งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การสร้างและใช้งาน ฟังก์ชั่น. ตัวอย่าง $d = date(j F Y); echo $d;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การสร้างและใช้งาน ฟังก์ชั่น. ตัวอย่าง $d = date(j F Y); echo $d;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การสร้างและใช้งาน ฟังก์ชั่น

2 ตัวอย่าง $d = date(j F Y); echo $d;

3 การเขียนฟังก์ชั่นใช้งานเอง function ชื่อฟังก์ชั่น ([ อาร์กิวเมนต์ ]) { statement } function say_hello() { echo "Hello PHP "; } say_hello();

4 ตัวอย่าง function page_header() { echo ' ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน '; echo ' '; } function page_footer() { echo ' ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม '; echo ' '; } $user = “earth"; page_header(); echo " สวัสดีคุณ $user"; page_footer();

5 การสร้างฟังก์ชั่นที่มีการรับค่า อาร์กิวเมนต์ function page_header($back_color) { echo ' ยินดีต้อนรับทุก ท่าน '; echo ' '; } function page_footer() { echo ' ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม '; echo ' '; } $user = “earth"; page_header("ff88ff"); echo " สวัสดีคุณ $user"; page_footer();

6 ฟังก์ชั่นที่มีการรับค่า อาร์กิวเมนต์มากกว่า 1 ตัว function page_header($back_color, $title) { echo ' '. $title. ' '; echo ' '; } function page_footer() { echo ' ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม '; echo ' '; } $user = “earth”; page_header("ffff99", " หน้าหลักของเว็บ ไซท์ "); echo " สวัสดีคุณ $user"; page_footer();

7 รูปแบบการส่งค่าอาร์กิวเมนต์ 1. pass-by-value 2. pass-by-reference

8 ตัวอย่าง pass-by-value function Test($a) { $a++; } $value = 10; echo " ค่าของ \$value ก่อนเรียกฟังก์ชั่น Test = $value "; Test($value); echo " ค่าของ \$value หลังจากเรียก ฟังก์ชั่น Test = $value "; ค่าของ $value ก่อนเรียก ฟังก์ชั่น Test = 10 ค่าของ $value หลังจากเรียก ฟังก์ชั่น Test = 10

9 ตัวอย่าง pass-by-reference function Test(&$a) { $a++; } $value = 10; echo " ค่าของ \$value ก่อนเรียกฟังก์ชั่น Test = $value "; Test($value); echo " ค่าของ \$value หลังจากเรียก ฟังก์ชั่น Test = $value "; ค่าของ $value ก่อนเรียก ฟังก์ชั่น Test = 10 ค่าของ $value หลังจากเรียก ฟังก์ชั่น Test = 11

10 ฟังก์ชั่นที่มีการคืนค่ากลับ function add_tax($amount) { $total = $amount * 1.07; return $total; } $price = 880.00; echo " ราคาไม่รวมภาษี : $price บาท "; echo " ราคารวมภาษีแล้ว : ". add_tax($price). " บาท "; ราคาไม่รวมภาษี : 880 บาท ราคารวมภาษีแล้ว : 941.6 บาท

11 ขอบเขตของตัวแปร ง่ายๆ ตัวแปรอยู่ในฟังก์ชั่น ก็ใช้ งานในฟังก์ชั่นนั้นเท่านั้น ถ้าอยู่ ข้างนอกก็ใช้งานข้างนอกเท่านั้น 1. Local Variable ( ภายใน ฟังก์ชั่น ) 2. Global Variable ( ภายนอก ฟังก์ชั่น )

12 ตัวอย่าง function display_value() { echo $value; } $value = 125; display_value();

13 ตัวอย่าง คำสั่ง global function sum() { global $a, $b; echo "\$a = $a, \$b = $b "; $b = $a + $b; } $a = 1; $b = 2; sum(); echo " หลังจากเรียกฟังก์ชั่น sum แล้ว \$b = $b "; $a = 1, $b = 2 หลังจากเรียกฟังก์ชั่น sum แล้ว $b = 3

14 ตัวอย่าง ตัวแปรสแตติก (static) function Test() { static $a = 0; echo "$a "; $a++; } Test(); 012012 ถ้ากำหนด $a=0; ผลลัพธ์ที่ได้ 0 0 0

15 ตัวแปรแบบ Superglobal $GLOBALS $_FILES ( บทที่ 17) $_SERVER ( บทที่ 26) $_ENV $_GET ( บทที่ 14) $_REQUEST $_POST ( บทที่ 14) $_SESSION ( บทที่ 24) $_COOKIE ( บทที่ 24)

16 ตัวอย่าง Superglobal $text = "Hello PHP"; test(); function test() { echo $GLOBALS["text"]. " "; echo $_GET["var"]; Hello PHP

17 งาน 1. lab07_1.php เขียนฟังก์ชั่น คืนค่าชื่อเดือน ตามเลขเดือน ( โดยใช้ if…else) เช่น กำหนดค่า 12 จะพิมพ์คำ ว่า ธันวาคม หรือ กำหนดค่า 3 จะพิมพ์คำ ว่า มีนาคม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การสร้างและใช้งาน ฟังก์ชั่น. ตัวอย่าง $d = date(j F Y); echo $d;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google