งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sorting 204311การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure 1 2 3 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sorting 204311การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure 1 2 3 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sorting 204311การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure
1 2 3 4

2 บรรยายครั้งที่ 9-10: Searching
วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสามารถ อธิบายถึงการเรียงลำดับแบบ Insertion Sort, Selection Sort, Exchange Sort และ Merge Sort ได้ เขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic สำหรับใช้ในการเรียงลำดับข้อมูลได้

3 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

4 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

5 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed: 4th Round Passed:

6 Insertion Sort Strat: 1st Round Passed:

7 Insertion Sort Strat: 1st Round Passed:

8 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed:

9 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed:

10 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed:

11 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed: 4th Round Passed:

12 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed: 4th Round Passed:

13 Insertion Sort Strat: 1st Round Passed:

14 Insertion Sort Strat: 1st Round Passed:

15 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed:

16 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed:

17 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed:

18 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed: 4th Round Passed:

19 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

20 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 4 5 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed: 4th Round Passed:

21 Selection Sort Start: 1st Round Passed:

22 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 4 5 2 3
2nd Round Passed:

23 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 4 5 2 3
2nd Round Passed:

24 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 5 4 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed:

25 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 5 4 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed: 4th Round Passed:

26 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 4 5 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed: 4th Round Passed:

27 Selection Sort Start: 1st Round Passed:

28 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 4 5 2 3
2nd Round Passed:

29 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 4 5 2 3
2nd Round Passed:

30 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 5 4 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed:

31 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 5 4 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed: 4th Round Passed:

32 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

33 Exchange Sort Bubble Sort Quick Sort

34 Bubble Sort Start:

35 Bubble Sort Start: 1st Round Passed:

36 Bubble Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 5 4 2 3
2nd Round Passed:

37 Bubble Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 5 4 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed:

38 Bubble Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 5 4 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed: 4th Round Passed:

39 Exchange Sort Bubble Sort Quick Sort

40 Quick Sort 8

41 Quick Sort

42 Quick Sort

43 Quick Sort 8

44 Quick Sort

45 Quick Sort

46 Quick Sort

47 Quick Sort

48 Quick Sort

49 Quick Sort

50 Quick Sort

51 Quick Sort

52 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

53 Merge Sort

54 Merge Sort

55 Merge Sort

56 Merge Sort

57 Merge Sort

58 Merge Sort

59 Merge Sort

60 Merge Sort


ดาวน์โหลด ppt Sorting 204311การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure 1 2 3 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google