งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sorting 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure 1 231 23 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sorting 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure 1 231 23 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sorting 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure 1 231 23 4

2 บรรยายครั้งที่ 9-10: Searching วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสามารถ – อธิบายถึงการเรียงลำดับแบบ Insertion Sort, Selection Sort, Exchange Sort และ Merge Sort ได้ – เขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic สำหรับใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล ได้

3 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

4 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

5 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23 3 rd Round Passed:124 53 4 th Round Passed:123 45

6 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:

7 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23

8 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23

9 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23 3 rd Round Passed:124 53

10 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23 3 rd Round Passed:124 53

11 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23 3 rd Round Passed:124 53 4 th Round Passed:123 45

12 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23 3 rd Round Passed:124 53 4 th Round Passed:123 45

13 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:

14 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23

15 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23

16 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23 3 rd Round Passed:124 53

17 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23 3 rd Round Passed:124 53

18 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23 3 rd Round Passed:124 53 4 th Round Passed:123 45

19 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

20 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:145 23 2 nd Round Passed:125 43 3 rd Round Passed:123 45 4 th Round Passed:123 45

21 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:

22 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:145 23 2 nd Round Passed:

23 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:145 23 2 nd Round Passed:125 43

24 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:154 23 2 nd Round Passed:125 43 3 rd Round Passed:123 45

25 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:154 23 2 nd Round Passed:125 43 3 rd Round Passed:123 45 4 th Round Passed:123 45

26 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:145 23 2 nd Round Passed:125 43 3 rd Round Passed:123 45 4 th Round Passed:123 45

27 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:

28 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:145 23 2 nd Round Passed:

29 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:145 23 2 nd Round Passed:125 43

30 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:154 23 2 nd Round Passed:125 43 3 rd Round Passed:123 45

31 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:154 23 2 nd Round Passed:125 43 3 rd Round Passed:123 45 4 th Round Passed:123 45

32 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

33 Exchange Sort Bubble Sort Quick Sort

34 Bubble Sort Start:5412 3

35 Bubble Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:154 23

36 Bubble Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:154 23 2 nd Round Passed:125 43

37 Bubble Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:154 23 2 nd Round Passed:125 43 3 rd Round Passed:123 54

38 Bubble Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:154 23 2 nd Round Passed:125 43 3 rd Round Passed:123 54 4 th Round Passed:123 45

39 Exchange Sort Bubble Sort Quick Sort

40 821591376111 8

41 Quick Sort 821591376111 75913216111

42 Quick Sort 821591376111 758913216111

43 Quick Sort 821591376111 8

44 Quick Sort 821591376111 75913216111

45 Quick Sort 821591376111 758913216111

46 Quick Sort 821591376111 758913216111

47 Quick Sort 821591376111 758913216111 578913216111

48 Quick Sort 821591376111 758913216111 578913216111

49 Quick Sort 821591376111 758913216111 578913216111 578911136121

50 Quick Sort 821591376111 758913216111 578913216111 578911136121

51 Quick Sort 821591376111 758913216111 578913216111 578911136121 578911132161

52 หัวข้อการบรรยาย Insertion Sort Selection Sort Exchange Sort Merge Sort

53 1056341928 7 51063419278 56103412978 34561012789 123456789 10

54 Merge Sort 1056341928 7 51063419278 56103412978 34561012789 123456789 10

55 Merge Sort 1056341928 7 51063419278 56103412978 34561012789 123456789 10

56 Merge Sort 1056341928 7 51063419278 56103412978 34561012789 123456789 10

57 Merge Sort 1056341928 7 51063419278 56103412978 34561012789 123456789 10

58 Merge Sort 1056341928 7 51063419278 56103412978 34561012789 123456789 10

59 Merge Sort 1056341928 7 51063419278 56103412978 34561012789 123456789 10

60 Merge Sort 1056341928 7 51063419278 56103412978 34561012789 123456789 10


ดาวน์โหลด ppt Sorting 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure 1 231 23 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google