งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาทีเทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเช นนั้นมนตราที่สงมานี้จะจากคุณไป ภายใน 96 ชั่วโมง แลว … คุณจะไดพบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาทีเทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเช นนั้นมนตราที่สงมานี้จะจากคุณไป ภายใน 96 ชั่วโมง แลว … คุณจะไดพบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาทีเทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเช นนั้นมนตราที่สงมานี้จะจากคุณไป ภายใน 96 ชั่วโมง แลว … คุณจะไดพบ กับสิ่งประหลาดมหัศจรรยที่คุณจะยินดี มาก คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาทีเทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเช นนั้นมนตราที่สงมานี้จะจากคุณไป ภายใน 96 ชั่วโมง แลว … คุณจะไดพบ กับสิ่งประหลาดมหัศจรรยที่คุณจะยินดี มาก

2 1. ระลึกเสมอวาการจะไดพบความรัก และความสําเร็จอันยิ่งใหญก็ตอง ประสบกับความเสี่ยงอันมหาศาลดุจกัน

3 2. เมื่อคุณแพ อยาลืมเก็บไว เปนบทเรียน

4 3. จงปฏิบัติตาม 3Rs 3.1 เคารพตนเอง (Respect for self) 3.2 เคารพผูอื่น (Respect for others) 3.3 รับผิดชอบตอการกระทําของตน (Responsibility for all your actions)

5 4. จงจําไววาการที่ไมทํา ตามใจปรารถนาของตนบางครั้ง ก็ใหโชคอยางนา มหัศจรรย

6 5. จงเรียนรูกฎ เพื่อจะทราบวิธีการฝาฝ นอยางเหมาะสม

7 6. จงอยาปลอยใหการทะเลาะเบาะแวงด วยเรื่องเพียงเล็กนอยมาทําลายมิตรภาพอัน ยิ่งใหญของคุณ

8 7. เมื่อคุณรูวาทําผิด จงอย ารอชาที่จะแกไข

9 8. จงใชเวลาในการอยูลําพังผู เดียวในแตละวัน

10 9. จงอาแขนรับการเปลี่ยนแปลงแต อยาปลอยใหคุณคาของคุณหลุด ลอยจากไป

11 10. จงระลึกไววา บางครั้งความเงียบ ก็เปนคําตอบที่ดีที่สุด

12 11. จงดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อที่วาเมื่อคุณสูงวัยขึ้นและคิดหวนกลับมา คุณจะสามารถมีความสุข กับสิ่งที่ไดทําลงไป ไดอีกครั้ง

13 12. บรรยากาศอันอบอุนในครอบครัวเปนพื้น ฐานสําคัญของชีวิต

14 13. เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรักใหหยุด ไวแคเรื่องปจจุบัน อยาขุดคุ ยเรื่องในอดีต

15 14. จงแบงปนความรู เพื่อเป นหนทางกาวสูความเปนอมตะ

16 15. จงสุภาพกับโลก ใบนี้

17 16. จงหาโอกาสทองเที่ยวไปยัง สถานที่ตาง ๆที่คุณไมเคย ไปอยางนอยก็ปละครั้ง

18 18. จงตัดสินความสําเร็จของตนดวย สิ่งที่ตองเสียสละ

19 17. จําไววา ความสัมพันธที่ดีที่สุด คือ ความรักมิใชความใคร

20 19. จงเขาใกลความรักดวย การปลอยวาง

21 0-4 คน : ชีวิตของคุณจะดีขึ้นเล็กนอย 15 คนขึ้นไป : ชีวิตคุณจะดีขึ้นอยาง หนามือเปนหลังมือและทุกสิ่งที่คุณฝ นไวจะเริ่มเปนรูปเปนรางขึ้นมา โปรดสงมนตรานี้ตอ ๆ ไป อยางนอย 5 คน แลวชีวิตของคุณจะดีขึ้นตามลําดับ ดังนี้ 5-9 คน : ชีวิตของคุณจะเปนไปตามที่ คุณตองการใหเปน 10-14 คน : คุณจะพบสิ่งที่ทําใหคุณ ประหลาดใจอยางนอย 5 อยางในอีก 3 สัปดาหขางหนา


ดาวน์โหลด ppt คุณใชเวลาในการอานและคิดตาม เพียง 2-3 นาทีเทานั้น โปรดอยาเก็บคําสอนนี้ไวคนเดียวมิเช นนั้นมนตราที่สงมานี้จะจากคุณไป ภายใน 96 ชั่วโมง แลว … คุณจะไดพบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google