งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Viral synthesis ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Viral synthesis ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Viral synthesis ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว

2 Viral synthesis Transcription nucleic acid mRNA
Translation mRNA protein 2. ยับยั้งการสร้าง DNA,RNA,protein ของ host cell 3. Replication ของ viral nucleic acid Parental genome Complementary strand Progeny genome การ transcription, replication หลายรูปแบบ

3 DNA Helix structure (antiparallel) Nucleotide sugar + phosphate+
Nitogenous base

4 Nucleotide 2 สายยึดติดกันด้วย H-bond ระหว่างเบสคู่สม
Adenine กับThymine Guanine กับ Cytosine Replication DNA polymerase เติม nucleotide ที่ปลาย 3' (5' 3' )

5 DNA Base pair คน 109 แบคทีเรีย 106 ไวรัส 105

6 Nucleic acid: DNA Transcription,Translation: Early,late event
Early event -Transcription ในนิวเคลียสโดยใช้ host RNA polymerase II early mRNA ยกเว้น Poxvirus เกิดในไซโตพลาสซีมโดยใช้ viral enzyme -Translation ในไซโตพลาสซีม early protein viral enzyme,protein ในการ replication -Viral DNA replication

7 2. Late event -Transcription ในนิวเคลียส late mRNA -Translation ในไซโตพลาสซีม late protein : viral structural protein (capsid protein)

8 Herpes simplex virus Genome 375 kb
ผลิต thymidine kinase enzyme ในกระบวนการ DNA synthesis สร้าง immediate-early (alpha protein) : regulatory protein 2. สร้าง early (beta protein) : enzyme ในกระบวนการ DNA synthesis 3. สร้าง late (gamma protein) : structural component

9 DNA virus replication Adenoviruses : Asymmetric replication
strand displacement mechanism

10 2. ไวรัสใช้ circular intermediates
Herpesvirus: rolling cycle mechanism

11 Papovavirus -ds cyclic DNA - bidirectional replication - ใช้ host DNA polymerase 3. Parvovirus - ss linear DNA - strand displacement mechanism

12 Poxvirus - ds DNA - ปลายข้างหนึ่งทำตัวเป็น primer Hepatitis B partial ds circular DNA complete (-) strand incomplete (+) strand

13 Nucleic acid: RNA แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
Transcription,Translation เกิดในไซโตพลาสซีม ยกเว้น orthomyxovirus, retrovirus 1. ssRNA (positive polarity) RNA ทำหน้าที่เป็น mRNA viral protein ex. Poliovirus

14 2. ssRNA (negative polarity)
transcription โดย viral RNA polymerase RNA (+) mRNA translation Viral protein ssRNA ชิ้นเดียว : measle, rabies virus ssRNA หลายชิ้น (segment): influenza virus

15 3. Segment ds RNA () สาย (-) เท่านั้นทำหน้าที่เป็น template ex. Reovirus ssRNA (+) 2 เส้นต่อกัน ss RNA reverse transcription โดย viral reverse transcriptase ds DNA แทรกเข้าสู่ host DNA transcription โดย host RNA polymerase mRNA translation Viral protein ex. retrovirus

16 RNA virus Protein มี 2 แบบ - Non-structural protein
ใช้ในการ replication; enzyme - Structural protein protein โครงสร้างของไวรัส; capsid Transcription, translation ไม่แบ่งเป็น early, late event แต่มีเพียงครั้งเดียว ยกเว้น reovirus

17 Replication Class 1 (+) RNA Class 3 () RNA (+) RNA mRNA Class Class 4 (-) RNA (+) RNA (+) RNA Protein DNA

18 Replication เกิดในไซโตพลาสซึม ยกเว้น orthomyxovirus, retrovirus
(+) ssRNA : ใช้ host RNA polymerase 5' (+) 3' form ds; replicating (-) form (RF ) สร้างRNA(+) (+)

19 2. (-) ssRNA เหมือนกับ (+) ssRNA แต่เป็นการสร้างสาย(-) RNA 5' (-) 3' (+) (-) สร้างRNA(-)

20 3. Segmented ds RNA () แต่ละ segment จะ replicate เป็นอิสระต่อกัน (+) (-) ใช้ RNA(-) สายเดียวเป็น (-) template (-) ใช้ RNA (+) ที่สร้างเป็น template สร้าง RNA(-) การ replication ใช้ viral RNA polymerase

21 4. ssRNA 2 เส้นเหมือนกัน RNA (+) viral reverse transcriptase DNA (-) dsDNA Cy Viral DNA Nu

22 Viral DNA Host DNA แทรก viral DNA host RNA polymerase Viral RNA (+)

23

24


ดาวน์โหลด ppt Viral synthesis ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google