งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นการทำ Firewall

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นการทำ Firewall"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นการทำ Firewall
IPTABLES

2 กำหนดความปลอดภัย ใช้ Policy DROP iptables –P INPUT DROP
iptables –P FORWARD DROP Iptables –P OUTPUT DROP

3 กรณีServerที่ไม่ใช่ GATEWAY
Chain INPUT เปิด เฉพาะ Service ที่ต้องการให้บริการ เช่น iptables –A INPUT –i <eth..> –s <source> –d <destination> -p <potocol> --dport <port> -j ACCEPT Interface ภายใน ( LOCALNET : ) มักจะ ACCEPT ทุกกรณี เพื่อป้องกันการ Block ตัวเอง Iptables –A INPUT –i lo –p all –j ACCEPT <source> หาก เป็น Interface ด้านนอกที่ต่อภายนอก ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ขอใช้มาจากที่ใด อนุโลมว่าไม่ต้องกำหนด <destination> หากเป็น host ให้ใช้ /32ต่อท้าย IP

4 กรณีServerที่ไม่ใช่ GATEWAY
Chain OUTPUT มักจะเปิด ACCEPT ไว้ตลอด iptables –A OUTPUT –o <eth..> -p <potocol> -j ACCEPT เช่น iptables –A OUTPUT –o lo –p all -j ACCEPT

5 กรณีServerที่เป็น GATEWAY
Chain FORWARD จะปล่อยให้บริการทั้งหมดหรือเฉพาะที่ระบุก็ได้ Iptables –A FORWARD -i <eth.> -s <source> -d <destination> -p <potocol> --dport <port> -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i eth0 –s /24 -p tcp --dport 80 -d j ACCEPT

6 NAT การทำให้ ลูกข่ายสามารถออกไปข้างนอกได้โดยการใช้ MASQUERADE จะเป็นการ map ให้เครื่องที่ออกใช้ ip เครื่องแม่ข่าย ซึ่งเราจะทำที่ CHAIN POSTROUTING Iptables –t nat –A POSTROUTING –o <wan interface> -j MASQUERADE echo 1 > /sys/net/ipv4/ip_forward iptable –F iptables –F –t nat


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นการทำ Firewall

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google