งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204311 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204311 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

2

3  1. อธิบายแนวคิดการจัดโครงสร้าง และ ดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูลได้ 2. อธิบายโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ และดำเนินการกับแฟ้มข้อมูลได้ 3. อธิบายแนวคิด ตลอดจนดำเนินการ ใน การค้นหาและจัดเรียงข้อมูลได้

4 หนังสืออ้างอิง ทรงลักษณ์ พิริยะไพโรจน์, สุมนา เกษมสวัสดิ์, เรียนลัด Data Structure ด้วย Visual Basic, โปรวิชั่น, กรุงเทพฯ, 2544 Frank M. Carrano., Data abstraction and problem solving with C++ : walls and mirrors, Addison-Wesley : Canada, สุรชาติ พ่วงพุ่ม, โครงสร้างข้อมูล กับปาสคาล, สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ : กรุงเทพฯ

5  

6  การบ้าน 15% โครงงาน 25% ทดสอบย่อย 10% สอบกลางภาค 20% สอบปลายภาค 30%

7 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

8 File Management and Data Structure Array String Queue Stack Tree Graph ความรู้พื้นฐาน การจัดการไฟล์ ด้วย Visual Basic การจัดการไฟล์ การเรียงลำดับ การค้นหา ข้อมูล

9 อัลกอริท  X – Array X – Stack X – Queue X – Linked-List

10 อัลกอริท  <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me aut hor publi sher pri ce คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า บ้านทราย ทอง สมชา ย ดอก หญ้า ดาวพระศุกร์พลูโ ต ดอก หญ้า พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า เขาว่าผมฆ่า พี่ห้าง นพด ล ใบไม้ คู่กรรม บ้านทราย ทอง ดาวพระศุกร์ พระเสาร์ แทรก เขาว่าผมฆ่าพี่ ห้าง

11 Big O Notation ค่าประสิทธิภาพของอัลกอริทึ่ม For i = 1 To n i = i + 1 Next i For j = 1 To n j = j + 1 Next j O(2n)

12 การหาที่อยู่ในแถวลำดับ 2 มิติ แบบสดมภ์เป็นหลัก loc(A[i,j])=L + c (u 1 - l 1 +1)(j-l 2 )+c(i-l 1 ) โดยที่ l 1 = ขอบเขตล่างของ แถว u 1 = ขอบเขตบนของแถว l 2 = ขอบเขตล่างของ คอลัมน์ u 2 = ขอบเขตบนของ คอลัมน์ L= ตำแหน่งที่อยู่ของ สมาชิกตัวแรก c= เนื้อที่ใน หน่วยความจำที่ใช้ในการ จัดเก็บสมาชิกแต่ละ ตัว

13 การหาที่อยู่ในแถวลำดับ 2 มิติ แบบแถวเป็นหลัก loc(A[i,j])=L + c (u 2 - l 2 +1)(i-l 1 )+c(j-l 2 ) โดยที่ l 1 = ขอบเขตล่าง ของแถว u 1 = ขอบเขตบนของแถว l 2 = ขอบเขตล่างของ คอลัมน์ u 2 = ขอบเขตบนของ คอลัมน์ L= ตำแหน่งที่อยู่ของ สมาชิกตัวแรก c= เนื้อที่ใน หน่วยความจำที่ใช้ในการ จัดเก็บสมาชิกแต่ละ ตัว

14 โครงสร  าง  (String) Operation ของ String –Replace() strResult = Replace(strMyString, strFind, strRplWith, intStart, intCnt, intCompare)

15 แนะนำ Stack A B C

16 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง enqueue(Q, e) Q[R++] = e FR Q xe

17 Operation พื้นฐานที่ ทำกับ Linked List การเพิ่มข้อมูลลงในลิงค์ลิสต์ – เพิ่มที่ส่วนต้นของลิสต์ An t Bir d Cat X Do g Top Elep hant

18 นิยาม A BCDE FGHIJKLM NOPQR Child Node

19 Tree Traversal Preorder A BC DEFG

20 Binary Search Tree

21 Heap Max Heap

22 Graph Cyclic Graph

23 Adjacency Matrix โหนดต้น ทาง โหนด ปลายทาง Directed Graph

24 Graph Traversal Depth First Search (DFS)

25 Graph Traversal Breadth First Search (BFS)

26 Shortest Path Minimum Spanning Tree

27 Shortest Path Shortest Path Algorithm

28 VB File Management Dim FileSave As String FileSave = InputBox(" ใส่ชื่อ แฟ้มข้อมูลที่ต้องการบันทึก ") Open FileSave For Output As #1 Write #1, txtText.Text Close #1

29 VB File Management Dim FileOpen As String FileOpen = InputBox(" ใส่ชื่อ แฟ้มข้อมูลที่ต้องการเปิด ") Open FileOpen For Input As #MyFile Input #MyFile, txtName Close #MyFile txtName = strName

30 Sequential File Access Field/Record/F ile Sequential File Access book _id book_na me authorpublish er 0001 คู่กรรมทมยันตีดอก หญ้า 0002 บ้านทราย ทอง สมชายดอก หญ้า 0003 ดาวพระ ศุกร์ พลูโตดอก หญ้า 0004 พระเสาร์ แทรก สมหญิงดอก หญ้า 0001| คู่กรรม | ทมยันตี | ดอกหญ้า |0002| บ้านทรายทอง | สมชาย | ดอกหญ้า |…| สมหญิง | ดอกหญ้า 0001| คู่กรรม | ทมยันตี | ดอกหญ้า | บ้านทรายทอง | สมชาย | ดอกหญ้า

31 Indexing Multi-key Indexing | คู่กรรม | ทมยันตี | ดอกหญ้า | 0002| บ้านทรายทอง | สมชาย | ดอกหญ้า | 0004| พระเสาร์แทรก | สมหญิง | ดอกหญ้า | 0003| ดาวพระศุกร์ | พลูโต | ดอกหญ้า | 0000| นางทาส | สมโชค | ดอกหญ้า | key/primary index index on book_name book_n ame add ress คู่กรรม นางทาส ดาวพระ ศุกร์ บ้าน ทราย ทอง พระเสาร์ แทรก 000 4

32 Hashing Kh(K ) Addr ess

33 Hashing Kh(K ) Addr ess h –> K mod 10 10, 27, 30, 32, 84 Collisi on

34 Sequential Searching …n …n O(n )

35 Binary Searching …n 4 4 O(log 2 n)

36 Hashing … n h –> K mod 10 O( 1)

37 Insertion Sort Strat: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed:124 53

38 Selection Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed: th Round Passed:123 45

39 Bubble Sort Start: st Round Passed: nd Round Passed: rd Round Passed:123 54

40 Quick Sort

41 Merge Sort

42 File Management and Data Structure Array String Queue Stack Tree Graph ความรู้พื้นฐาน การจัดการไฟล์ ด้วย Visual Basic* การจัดการไฟล์ การเรียงลำดับ การค้นหา ข้อมูล

43 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure


ดาวน์โหลด ppt 204311 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google