งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 คู่มือ ปีงบประมาณ Module 3 : จัดทำแผนพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ

2 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME ตารางวิเคราะห์คู่มือปฏิบัติงานในหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน......................................................................... กลุ่ม งาน / ฝ่าย................................................ ฝ่าย / งานคู่มือปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องมี A1A2A3A1A2A3 B1B2B3B1B2B3 C1C2C3C1C2C3 A B C

3 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME แผนพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน ชื่อหน่วยงาน : คู่มือ ปีงบประมาณ 2550255125522553 A 1.A 1 2.A 2 3.A 3 4.___ B 1.B 1 2.B 2 3.B 3 4.___ เงื่อน ไข : 1. ปีงบประมาณ พ. ศ.2550 หน่วยงานจะต้องพัฒนา คู่มือปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนงาน ( งานย่อย ) 2. ปีงบประมาณ พ. ศ.2551-2553 หน่วยงานจะต้อง พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าปีละ 30 % ของคู่มือทั้งหมด 3. หน่วยงานจะต้องพัฒนาคู่มือให้แล้วเสร็จ ( ครบทุก กระบวนงานหรือ 100 % ภายในปีงบประมาณ พ. ศ.2553) อนุมัติ ลงชื่อ ________________ ___________ (_______________ ___________) ผู้อำนวยการ ________________ ______ วันที่ ___ เดือน __________ พ. ศ._____ งาน ย่อย

4 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME คู่มือ ปีงบประมาณ หลักฐานที่จะต้องส่งมอบสำหรับระดับ 3 คะแนน  ตารางการรวบรวม และจัดกลุ่มงาน ย่อย  แผนผังการวิเคราะห์องค์กร  ตารางวิเคราะห์คู่มือปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน ( ปีงบประมาณ พ. ศ.2550-2553)


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google