งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

General Biology (Unit 2) สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "General Biology (Unit 2) สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 General Biology (Unit 2) สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546

2 เอกสารอ้า งอิง The Power Point Lectures To Accompany Campbell, “Biology” Sixth Edition by Neil A. Campbell and Jane B. Reece. Campbell Image Presentation Library for Biology, Sixth Edition by Neil A. Campbell and Jane B. Reece.

3 เนื้อหาวิชาแบ่งออกเป็น 9 ตอน 1. The chemistry of life ( หลักการเคมีของ สิ่งมีชีวิต ) 2. Macromolecules : carbohydrate, lipids, protein, nucleic acids 3. The cell 4. Cytoskeleton 5. Cell membrane 6. Cell specialization ( เนื้อเยื่อพืช ) 7. เนื้อเยื่อสัตว์ 8. เนื้อเยื่อสัตว์ 2 9. Energy transformation


ดาวน์โหลด ppt General Biology (Unit 2) สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google