งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

2 กราฟเปรียบเทียบเงินประจำงวด กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ เงินประจำงวด เบิกจ่าย ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ค่าเป้าหมาย 2555 2556 ไตรมาสที่ 2 ประจำ 2,300.29 1,945.76 1,716.49 1, 74.62 81.92 - ลงทุน 1,117.70 803.14 308.63 219.21 27.61 27.29 25.00 ภาพรวม 3,417.99 2,748.90 2,025.12 1,813.24 59.25 65.96 44.00 กราฟเปรียบเทียบเงินประจำงวด กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท 59.25% 65.96%

3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ – 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ วงเงินกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ปี พ.ศ. 2550 28.99 5.96 20.55 23.03 ปี พ.ศ. 2551 29.51 1.48 5.01 28.03 ปี พ.ศ. 2553 4.00 2.00 50.03 ปี พ.ศ. 2554 55.42 23.35 42.13 32.07 ปี พ.ศ.2555 715.25 524.22 73.29 191.03 รวม 833.18 557.01 66.85 276.17

4 สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท

5 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556
ผลการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 มีนาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท วงเงินงบประมาณ จัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงิน ร้อยละ *วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 26.50 8.44 31.85 18.06 *เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 1.30 100.00 - *แขวงการทางอุทัยธานี 22.89 ยอด ยกมาจากปี 55 50.69 32.63 64.37

6 ระเบียบที่สำคัญ *1 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 78 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ กำหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 โดยจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน เป็น 2 กรณี ดังนี้ 1. กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้เพื่อยับยั้งหรือป้องกัน ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 2. กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ในการให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนในระหว่างที่ยังไม่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ (1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ล้านบาท (2) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ล้านบาท (3) สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ ล้านบาท (4) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล้านบาท

7 (5) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 50 ล้านบาท
(6) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล้านบาท (7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้านบาท (8) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ 20 ล้านบาท โดยกรณีที่ 2 จะต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือก่อน และหากวงเงินไม่เพียงพอ ก็สามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มโดยตรงต่อกระทรวงการคลัง อนึ่ง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค /ว 78 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ได้สำเนาหนังสือดังกล่าว แจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีทราบแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google