งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cell Division นำเสนอโดย….

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cell Division นำเสนอโดย…."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cell Division นำเสนอโดย…

2 นางศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม D5010264 นางสาววณัทกมล นาคณรงค์ M5010042
สมาชิกกลุ่ม นางศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม D นายอภัย ดวงคำ M นางสาววณัทกมล นาคณรงค์ M

3 3. ทดแทนเซลล์ที่หมดอายุ 4. เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของเซลล์
จะบอกให้นะ ก็คือ ความจำเป็น 1. เพื่อการเจริญเติบโต 2. สร้างเซลล์สืบพันธุ์ 3. ทดแทนเซลล์ที่หมดอายุ 4. เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของเซลล์

4 เซลล์ขนาดเล็กมีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรเป็นอย่างไรนะ? มีความสำคัญอย่างไร

5 การเพิ่มจำนวนเซลล์มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้าง ?

6 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต มีโครโมโซมเป็น 2n ( Diploid ) มีโครโมโซมเป็น
1. Somatic Cell มีโครโมโซมเป็น 2n ( Diploid ) 2.Sex Cell / Gamete มีโครโมโซมเป็น n ( Haploid )

7 กระบวนการเพิ่มจำนวนของเซลล์มีกระบวนการอย่างไรบ้างนะ??

8 CELL DIVISION IN PROKARYOTE
Duplication of the chromosome Continued growth of the cell Division into two cells CELL DIVISION IN PROKARYOTE

9 Rod-Shaped Bacterium, E. coli, dividing by binary fission

10 IN EUKARYOTE.

11 CELL DIVISION Cytokinesis / Cytoplasmic division Karyokinesis/ Nuclear division Mitosis Meiosis

12 Interphase CELL CYCLE Mitotic phase / M phase

13  เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกาย (Somatic cell)
Mitosis division จุดประสงค์  เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกาย (Somatic cell) พบในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง เช่น พืช สัตว์ เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อการสืบพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด (Haploid/ Monploid)

14 The stage of mitosis division
Interphase Mitotic phase / M phase Mitosis Cytokinesis

15 Mitosis division Interphase Cellular metabolic activity is high , chromosomes and organelles are duplicated, and cell size may increase. Interphase accounts for 90% of the time of each cell cycle. G1 phase S phase G2 phase

16 Interphase G1 Phase: Growth--the cell grows in size. S Phase :
Mitosis division Interphase G1 Phase: Growth--the cell grows in size. S Phase : Prior to mitosis, the cell readies itself by duplicating its chromosomes and other cellular contents Before DNA synthesis, the cell’s chromosomes consist of one chromatid After DNA synthesis, the cell’s chromosomes consist of dyads with 2 identical sister chromatids attached at the centromere. G2 Phase : The cell prepares the enzymes and machinery for mitosis

17 S or Synthesis phase

18 Mitosis Cytokinesis Prophase Metaphase Anaphase Telophase
Mitosis division Mitotic phase / M phase Mitosis Prophase Metaphase Anaphase Telophase Cytokinesis

19 Animal Cell Mitosis

20 Animal Cell Mitosis

21 Interphase Plant Cell Animal Cell
G1 phase S phase G2 phase Plant Cell Animal Cell

22 Mitosis Prophase - Chromatin Chromosome (two sister chromatids)
- Nuclear envelope breaks into fragments. - Microtublues Mitotic spindle. - Some of the spindle fibers reach the chromosomes and attachit. - Nonkinetochore microtubules overlap with those coming from the opposite pole

23 Prophase Animal Cell Plant Cell

24 Metaphase Animal Cell Plant Cell
The chromosomes align at the equitorial plate and are held in place by microtubules attached to the mitotic spindle and to part of the centromere. Animal Cell Plant Cell

25 Metaphase

26 Anaphase Animal Cell Plant Cell
During anaphase the mitotic spindle apparatus pulls the chromatids of each chromosome apart by attaching to each centromere. Note that the telomeres of each chromosome point toward the cell’s equator. Animal Cell Plant Cell

27 Telophase Animal Cell Plant Cell
Chromosomes begin to disperse. Spindle fibers disperse. The nuclear envelope forms again around the nuclei. Animal Cell Plant Cell

28 Cytokinesis Cytokinesis begins--formation of daughter cells. In animals, like the whitefish, a cleavage furrow, a contractile ring of muscle like fibers, pinches the cell into two.

29 Cytokinesis

30 Meiosis

31 Meiosis Sexual reproduction occurs only in eukaryotes. During the formation of gametes, the number of chromosomes is reduced by half, and returned to the full amount when the two gametes fuse during fertilization. Meiosis is a cell division process in organisms that sexually reproduce.

32 Human Life Cycle

33 Phases of Meiosis meiosis I meiosis II

34 Phases of Meiosis Meiosis II Meiosis I Interphase Prophase II
Metaphase II Anaphase II Telophase II Meiosis II Meiosis I Prophase I Metaphase I Anaphase I Telophase I

35

36

37 Synapsis

38 Crossing Over Johnson - The Living World: 3rd Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

39 Johnson - The Living World: 3rd Ed
Johnson - The Living World: 3rd Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

40 Johnson - The Living World: 3rd Ed
Johnson - The Living World: 3rd Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

41 Comparison of Mitosis and Meiosis

42 Stage of development Cell multiplication Cell Growth cell Differentiation Morphogenesis

43 The end ! THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Cell Division นำเสนอโดย….

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google