งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Business Sources Complete โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Business Sources Complete โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Business Sources Complete โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 เป็นฐานข้อมูล ทางด้านบริหารธุรกิจ โดย รวบรวมวารสารมากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลใน ลักษณะบรรณานุกรม บทคัดย่อ และวารสารฉบับ เต็ม สามารถสืบค้นย้อนหลัง ได้ตั้งแต่ ค. ศ.1886- ปัจจุบัน เนื้อหา : บริหารธุรกิจ / สังคมศาสตร์

3 วิธีการสืบค้น / Search Search Option ( เลือกรูปแบบการ สืบค้น ) Basic Search ( การสืบค้นขั้นพื้นฐาน ) Advanced Search ( การสืบค้นขั้นสูง ) Visual Search ( สืบค้นแบบแสดงผล เป็นรูปภาพ ) Search History ( ประวัติการสืบค้น ) Publication ( รายชื่อวารสารในฐานนี้ ) Thesaurus ( ศัพท์สัมพันธ์ ) Author Profiles ( สืบค้นตามผู้แต่ง )

4 หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์ http://search.ebscoho st.com ให้ login ดังนี้ User ID: mflu Password: library การเข้าใช้ www.mfu.ac.th/center/lib ให้บริการสืบค้นผ่านหน้า โฮมเพจศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้น ได้ 2 ช่องทางคือ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถ เข้าสืบค้นได้ทันที

5 กรณีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย --> http :// search.ebscohost.com mflu library

6 กรณีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย --> สืบค้นได้ทันที ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ ( eResources )

7 คลิกเลือกจากกลุ่ม Online Databases

8 เลือกฐานข้อมูล Business Source Complete

9 คลิกที่ EBSCOhost Research Database * EBSCO ประกอบด้วยข้อมูลย่อยหลายฐาน ดังนั้นเริ่มต้นการ สืบค้นจึงต้องคลิกเข้าสู่ฐานก่อน จากนั้นจึงเลือกฐานที่ต้องการ

10 คลิกที่ชื่อฐาน --> จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Continue

11 การสืบค้นแบบ Basic Search 1. ระบุคำค้น เช่น market จะมีระบบ Auto Suggestion แสดงคำค้นคำให้ต่อท้ายให้อัตโนมัติ ซึ่งเป็นคำที่ได้จาก การ Index ในบทความต่างๆ ในฐานนี้ 2. เลือก คำที่ต้องการ เช่น market research and brands 3. คลิกที่ Search

12 ผลลัพธ์ / Results 1 1. ผลลัพธ์ ทั้งหมด 2. ผลลัพธ์แต่ ละรายการ เรียงลำดับ จากคำที่ เกี่ยวข้องมาก ที่สุด 3. ปรับปรุง ผลลัพธ์ใหม่ โดยกำหนด ขอบเขต ข้อมูล และ ช่วงปีได้ 2 3

13 ปรับปรุงผลลัพธ์ (Refine your results) 1. เลือก แสดง ข้อมูล เฉพาะ Full Text 2. กำหนด ช่วงปี ข้อมูล ตั้งแต่ ปี 2000- 2011 3. คลิกที่ เมนู Update

14 ผลลัพธ์ใหม่ --> เลือกอ่านข้อมูลแบบย่อ / อ่านแบบ Full Text

15 การจัดการผลลัพธ์  จากเมนู Tools

16 e-mail 1 2 3 1. ระบุอีเมล์ ที่จะส่งถึง 2. ระบุหัว เรื่อง และ ข้อความ ( มี หรือไม่มีก็ ได้ ) 3. เลือก รูปแบบ อ้างอิงตาม ต้องการ 4. คลิก Send

17 ยืนยันการส่งอีเมล์ --> คลิก Continue เพื่อกลับไปหน้าผลลัพธ์ ทั้งหมดอีกครั้ง

18 การอ้างอิงข้อมูล --> Cite

19 เลือกรูปแบบการอ้างอิงโดย Copy & Paste

20 นำไปวางในโปรแกรม MS word/Notepad จัดรูปแบบโดยยึดตาม รูปแบบการอ้างอิง APA ของ มฟล.

21 การสืบค้นแบบ Basic Search

22 Search Option ( เลือกรูปแบบ การสืบค้น ) เลือกกำหนด รูปแบบการค้น ขอบเขตข้อมูล ด้วยตนเอง จาก option ที่ให้ระบุ ตามต้องการ ด้วยวิธี SmartText Searching

23 ผลลัพธ์การสืบค้นแบบ SmartText Searching

24 Advanced Search ( การสืบค้น ขั้นสูง ) กำหนด เงื่อนไข คำค้นได้ หลายคำ โดยใส่ เงื่อนไข การค้น และ กำหนด ขอบเขต ข้อมูลอื่นๆ ตาม ต้องการ ได้

25 ผลลัพธ์การสืบค้นแบบ Advanced Search

26 Visual Search ( สืบค้นแบบแสดงผล เป็นรูปภาพ )

27 ผลลัพธ์การสืบค้น Visual Search

28 เลือกบทความ drag-and-drop --> Collect Articles

29 แสดงรายละเอียดบทความ และ จัดการผลลัพธ์ กลับไปยัง ผลลัพธ์ก่อน หน้านี้

30 Search History ( ประวัติการ สืบค้น ) ประวัติการสืบค้น ฐานข้อมูลนี้ ทั้งหมด โดย สามารถกลับไปดู ข้อมูลได้ที่ปุ่ม View Details

31 Publications ( สืบค้นจากราย สิ่งพิมพ์ ) 1. คลิก Publications 2. แสดงรายชื่อ วารสาร A-Z 3. ค้นหาวารสาร ด้วยตนเอง Alphabetical ขึ้นต้น ด้วยอักษรแรกของ วารสาร By Subject & Description ค้นจากสาขา / เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง Match Any Words จำ ชื่อวารสารได้เพียง บางส่วน

32 ตย. จำชื่อวารสารได้เพียง บางส่วน --> Aviation 1. แสดง รายชื่อ วารสารที่ เกี่ยวข้อง 2. แสดง ขอบเขตการ เข้าใช้ วารสารแต่ละ ชื่อเรื่อง 1 2

33 Thesaurus ( ศัพท์สัมพันธ์ ) ระบุคำค้น และเลือก คำค้นจากคำเริ่มต้น ด้วย Aviation

34 ผลลัพธ์การสืบค้น Thesaurus แนะนำคำที่ ถูกต้อง / คำที่ใช้

35 Author Profiles ( สืบค้นตามผู้แต่ง ) แสดงชื่อสกุลผู้ แต่งบทความใน ฐานนี้ แสดงผลดังนี้ เรียงตาม นามสกุล A-Z ระบุการสืบค้น ด้วยตนเอง ( ใส่ นามสกุล )

36 Help เมนูแนะนำการใช้ฐานข้อมูล แต่ละหัวข้อ

37 Ask-A-Librarian ระบุชื่อ อีเมล์ และคำถาม จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม Send

38 ระบบแจ้งผลการส่งคำถามถึง บรรณารักษ์

39 หากต้องการคำแนะนำการ สืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.thlibrary@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Business Sources Complete โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google