งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Method (2). w6_000.rar การส่งออบเจ็กต์ไปยังเมธอด ข้อ 26 static method ข้อ 28 as6_000.rar การส่งออบเจ็กต์ไปยังเมธอด ข้อ 25,27 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Method (2). w6_000.rar การส่งออบเจ็กต์ไปยังเมธอด ข้อ 26 static method ข้อ 28 as6_000.rar การส่งออบเจ็กต์ไปยังเมธอด ข้อ 25,27 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Method (2)

2 w6_000.rar การส่งออบเจ็กต์ไปยังเมธอด ข้อ 26 static method ข้อ 28 as6_000.rar การส่งออบเจ็กต์ไปยังเมธอด ข้อ 25,27 2

3  เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้อาร์เรย์จัดเก็บข้อมูลแบบ รายการลำดับที่ต่อเนื่องกัน  อ้างถึงข้อมูลในลำดับใดๆ ด้วยการระบุตำแหน่ง (index) ของข้อมูลที่ต้องการ  รองรับการเก็บข้อมูลประเภทออบเจ็กต์ ซึ่งเป็น อาร์เรย์ของ Reference  สามารถขยายขนาดได้เองโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ อาร์เรย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของอาร์เรย์ หลังจากที่ถูกสร้างขึ้นได้ 3

4  เมธอด size() เป็นเมธอดหาจำนวนสมาชิกทั้งหมดของ ArrayList มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ n = arrayListName.size(); โดยที่ arrayListName เป็นชื่อของออบเจ็กต์ ArrayList ที่ ต้องการหาจำนวนสมาชิก n เป็นจำนวนสมาชิกใน ArrayList ที่ได้จากคืนค่าของ เมธอด 4

5  เป็นเมธอดสำหรับเพิ่มสมาชิกใน ArrayList มีรูปแบบการใช้ งานดังนี้ arrayListName.add(objectValue); โดยที่ arrayListName เป็นชื่อของออบเจ็กต์ ArrayList ที่ต้องการเพิ่มสมาชิก objectValue เป็นข้อมูลที่ต้องการเพิ่มใน ArrayList  ผลที่ได้จากใช้เมธอด add จะเป็นการเพิ่มสมาชิกในตำแหน่ง สุดท้ายของ ArrayList  หากต้องการเพิ่มสมาชิกที่ตำแหน่งใดๆ ใน ArrayList ให้ระบุ ตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มสมาชิกไปด้วย arrayListName.add(index, objectValue); โดยที่ index เป็นตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มสมาชิก 5

6  เป็นเมธอดสำหรับหาค่าสมาชิกใน ArrayList ณ ตำแหน่งที่ ต้องการ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ objectValue = arrayListName.get(index); โดยที่ arrayListName เป็นชื่อของออบเจ็กต์ ArrayList ที่ ต้องการหาค่าสมาชิก objectValue เป็นออบเจ็กต์ที่ใช้รับข้อมูลจากเมธ อด index เป็นตำแหน่งที่ต้องการหาค่าสมาชิก  สามารถนำข้อมูลประเภทออบเจ็กต์นี้ ไป แปลงเป็นชนิดข้อมูลที่ต้องการได้ โดยใช้ เมธอดในคลาส Wrapper ได้แก่ เมธอด toString(), เมธอดประเภท parseType() 6

7 7 ArrayArrayList

8 8  การส่งชนิดข้อมูลพื้นฐานจะเป็นการส่งค่าข้อมูลแบบ ค่า (pass by value) ไปให้กับเมธอดที่เรียกใช้ หาก มีการเปลี่ยนแปลงค่าของพารามิเตอร์ภายในเมธอด ที่เราเรียกใช้ จะไม่ทำให้ค่าของอาร์กิวเมนต์เปลี่ยน ตาม  การส่งชนิดข้อมูลแบบอ้างอิงซึ่งใช้กับข้อมูลประเภท ออบเจ็กต์ จะเป็นการส่งค่าตำแหน่งอ้างอิง (pass by reference) ไปให้กับเมธอดที่เรียกใช้ ดังนั้น การ เปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ภายในเมธอดที่เรียกใช้ จะมีผลทำให้ค่าของอาร์กิวเมนต์ที่ส่งไปเปลี่ยนตาม คุณลักษณะเช่นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกรณีที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงค่าของอาร์กิวเมนต์ที่ส่งไปภายใต้การทำงาน ของเมธอด 1 เมธอด เช่น  การคำนวณการแลกเหรียญที่ต้องการผลเป็นจำนวน เหรียญ 10 บาท, เหรียญ 5 บาท, เหรียญ 2 บาท และ เหรียญ 1 บาท ซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการมีทั้งหมด 4 ค่า

9 9

10 10

11  คลาส countScore ประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษาที่มีช่วง คะแนนสอบต่าง ๆ 5 ค่า คือ ข้อมูลคะแนนสอบตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป, ข้อมูลคะแนนสอบตั้งแต่ 70 คะแนนแต่ น้อยกว่า 80 คะแนน, ข้อมูลคะแนนสอบตั้งแต่ 60 คะแนน แต่น้อยกว่า 70 คะแนน, ข้อมูลคะแนนสอบตั้งแต่ 50 คะแนนแต่น้อยกว่า 60 คะแนน, ข้อมูลคะแนนสอบน้อย กว่า 50 คะแนน และเมธอด void processScoreData(ArrayList studentScoreData, scoreOutput output) ทำหน้าที่คำนวณจำนวนและ เปอร์เซ็นต์นักศึกษาที่สอบได้ในแต่ละช่วงคะแนน จงเขียน โปรแกรมเพื่อสร้าง result และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล คะแนนสอบของนักศึกษาจำนวนหนึ่ง เรียกใช้เมธอด และ แสดงผล ซึ่งประกอบด้วย จำนวนนักศึกษาทั้งหมด, คะแนนสอบของนักศึกษาแต่ละคน จำนวนนักศึกษาที่สอบ ได้ในแต่ละช่วงคะแนน ทางจอภาพ 11

12 Instance Method  เป็นเมธอดที่เรียกผ่านออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาสด้วยตัว ดำเนินการ new 12

13 Static Method  เป็นเมธอดที่เรียกใช้ได้โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์ สามารถ เรียกผ่านชื่อคลาสได้เลย แต่จะต้องเรียกใช้จากเมธอด ประเภท static method เหมือนกัน 13

14  โปรแกรมคำนวณเงินภาษีด้วย static method 14


ดาวน์โหลด ppt Method (2). w6_000.rar การส่งออบเจ็กต์ไปยังเมธอด ข้อ 26 static method ข้อ 28 as6_000.rar การส่งออบเจ็กต์ไปยังเมธอด ข้อ 25,27 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google