งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเครือข่าย ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ Microsoft Office, PDF Properties, โปรแกรม Xnview วันที่ เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 การกำหนดฟอนต์มาตราฐาน

3 การกำหนด Style ของ Microsoft Word 2007
เลือกเมนู Modify เพื่อทำการตั้งค่า

4

5 การสร้างสารบัญเนื้อหาจาก style
เลือกคำสั่ง References -> Table of Contents เลือกรูปแบบของ Table of Contents ที่ต้องการ

6

7 Document Properties เอกสารทุกเอกสารจะต้องกำหนด Document Properties เพื่อให้ การสืบค้นเป็นไปได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับ Search Engine และโปรแกรมจัดการห้องสมุดดิจิทัลที่ได้ มาตราฐาน

8 Microsoft Word 2007 คลิกปุ่ม Quick Button แล้วเลือกคำสั่ง Prepare, Properties แล้วป้อน รายการ

9

10 PDF Properties เอกสาร PDF จะต้องกำหนด Document Properties ให้เหมาะสม และถูกต้องเช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ โดยเปิดแฟ้มเอกสารด้วย Acrobat Professional จากนั้นเลือกคำสั่ง File, Properties เอกสาร PDF สามารถกำหนดสิทิ์ในการเข้าถึงเอกสารได้โดยใช้ คำสั่ง File -> Print -> Adobe PDF คลิกเลือกปุ่ม Properties

11

12

13 การใส่ตั้งค่า IPTC และการสืบค้นภาพด้วย IPTC
โปรแกรม XnView การใส่ตั้งค่า IPTC และการสืบค้นภาพด้วย IPTC

14 ความสามารถของ XnView การทำงาน ได้มากกว่า 400 ฟอร์แมต เช่น GIF, TIF, JPG จอภาพแสดงผลของ XnView มีลักษณะใกล้เคียงจอภาพการทำงานของ Windows Explorer โปรแกรมใช้งานได้ง่ายด้วยเมนูพื้นฐาน XnView สามารถแสดงภาพในลักษณะ Slide Shows และสนับสนุนการสร้าง Photograph album ตลอด Contact Sheets สนับสนุนการสร้าง Gallery Web

15 ความสามารถของ XnView (ต่อ)
สนับสนุนคำสั่งปรับแต่งภาพหลากหลาย เช่น sharpness, glass effect, Color exchange สนับสนุนการแปลงฟอร์แมตภาพได้หลากหลาย และสนับสนุนการทำงานแบบ Batch ช่วยในการแปลงภาพปริมาณมากๆ สนับสนุนการทำงานกับ Image Metadata ทั้ง XMP, EXIF และ IPTC ช่วยในการค้นคืนภาพ สนับสนุนการสร้างภาพในรูปแบบ Panorama

16 Metadata ของภาพระบบดิจิทัล
EXIF Metadata (Exchangeable Image File Format) คือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาพซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งที่กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera) จะต้องกำหนดไว้ในฟังก์ชันการถ่ายภาพ และบันทึกค่าเหล่านี้ผนวกรวมกับรูปภาพ ข้อมูลที่บันทึกได้แก่ รุ่นของกล้อง, ยี่ห้อ, ความไวแสง, ความเร็วซัดเตอร์ เป็นต้น ข้อมูลนี้นิยมนำมาใช้เป็น ข้อมูลกำกับภาพ หรืออธิบายภาพ

17 ตัวอย่าง EXIF Metadata

18 Metadata ของภาพระบบดิจิทัล (ต่อ)
IPTC Metadata (International Press Telecommunications Council Metadata) เป็นรายละเอียดกำกับภาพประเภทหนึ่ง ซึ่งเจ้าของภาพ สามารถป้อน/แก้ไขข้อมูลได้เอง เช่น วันที่สร้างภาพ วันที่ปรับ แก้ไขภาพ เจ้าของภาพ ลิขสิทธิ์ของภาพ ประโยชน์ของ IPTC นอกจากนำมาใช้เป็นข้อมูลกำกับภาพ ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการสืบค้นภาพ เช่น สืบค้นภาพด้วยชื่อเจ้าของ หรือผู้ถ่ายภาพ, คีย์เวิร์ด (Keyword) กำกับภาพ เป็นต้น

19 ตัวอย่าง IPTC Metadata

20

21 ตัวอย่างการสืบค้นภาพจาก IPTC

22


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google