งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอ โดย … นางศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม D5010264 นายอภัย ดวงคำ M5010288 นางสาววณัทกมล นาคณรงค์ M5010042.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอ โดย … นางศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม D5010264 นายอภัย ดวงคำ M5010288 นางสาววณัทกมล นาคณรงค์ M5010042."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นำเสนอ โดย …

3 นางศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม D5010264 นายอภัย ดวงคำ M5010288 นางสาววณัทกมล นาคณรงค์ M5010042

4 จะบอกให้นะ ก็คือ ก็คือ

5 เซลล์ขนาดเล็กมีพื้นที่ ผิวต่อปริมาตรเป็น อย่างไรนะ ? มี ความสำคัญอย่างไร

6 การเพิ่มจำนวน เซลล์มีผลต่อ สิ่งมีชีวิต อย่างไรบ้าง ?

7 มีโครโมโซมเป็น 2n ( Diploid ) มีโครโมโซมเป็น n ( Haploid )

8 กระบวนการเพิ่ม จำนวนของเซลล์ มีกระบวนการ อย่างไรบ้างนะ??

9 Duplicatio n of the chromoso me Continued growth of the cell Division into two cells

10 Rod-Shaped Bacterium, E. coli, dividing by binary fission

11

12

13 Interphase Mitotic phase / M phase

14  เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกาย (Somatic cell) พบในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง เช่น พืช สัตว์   เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อการ สืบพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด (Haploid/ Monploid)

15 Mitosis Cytokinesis The stage of mitosis division

16 Cellular metabolic activity is high, chromosomes and organelles are duplicated, and cell size may increase. Interphase accounts for 90% of the time of each cell cycle. G1 phaseS phaseG2 phase

17 G1 Phase: Growth--the cell grows in size. S Phase : Prior to mitosis, the cell readies itself by duplicating its chromosomes and other cellular contents. - Before DNA synthesis, the cell’s chromosomes consist of one chromatid. - After DNA synthesis, the cell’s chromosomes consist of dyads with 2 identical sister chromatids attached at the centromere. G2 Phase : The cell prepares the enzymes and machinery for mitosis

18

19 Mitosis 1. 1.Prophase 2. 2.Metaphase 3. 3.Anaphase 4. 4.Telophase 1. 1.Prophase 2. 2.Metaphase 3. 3.Anaphase 4. 4.Telophase Cytokinesis

20

21

22 G1 phaseS phaseG2 phase

23 - Chromatin Chromosome (two sister chromatids) - Nuclear envelope breaks into fragments. - Microtublues Mitotic spindle. - Some of the spindle fibers reach the chromosomes and attachit. - Nonkinetochore microtubules overlap with those coming from the opposite pole Mitosis

24

25 The chromosomes align at the equitorial plate and are held in place by microtubules attached to the mitotic spindle and to part of the centromere.

26

27 During anaphase the mitotic spindle apparatus pulls the chromatids of each chromosome apart by attaching to each centromere. Note that the telomeres of each chromosome point toward the cell’s equator.

28 Chromosomes begin to disperse. Spindle fibers disperse. The nuclear envelope forms again around the nuclei.

29 Cytokinesis begins-- formation of daughter cells. In animals, like the whitefish, a cleavage furrow, a contractile ring of muscle like fibers, pinches the cell into two.

30

31

32 Meiosis is a cell division process in organisms that sexually reproduce. Meiosis Sexual reproduction occurs only in eukaryotes. During the formation of gametes, the number of chromosomes is reduced by half, and returned to the full amount when the two gametes fuse during fertilization.

33 Human Life Cycle

34 Phases of Meiosis meiosis I meiosis II

35 Phases of Meiosis Prophase I Interphase Metaphase I Anaphase I Telophase I Meiosis I Prophase II Metaphase II Anaphase II Telophase II Meiosis II

36

37

38

39 Johnson - The Living World: 3rd Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Crossing Over

40 Johnson - The Living World: 3rd Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

41

42 Comparison of Mitosis and Meiosis

43

44 THANK YOU THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอ โดย … นางศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม D5010264 นายอภัย ดวงคำ M5010288 นางสาววณัทกมล นาคณรงค์ M5010042.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google