นขั้นๆ ตามลำดับ ของการคิด 30

31 1.“ Let’s ” focus on what each of us wants this holiday. 2.Umbrellas and advertising, I want creative idea on how ordinary umbrellas could be used for advertising. 3.How can we get satisfied guests to encourage their friends to use our hotel ? This is the specific focus. 4.Speak louder, please. 5. Read this subject everyday. 1. มุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของ พวกเราแต่ละคนวันหยุดนี้ เถอะ 2. ร่มและการโฆษณา ฉันต้องการ ความคิดสร้างสรรค์ ว่า ร่มธรรมดา สามารถใช้โฆษณาได้อย่างไร 3. เราสามารถทำให้แขกพอใจได้อย่างไร ที่จะชักชวนเพื่อนของพวกเขามาใช้ โรงแรมของเรา นี่เป็นจุดที่น่าสนใจ เป็นพิเศษ 4.กรุณาพูดดังขึ้นหน่อยครับ 5. อ่านวิชานี้ทุกวัน EXAMPLES FOR THE BLUE HAT THINKING 31

32 1. I would like to have some soup, pleace. 2. Don’t try to prove that yours is right and the other is wrong. 3. Will you please stop arguing ? 4. I just want some exploratory ideas on the business of shopping via TV. 5. Come down quickly ! 1. ผมอยากจะได้ซุป กรุณาหน่อย ครับ 2. อย่าพยายามพิสูจน์ว่าของคุณ ถูก และของคนอื่นผิด 3. จะกรุณาหยุดการทะเลาะได้ ไหม 4. ฉันเพียงต้องการสำรวจ ความคิด ในธุรกิจ ซื้อของผ่านทาง ทีวี 5. ลงมาเร็วๆ EXERCISE : K 3.6 : TRANSLATE INTO THAI 32

33 EXERCISE : L 3.6 : Write your own idea for the Blue Hat Thinking and translate into Thai. (ANSWERS WILL VARY) 6. Tell me, what did you do for the environment ? บอกฉันซิ คุณทำอะไรให้สิ่งแวดล้อมบ้าง ? 33

34 MIND MAP OF The Six Thinking Hats (1) (2)(3) (4)(5) (6) - + 34

35 Exercise O: 3.7: Write the example of each hat of Six Hats Thinking. 1. Ubonwan Pongpati wrote National Heroes. 6. Please stop that arguing. 5. There are many ways to stop global warming. 4. I wish I won the first lottery. 3. What will happen if we still use too much plastic ? 2. I like red hat since I was born. 35

36 36


ดาวน์โหลด ppt สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วย ชุดกิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 เรื่อง PARALLEL THINKING :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google