งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 76 พนักงาน ราชการ 101 ลูกจ้าง 79 รวม 187186 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ นายพิษณุ มูลกะรัตน์ นายปรศุ สุระมานะ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโส กะณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 76 พนักงาน ราชการ 101 ลูกจ้าง 79 รวม 187186 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ นายพิษณุ มูลกะรัตน์ นายปรศุ สุระมานะ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโส กะณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 76 พนักงาน ราชการ 101 ลูกจ้าง 79 รวม อัตราว่าง มาช่วย ราชการ นายพิษณุ มูลกะรัตน์ นายปรศุ สุระมานะ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโส กะณะ ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ 12 - ลูกจ้างประจำ 7 - ส่วนอำนวยการและ ประสานราชการ นายธีระเนตร อัญชัญ บุตร ส่วนออกแบบและ ก่อสร้างพลับพลาพิธี ( ว่าง ) กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลา พิธี ผอ. พรชัย สังวรเจต ฝ่ายตกแต่งวิจิตรศิลป์ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 7 ลูกจ้างประจำ 11 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 1 ฝ่ายพัสดุ ข้าราชการ 2 พนักงาน ราชการ 21 ลูกจ้างประจำ 19 ฝ่ายพัฒนางาน เตรียมการรับเสด็จฯ ข้าราชการ 4 พนักงาน ราชการ 50 ลูกจ้างประจำ 41 -

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป. 10 รายการ 4101,3101,380 1,880 2,3502,9803,3403,8304,4605,2706,0606, งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม (2) ส่งหนังสือ เรื่อง (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ ครั้ง (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง (4)

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานด้านช่างที่ให้บริการ ให้บริการก่อสร้างพลับพลา พิธีและตกแต่งสถานที่ 1000 แห่ง ,

5 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. นวัตกรรมหน่วยงาน Agenda

6 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 4%11%20%25%33%40%47%56%65%75%87%100% 4.42% %32.75%36.70% 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.83%7.15%32.33%100% 1.71% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง รอบที่ 1 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง รอบที่ 2 4 งบประมาณเบิกเลื่อมปี 5 งบประมาณเงินขยาย ปี


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 76 พนักงาน ราชการ 101 ลูกจ้าง 79 รวม 187186 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ นายพิษณุ มูลกะรัตน์ นายปรศุ สุระมานะ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโส กะณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google