งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ้างอิงใน เนื้อหา มีรูปแบบดังนี้ ( ชื่อผู้แต่ง.// เลขปี พิมพ์ /:/ เลขหน้า )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ้างอิงใน เนื้อหา มีรูปแบบดังนี้ ( ชื่อผู้แต่ง.// เลขปี พิมพ์ /:/ เลขหน้า )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การอ้างอิงใน เนื้อหา มีรูปแบบดังนี้ ( ชื่อผู้แต่ง.// เลขปี พิมพ์ /:/ เลขหน้า )

4 ผู้แต่ง 1 คน ( สุมาลี จิวะ มิตร.//2539/:/21) เดวิส (Davis.//1991/:/33) หรือ Davis(1991/:/33)

5 ผู้แต่ง 2 คน หนังสือภาษาไทยใช้ และ เชื่อม เช่น ( ประจักษ์ กือเจริญ และชุน เทียมทินกฤต.// 2539/:/31-80) หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ and เชื่อม เช่น (Davis and Davidson.//1998/:/102-258)

6 ผู้แต่ง 3 คน หนังสือภาษาไทยใช้เครื่องหมาย, คั่น ระหว่างผู้แต่งคนที่ 1 และคนที่ 2 แล้ว ใช้คำว่า และ เชื่อมคนที่ 2 กับคนที่ 3 เช่น ( รัถพร ซังธาดา, ฉันทนา เวชโอสถ ศักดา และบุญถิ่น คิดไร.// 2540/:/1) หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ เครื่องหมาย, คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 1 และคนที่ 2 แล้วใช้คำว่า and เชื่อมคนที่ 2 กับคนที่ 3 เช่น (Davis, Davidson and Miller.//1998/:/25-89)

7 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน หนังสือภาษาไทย ใช้คำว่า และคนอื่นๆ หรือ และคณะ เช่น ( ฉวีลักษณ์ บุณย กาญจน และคณะ.// 2528/:/31-54) หรือ ( ฉวีลักษณ์ บุณยกาญจน และ คนอื่นๆ.//2528/:/31-54) หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ คำว่า and others เช่น (Davis and others.//1993/:/35- 96)

8 ผู้แต่งที่มี ยศ บรรณา ศักดิ์ เชื้อพระวงศ์ ( พล ต. ม. ร. ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.//2537/:/36) ( สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี.//2534/:/36) ( พระยาอนุมานราช ธน.//2512/:/28) คำที่ไม่ใช้ เช่น นาย นาง นางสาว ผศ. รศ. ศ. ดร. นพ. พญ. ทพ. ฯลฯ

9 วัสดุสารสนเทศที่หน่วย ราชการเป็นผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อหน่วยงาน องค์การ หรือส่วนราชการระดับกรม เป็นรายการผู้แต่ง เช่น ( กรมการศึกษานอก โรงเรียน.//2524/:/25-97) ( ชมรมผู้สนใจงานวิจัย การศึกษา.//2539/:/38)

10 วัสดุสารสนเทศที่ แปล ถ้าแปลจาก ภาษาต่างประเทศเป็น ภาษาไทยให้ใช้ชื่อผู้แต่งที่ ปรากฎในฉบับแปล ถ้าฉบับ แปลไม่ได้ถอดชื่อผู้แต่ง เป็นภาษาไทย ให้ถอดชื่อผู้ แต่งเป็นภาษาไทยโดยใช้ หลักเกณฑ์การทับศัพท์ ของราชบัณฑิต (2535) เช่น ( มอริส.//2538/:/163)

11 ถ้าวัสดุที่ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง ไม่ควรนำมาอ้างอิง ยกเว้นกรณีการอ้างอิงข่าวใน หนังสือพิมพ์ ซึ่งมักจะไม่ระบุ ชื่อผู้เขียนข่าว ก็ให้ใส่ชื่อข่าว แทนชื่อผู้แต่ง เช่น ( พิษบีบีซีระลอกแรกคลังสั่ง พันบิ๊ก ธปท สศก 6 คนรวด.//2540/:/1, 19)

12 วัสดุสารสนเทศที่ไม่ปรากฎปี ที่พิมพ์ เลขหน้า ไม่ควรนำมาอ้างอิงแต่ถ้าจำเป็นต้อง มาอ้างอิง ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้ ไม่ ปรากฎปีที่พิมพ์ ภาษาไทยใช้ ม. ป. ป. ภาษาอังกฤษใช้ n.d. ไม่ปรากฎเลขหน้า ภาษาไทยใช้ ไม่มีเลขหน้า ภาษาอังกฤษ ใช้ unpaged เช่น ( สุจิน บุตรดีสุวรรณ.// ม. ป. ป./:/ ไม่ มีเลขหน้า ) (Davis.//n.d./:/unpaged)

13 โสตทัศนวัสดุ หรือ วัสดุไม่ตีพิมพ์ รูปแบบ ( ชื่อผู้แต่ง.// ชนิดของวัสดุ สารสนเทศ.// เลขปี ) ระบุชนิดของวัสดุต่อจากผู้ แต่งแล้วเป็นเลขปี ไม่ต้อง ระบุหน้า เช่น ( บุญถิ่น คิดไร.// วีดิ ทัศน์.//2540)

14 การสัมภาษณ์ รูปแบบ ( ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.// ปีที่ให้ สัมภาษณ์ /:/ สัมภาษณ์ ) ปกติจะใช้เลข หน้า เช่น ( จินดา งาม สุทธิ.//2537/:/ สัมภาษณ์ )

15 อินเทอร์เน็ต (Inter net) ถ้าปรากฎรายละเอียดทาง บรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศให้ อ้างอิงตามรูปแบบของวัสดุ สารสนเทศนั้นๆ เช่น (NetWare vs. Windows NT Server.//1996/:/161) ถ้าไม่ปรากฎรายการทาง บรรณานุกรม หรือเป็นสารสนเทศ ของโฮมเพจ ให้ระบุรายละเอียด เท่าที่ปรากฎ แล้วกำกับท้ายด้วยเลข ปีที่ปรับปรุงข้อมูล หากไม่มีเลขปีที่ ปรับปรุงให้ใช้เลขปีที่สืบค้นแทน เช่น (NetWare Client 32 for Windows 95 : Executive Summary.//1996)

16 ให้ลงรายการอ้างอิงแต่ละชิ้น ต่อเนื่องกันไปโดยใช้เครื่องหมาย อัฒภาค ( ; ) คั่นแต่ละชิ้น เช่น ( นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศรีศักร วัล ลิโภดม และเอกวิทย์ ณ ถลาง.//2538/:/8/;/Joule, Mills and Smith.//1995/:/72/;/ วาริ นทร์ สินสูงสุด และคน อื่นๆ.//2520/:/9) การอ้างอิงวัสดุสารสนเทศ หลายชิ้นในคราวเดียว


ดาวน์โหลด ppt การอ้างอิงใน เนื้อหา มีรูปแบบดังนี้ ( ชื่อผู้แต่ง.// เลขปี พิมพ์ /:/ เลขหน้า )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google