งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. Viral synthesis 1.Transcriptionnucleic acidmRNA TranslationmRNAprotein 2. ยับยั้งการสร้าง DNA,RNA,protein ของ host cell 3. Replication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. Viral synthesis 1.Transcriptionnucleic acidmRNA TranslationmRNAprotein 2. ยับยั้งการสร้าง DNA,RNA,protein ของ host cell 3. Replication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว

2 Viral synthesis 1.Transcriptionnucleic acidmRNA TranslationmRNAprotein 2. ยับยั้งการสร้าง DNA,RNA,protein ของ host cell 3. Replication ของ viral nucleic acid Parental genome Complementary strand Progeny genome การ transcription, replication หลายรูปแบบ

3 DNA Helix structure (antiparallel) Nucleotide sugar + phosphate+ Nitogenous base

4 Nucleotide 2 สาย ยึดติดกันด้วย H- bond ระหว่างเบสคู่สม Adenine กับ Thymine Guanine กับ Cytosine Replication 3' DNA polymerase เติม nucleotide ที่ ปลาย 3' 5' 3' (5' 3' )

5 DNABase pair คน 10 9 แบคทีเรีย 10 6 ไวรัส 10 5

6 Nucleic acid: DNA Transcription,Translation: Early,late event 1.Early event -Transcription ในนิวเคลียสโดยใช้ host RNA polymerase II early mRNA ยกเว้น Poxvirus เกิดในไซโตพลาสซีมโดยใช้ viral enzyme -Translation ในไซโตพลาสซีม early protein viral enzyme,protein ในการ replication -Viral DNA replication

7 2. Late event -Transcription ในนิวเคลียส late mRNA -Translation ในไซโตพลาสซีม late protein : viral structural protein (capsid protein)

8 Herpes simplex virus Genome 375 kb ผลิต thymidine kinase enzyme ใน กระบวนการ DNA synthesis 1. สร้าง immediate-early (alpha protein) : regulatory protein 2. สร้าง early (beta protein) : enzyme ในกระบวนการ DNA synthesis 3. สร้าง late (gamma protein) : structural component

9 DNA virus replication 1.Adenoviruses : Asymmetric replication strand displacement mechanism

10 2. ไวรัสใช้ circular intermediates Herpesvirus: rolling cycle mechanism

11 Papovavirus -ds cyclic DNA - bidirectional replication - ใช้ host DNA polymerase 3. Parvovirus - ss linear DNA - strand displacement mechanism

12 4.Poxvirus - ds DNA - ปลายข้างหนึ่งทำตัวเป็น primer 5.Hepatitis B -partial ds circular DNA complete (-) strand incomplete (+) strand

13 Nucleic acid: RNA แบ่งเป็น 4 กลุ่ม Transcription,Translation เกิดในไซโตพลาสซีม ยกเว้น orthomyxovirus, retrovirus 1. ssRNA (positive polarity) RNA ทำหน้าที่เป็น mRNA viral protein ex. Poliovirus

14 2. ssRNA (negative polarity) RNA (-) transcription โดย viral RNA polymerase RNA (+) mRNA translation Viral protein -ssRNA ชิ้นเดียว : measle, rabies virus -ssRNA หลายชิ้น (segment): influenza virus

15 3. Segment ds RNA (  ) สาย (-) เท่านั้นทำหน้าที่เป็น template ex. Reovirus 4.ssRNA (+) 2 เส้นต่อกัน ss RNA reverse transcription โดย viral reverse transcriptase ds DNA แทรกเข้าสู่ host DNA transcription โดย host RNA polymerase mRNA translation Viral proteinex. retrovirus

16 RNA virus Protein มี 2 แบบ - Non-structural protein ใช้ในการ replication; enzyme - Structural protein protein โครงสร้างของไวรัส ; capsid Transcription, translation ไม่ แบ่งเป็น early, late event แต่มีเพียง ครั้งเดียว ยกเว้น reovirus

17 Replication Class 1 (+) RNAClass 3 (  ) RNA (+) RNA mRNA Class 2Class 4 (-) RNA (+) RNA(+) RNA Protein DNA

18 Replication เกิดในไซโตพลาสซึม ยกเว้น orthomyxovirus, retrovirus 1.(+) ssRNA : ใช้ host RNA polymerase 5' (+) 3' form ds; replicating (-) form (RF) สร้าง RNA(+) (+)

19 2. (-) ssRNA เหมือนกับ (+) ssRNA แต่เป็นการสร้างสาย (-) RNA 5' (-) 3' (+)(-) สร้าง RNA(-)

20 3. Segmented ds RNA (  ) แต่ละ segment จะ replicate เป็นอิสระต่อ กัน (+) (-) ใช้ RNA(-) สายเดียว เป็น (-) template (+) (-) ใช้ RNA (+) ที่สร้าง เป็น template สร้าง RNA(-) การ replication ใช้ viral RNA polymerase

21 4. ssRNA 2 เส้นเหมือนกัน RNA (+)viral reverse transcriptase DNA (-) dsDNA Cy Viral DNA Nu

22 Viral DNA Host DNA แทรก viral DNAhost RNA polymerase Viral RNA (+)

23

24


ดาวน์โหลด ppt ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. Viral synthesis 1.Transcriptionnucleic acidmRNA TranslationmRNAprotein 2. ยับยั้งการสร้าง DNA,RNA,protein ของ host cell 3. Replication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google