งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ เงินประจำงวดเบิกจ่ายร้อยละ เปรียบเทียบกับ ค่าเป้าหมาย 255525562555255625552556 ไตรมาสที่ 2 ประจำ 2,300.291,945.761,716.491, 594.0374.6281.92- ลงทุน 1,117.70803.14308.63 219.2127.6127.2925.00 ภาพรวม 3,417.992,748.902,025.121,813.2459.2565.9644.00 หน่วย : ล้านบาท กราฟเปรียบเทียบเงินประจำงวด กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท 65.9 6% 59.2 5%

3 หน่วย : ล้าน บาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2550 – 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556 ปีงบประมาณวงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ปี พ. ศ. 2550 28.995.9620.5523.03 ปี พ. ศ. 2551 29.511.485.0128.03 ปี พ. ศ. 2553 4.002.0050.032.00 ปี พ. ศ. 2554 55.4223.3542.1332.07 ปี พ. ศ.2555 715.25524.2273.29191.03 รวม 833.18557.0166.85276.17

4 สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท

5 ผลการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556 วงเงินงบประมาณจัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงินร้อยละ * วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 26.50 8.4431.8518.06 * เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 1.30 100.00 - * แขวงการทางอุทัยธานี 22.89 100.00- ยอด ยกมาจากปี 55 50.6932.6364.3718.06

6 *1 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 78 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนด แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ.2556 โดย จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน เป็น 2 กรณี ดังนี้ 1. กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้เพื่อยับยั้ง หรือป้องกัน ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 2. กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ในการ ให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ (1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 100 ล้านบาท (2) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 50 ล้านบาท (3) สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงฯ 10 ล้านบาท (4) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50 ล้านบาทระเบียบที่สำคัญ

7 (5) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 50 ล้านบาท (6) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10 ล้านบาท (7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50 ล้านบาท (8) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ 20 ล้านบาท โดยกรณีที่ 2 จะต้องมีการประกาศเขตการให้ ความช่วยเหลือก่อน และหากวงเงินไม่เพียงพอ ก็ สามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มโดยตรงต่อ กระทรวงการคลัง อนึ่ง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 78 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน คลังจังหวัดอุทัยธานี ได้สำเนาหนังสือดังกล่าว แจ้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อุทัยธานีทราบแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google