งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mark 16 The Resurrection 1 When the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome bought spices, so that they might go and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mark 16 The Resurrection 1 When the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome bought spices, so that they might go and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Mark 16 The Resurrection

3 1 When the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome bought spices, so that they might go and anoint Him. 1 ครั้นวันสะบาโตล่วงไป แล้ว มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซื้อ เครื่องหอมมาเพื่อจะไป ชโลมพระศพของพระองค์

4 2 And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. 2 เวลารุ่งเช้า วันต้น สัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้น เขาก็มาถึงอุโมงค์

5 3 And they were saying to one another, “Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?” 3 และเขาพูดกันอยู่ว่า “ ใครจะช่วยกลิ้งก้อนหิน ออกจากปากอุโมงค์ ”

6 4 And looking up, they saw that the stone had been rolled back—it was very large. 4 เมื่อเขามองดูก็เห็นก้อน หินนั้น กลิ้งออกแล้ว เพราะเป็นก้อนหินโตมาก

7 5 And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. 5 ครั้นเขาเข้าไปในอุโมงค์ แล้ว ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่ง นุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ ข้างขวา ผู้หญิงนั้นก็ตก ตะลึง

8 6 And he said to them, “Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen; He is not here. See the place where they laid Him.

9 6 ฝ่ายคนหนุ่มนั้นบอกเขา ว่า “ อย่าตกตะลึงเลย พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระ เยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งต้อง ตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ ทรงเป็นขึ้นมาแล้วหาได้ ประทับที่นี่ไม่ จงดูที่ที่เขา ได้วางพระศพของพระองค์ เถิด

10 7 But go, tell His disciples and Peter that He is going before you to Galilee. There you will see Him, just as He told you.”

11 7 แต่จงไปบอกพวกสาวก ของพระองค์ทั้งเปโตรเถิด ว่า พระองค์เสด็จไปยัง แคว้นกาลิลีก่อนเจ้า ทั้งหลาย และเจ้า ทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่ นั่น เหมือนพระองค์ตรัส ไว้แก่พวกเจ้าแล้ว ”

12 8 And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. 8 หญิงเหล่านั้นก็ออกจาก อุโมงค์รีบหนีไป เพราะ พิศวงตกใจจนตัวสั่น และ มิได้พูดกับผู้ใดเพราะเขา กลัว

13 9 [Now when he rose early on the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons.

14 9 ครั้นรุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้น มาแล้ว พระองค์ทรง สำแดงพระองค์ให้ปรากฏ แก่มารีย์ชาวมักดาลาก่อน คือมารีย์คนที่พระองค์ได้ ขับผีออกเจ็ดผี

15 10 She went and told those who had been with Him, as they mourned and wept. 10 มารีย์จึงไปบอกพวกคนที่ เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อน เขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์ อยู่

16 11 But when they heard that He was alive and had been seen by her, they would not believe it. 11 เมื่อเขาได้ยินว่าพระองค์ ทรงพระชนม์อยู่ และมา รีย์ได้เห็นพระองค์แล้ว เขาก็ไม่เชื่อ

17 12 After these things He appeared in another form to two of them, as they were walking into the country. 12 ภายหลังพระองค์ทรง ปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่ง แก่ศิษย์สองคน เมื่อเขา กำลังเดินทางออกไปบ้าน นอก

18 13 And they went back and told the rest, but they did not believe them. 13 ศิษย์สองคนนั้นจึงไป บอกศิษย์อื่นๆ แต่เขามิได้ เชื่อ

19 Romans โรม 10:17 “Faith comes by hearing, and hearing by the word of God”, ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็ เพราะการได้ยิน และการ ได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการ ประกาศพระคริสต์

20 1 Corinthians โครินธ์ 2:14, "But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned."

21 แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่ง เหล่านี้ซึ่งเป็นของพระ วิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็น เรื่องโง่ และเขาไม่สามารถ เข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิ่ง เหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดย พึ่งพระวิญญาณ

22 14 Afterward He appeared to the eleven themselves as they were reclining at table, and He rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw Him after He had risen.

23 14 ภายหลังพระองค์ทรง ปรากฏแก่สาวกสิบเอ็ดคน นั้นเอง เมื่อเขานั่ง รับประทานอาหารอยู่ พระองค์ทรงติเตียนเขา เพราะเขาสงสัยและใจดื้อ ดึง ด้วยเหตุที่เขามิได้เชื่อ คนซึ่งได้เห็นพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้น มาแล้ว

24 15 And He said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. 15 ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่ง พวกสาวกว่า “ เจ้า ทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่ มนุษย์ทุกคน

25 Matthew มัทธิว 28:19-20 19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,

26 19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลาย จงออกไปสั่งสอนชนทุก ชาติ ให้เป็นสาวกของ ข้าพเจ้า ให้รับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ บริสุทธิ์

27 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ง สารพัดซึ่ง ข้าพเจ้า ได้สั่ง พวกเจ้าไว้ นี่แหละ ข้าพเจ้า จะอยู่กับเจ้า ทั้งหลายเสมอไป จนกว่า จะสิ้นยุค ”

28 16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. 16 ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศ มาแล้วผู้นั้นจะรอด แต่ ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ

29 17 And these signs will accompany those who believe: in My name they will cast out demons; they will speak in new tongues; 17 มีคนเชื่อที่ไหนหมาย สำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้น ที่นั้น คือเขาจะขับผีออก โดยนามของเรา เขาจะ พูดภาษาแปลกๆ

30 18 they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.” 18 เขาจะจับงูได้ ถ้าเขา กินยาพิษอย่างใด จะไม่ เป็นอันตรายแก่เขา และ เขาจะวางมือบนคนไข้คน ป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะ หายโรค ”

31 19 So then the Lord Jesus, after He had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. 19 ครั้นพระเยซูเจ้าตรัสสั่ง เขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับ พระองค์ให้ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า

32 20 And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs.]]

33 20 พวกสาวกเหล่านั้นจึง ออกไปเทศนาสั่งสอนทุก แห่งทุกตำบล และพระ เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคำสอน ของเขา โดยหมายสำคัญ ที่ประกอบนั้น ]


ดาวน์โหลด ppt Mark 16 The Resurrection 1 When the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome bought spices, so that they might go and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google