งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนอ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนอ้างอิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนอ้างอิง

2 การอ้างอิงในเนื้อหา มีรูปแบบดังนี้
(ชื่อผู้แต่ง.//เลขปีพิมพ์/:/เลขหน้า)

3 ผู้แต่ง 1 คน (สุมาลี จิวะมิตร.//2539/:/21) เดวิส(Davis.//1991/:/33)
หรือ Davis(1991/:/33)

4 ผู้แต่ง 2 คน หนังสือภาษาไทยใช้ และ เชื่อม เช่น
(ประจักษ์ กือเจริญ และชุน เทียมทินกฤต.// 2539/:/31-80) หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ and เชื่อม เช่น (Davis and Davidson.//1998/:/ )

5 ผู้แต่ง 3 คน หนังสือภาษาไทยใช้เครื่องหมาย , คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่1 และคนที่ 2 แล้วใช้คำว่า และ เชื่อมคนที่2 กับคนที่ 3 เช่น (รัถพร ซังธาดา, ฉันทนา เวชโอสถศักดา และบุญถิ่น คิดไร.// 2540/:/1) หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ เครื่องหมาย, คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่1 และคนที่2 แล้วใช้คำว่า and เชื่อมคนที่2 กับคนที่3 เช่น (Davis, Davidson and Miller.//1998/:/25-89)

6 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน หนังสือภาษาไทย ใช้คำว่า และคนอื่นๆ หรือ
และคณะ เช่น (ฉวีลักษณ์ บุณยกาญจน และคณะ.// 2528/:/31-54) หรือ (ฉวีลักษณ์ บุณยกาญจน และคนอื่นๆ.//2528/:/31-54) หนังสือภาษาต่างประเทศใช้คำว่า and others เช่น (Davis and others.//1993/:/35-96)

7 ผู้แต่งที่มี ยศ บรรณาศักดิ์ เชื้อพระวงศ์
(พล ต. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.//2537/:/36) (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.//2534/:/36) (พระยาอนุมานราชธน.//2512/:/28) คำที่ไม่ใช้ เช่น นาย นาง นางสาว ผศ. รศ. ศ. ดร. นพ. พญ. ทพ. ฯลฯ

8 วัสดุสารสนเทศที่หน่วยราชการเป็นผู้แต่ง
ให้ใช้ชื่อหน่วยงาน องค์การ หรือส่วนราชการระดับกรม เป็นรายการผู้แต่ง เช่น (กรมการศึกษานอกโรงเรียน.//2524/:/25-97) (ชมรมผู้สนใจงานวิจัยการศึกษา.//2539/:/38)

9 วัสดุสารสนเทศที่แปล ถ้าแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยให้ใช้ชื่อผู้แต่งที่ปรากฎในฉบับแปล ถ้าฉบับแปลไม่ได้ถอดชื่อผู้แต่งเป็นภาษาไทย ให้ถอดชื่อผู้แต่งเป็นภาษาไทยโดยใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิต(2535) เช่น (มอริส.//2538/:/163)

10 (พิษบีบีซีระลอกแรกคลังสั่งพันบิ๊ก ธปท สศก 6 คนรวด.//2540/:/1, 19)
ถ้าวัสดุที่ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง ไม่ควรนำมาอ้างอิง ยกเว้นกรณีการอ้างอิงข่าวในหนังสือพิมพ์ ซึ่งมักจะไม่ระบุชื่อผู้เขียนข่าว ก็ให้ใส่ชื่อข่าวแทนชื่อผู้แต่ง เช่น (พิษบีบีซีระลอกแรกคลังสั่งพันบิ๊ก ธปท สศก 6 คนรวด.//2540/:/1, 19)

11 วัสดุสารสนเทศที่ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์ เลขหน้า
ไม่ควรนำมาอ้างอิงแต่ถ้าจำเป็นต้องมาอ้างอิง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้ ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์ ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป. ภาษาอังกฤษใช้ n.d. ไม่ปรากฎเลขหน้า ภาษาไทยใช้ ไม่มีเลขหน้า ภาษาอังกฤษ ใช้ unpaged เช่น (สุจิน บุตรดีสุวรรณ.//ม.ป.ป./:/ไม่มีเลขหน้า) (Davis.//n.d./:/unpaged)

12 โสตทัศนวัสดุ หรือวัสดุไม่ตีพิมพ์
รูปแบบ (ชื่อผู้แต่ง.//ชนิดของวัสดุสารสนเทศ.//เลขปี) ระบุชนิดของวัสดุต่อจากผู้แต่งแล้วเป็นเลขปี ไม่ต้องระบุหน้า เช่น (บุญถิ่น คิดไร.//วีดิทัศน์.//2540)

13 การสัมภาษณ์ รูปแบบ (ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.//ปีที่ให้สัมภาษณ์/:/
สัมภาษณ์) ปกติจะใช้เลขหน้า เช่น (จินดา งามสุทธิ.//2537/:/สัมภาษณ์)

14 อินเทอร์เน็ต(Internet)
ถ้าปรากฎรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศให้อ้างอิงตามรูปแบบของวัสดุสารสนเทศนั้นๆ เช่น (NetWare vs. Windows NT Server.//1996/:/161) ถ้าไม่ปรากฎรายการทางบรรณานุกรม หรือเป็นสารสนเทศของโฮมเพจ ให้ระบุรายละเอียดเท่าที่ปรากฎ แล้วกำกับท้ายด้วยเลขปีที่ปรับปรุงข้อมูล หากไม่มีเลขปีที่ปรับปรุงให้ใช้เลขปีที่สืบค้นแทน เช่น (NetWare Client 32 for Windows 95 : Executive Summary.//1996)

15 การอ้างอิงวัสดุสารสนเทศหลายชิ้นในคราวเดียว
ให้ลงรายการอ้างอิงแต่ละชิ้นต่อเนื่องกันไปโดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นแต่ละชิ้น เช่น (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศรีศักร วัลลิโภดม และเอกวิทย์ ณ ถลาง.//2538/:/8/;/Joule, Mills and Smith.//1995/:/72/;/วารินทร์ สินสูงสุด และคนอื่นๆ.//2520/:/9)


ดาวน์โหลด ppt การเขียนอ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google