งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sorting 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure 1 231 23 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sorting 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure 1 231 23 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sorting การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

2 บรรยายครั้งที่ 9-10: Searching วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสามารถ – อธิบายถึงการเรียงลำดับแบบ Insertion Sort, Selection Sort, Exchange Sort และ Merge Sort ได้ – เขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic สำหรับใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล ได้

3 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

4 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

5 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed: th Round Passed:123 45

6 Insertion Sort Strat: st Round Passed:

7 Insertion Sort Strat: st Round Passed:451 23

8 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed:145 23

9 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed:124 53

10 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed:124 53

11 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed: th Round Passed:123 45

12 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed: th Round Passed:123 45

13 Insertion Sort Strat: st Round Passed:

14 Insertion Sort Strat: st Round Passed:451 23

15 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed:145 23

16 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed:124 53

17 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed:124 53

18 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed: th Round Passed:123 45

19 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

20 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed: th Round Passed:123 45

21 Selection Sort Start: st Round Passed:

22 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed:

23 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed:125 43

24 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed:123 45

25 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed: th Round Passed:123 45

26 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed: th Round Passed:123 45

27 Selection Sort Start: st Round Passed:

28 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed:

29 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed:125 43

30 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed:123 45

31 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed: th Round Passed:123 45

32 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

33 Exchange Sort Bubble Sort Quick Sort

34 Bubble Sort Start:5412 3

35 Bubble Sort Start: st Round Passed:154 23

36 Bubble Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed:125 43

37 Bubble Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed:123 54

38 Bubble Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed: th Round Passed:123 45

39 Exchange Sort Bubble Sort Quick Sort

40

41 Quick Sort

42 Quick Sort

43 Quick Sort

44 Quick Sort

45 Quick Sort

46 Quick Sort

47 Quick Sort

48 Quick Sort

49 Quick Sort

50 Quick Sort

51 Quick Sort

52 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

53

54 Merge Sort

55 Merge Sort

56 Merge Sort

57 Merge Sort

58 Merge Sort

59 Merge Sort

60 Merge Sort


ดาวน์โหลด ppt Sorting 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure 1 231 23 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google