งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาที เทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเชนนั้นมนตรา ที่สงมานี้จะจากคุณไปภายใน 96 ชั่วโมง แลว…คุณ จะไดพบกับสิ่งประหลาดมหัศจรรยที่คุณจะยินดีมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาที เทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเชนนั้นมนตรา ที่สงมานี้จะจากคุณไปภายใน 96 ชั่วโมง แลว…คุณ จะไดพบกับสิ่งประหลาดมหัศจรรยที่คุณจะยินดีมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาที เทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเชนนั้นมนตรา ที่สงมานี้จะจากคุณไปภายใน 96 ชั่วโมง แลว…คุณ จะไดพบกับสิ่งประหลาดมหัศจรรยที่คุณจะยินดีมาก

2 1. ระลึกเสมอวาการจะไดพบความรักและ ความสําเร็จอันยิ่งใหญก็ตองประสบกับความ เสี่ยงอันมหาศาลดุจกัน

3 2. เมื่อคุณแพ อยาลืมเก็บไวเป นบทเรียน

4 3. จงปฏิบัติตาม 3Rs 3. 1 เคารพตนเอง (Respect for self) 3
3. จงปฏิบัติตาม 3Rs 3.1 เคารพตนเอง (Respect for self) 3.2 เคารพผูอื่น (Respect for others) 3.3 รับผิดชอบตอการกระทําของตน (Responsibility for all your actions)

5 4. จงจําไววาการที่ไมทําตามใจ ปรารถนาของตนบางครั้งก็ใหโชคอย างนา มหัศจรรย

6 5. จงเรียนรูกฎ เพื่อจะทราบวิธีการฝาฝนอยาง เหมาะสม

7 6. จงอยาปลอยใหการทะเลาะเบาะแวงดวยเรื่อง เพียงเล็กนอยมาทําลายมิตรภาพอันยิ่งใหญของคุณ

8 7. เมื่อคุณรูวาทําผิด จงอยารอชาที่ จะแกไข

9 8. จงใชเวลาในการอยูลําพังผูเดียว ในแตละวัน

10 9. จงอาแขนรับการเปลี่ยนแปลงแตอยาปล อยใหคุณคาของคุณหลุดลอยจากไป

11 10. จงระลึกไววา บางครั้งความเงียบก็เปนคํา ตอบที่ดีที่สุด

12 11. จงดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อที่วาเมื่อ คุณสูงวัยขึ้นและคิดหวนกลับมาคุณจะสามารถมีความสุข กับสิ่งที่ ไดทําลงไปไดอีกครั้ง

13 12. บรรยากาศอันอบอุนในครอบครัวเปนพื้นฐานสําคัญของ ชีวิต

14 13. เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรักใหหยุดไวแค เรื่องปจจุบัน อยาขุดคุยเรื่องในอดีต

15 14. จงแบงปนความรู เพื่อเปนหนทางกาวสู ความเปนอมตะ

16 15. จงสุภาพกับโลกใบนี้

17 16. จงหาโอกาสทองเที่ยวไปยังสถานที่ต าง ๆที่คุณไมเคยไปอยางนอยก็ป ละครั้ง

18 18. จงตัดสินความสําเร็จของตนดวยสิ่งที่ตอง เสียสละ

19 17. จําไววา ความสัมพันธที่ดีที่สุด คือความรักมิใช ความใคร

20 19. จงเขาใกลความรักดวยการปล อยวาง

21 โปรดสงมนตรานี้ตอ ๆ ไป อยางนอย 5 คน แลวชีวิตของคุณจะดีขึ้นตามลําดับ ดังนี้
0-4 คน : ชีวิตของคุณจะดีขึ้นเล็กนอย 5-9 คน : ชีวิตของคุณจะเปนไปตามที่คุณตองการใหเปน 10-14 คน : คุณจะพบสิ่งที่ทําใหคุณประหลาดใจอยางนอย 5 อยางในอีก 3 สัปดาหขางหนา 15 คนขึ้นไป : ชีวิตคุณจะดีขึ้นอยางหนามือเปนหลังมือและทุกสิ่งที่คุณฝนไวจะเริ่มเปนรูปเปนรางขึ้นมา


ดาวน์โหลด ppt คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาที เทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเชนนั้นมนตรา ที่สงมานี้จะจากคุณไปภายใน 96 ชั่วโมง แลว…คุณ จะไดพบกับสิ่งประหลาดมหัศจรรยที่คุณจะยินดีมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google