งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure http://www.sut.ac.th/socialtech/coursesonline.htm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure http://www.sut.ac.th/socialtech/coursesonline.htm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

2

3  อธิบายแนวคิดการจัดโครงสร้าง และดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูลได้ อธิบายโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ และดำเนินการกับแฟ้มข้อมูลได้ อธิบายแนวคิด ตลอดจนดำเนินการ ในการค้นหาและจัดเรียงข้อมูลได้

4 หนังสืออ้างอิง ทรงลักษณ์ พิริยะไพโรจน์, สุมนา เกษมสวัสดิ์, เรียนลัด Data Structure ด้วย Visual Basic, โปรวิชั่น, กรุงเทพฯ, 2544 Frank M. Carrano., Data abstraction and problem solving with C++ : walls and mirrors, Addison-Wesley : Canada, 1995. สุรชาติ พ่วงพุ่ม, โครงสร้างข้อมูลกับปาสคาล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : กรุงเทพฯ

5 

6  การบ้าน 15% โครงงาน 25% ทดสอบย่อย 10% สอบกลางภาค 20%
การบ้าน 15% โครงงาน 25% ทดสอบย่อย 10% สอบกลางภาค 20% สอบปลายภาค 30%

7 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

8 204311 File Management and Data Structure
Array String Queue Stack Tree Graph ความรู้พื้นฐาน การจัดการไฟล์ด้วย Visual Basic การจัดการไฟล์ การเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล

9 อัลกอริท X – Array X – Stack X – Queue X – Linked-List

10 อัลกอริท 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR>
<% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> book_id book_name author publisher price 10001 คู่กรรม ทมยันตี ดอกหญ้า 250.00 10002 บ้านทรายทอง สมชาย 10003 ดาวพระศุกร์ พลูโต 220.00 10004 พระเสาร์แทรก สมหญิง 300.00 10008 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง นพดล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR> 10003 ดาวพระศุกร์ <BR> 10004 พระเสาร์แทรก <BR> 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง <BR>

11 Big O Notation ค่าประสิทธิภาพของอัลกอริทึ่ม For i = 1 To n i = i + 1
Next i For j = 1 To n j = j + 1 Next j O(2n)

12 การหาที่อยู่ในแถวลำดับ 2 มิติ แบบสดมภ์เป็นหลัก
loc(A[i,j]) = L + c (u1-l1+1)(j-l2)+c(i-l1) โดยที่ l1 = ขอบเขตล่างของแถว u1 = ขอบเขตบนของแถว l2 = ขอบเขตล่างของคอลัมน์ u2 = ขอบเขตบนของคอลัมน์ L = ตำแหน่งที่อยู่ของสมาชิกตัวแรก c = เนื้อที่ในหน่วยความจำที่ใช้ในการ จัดเก็บสมาชิกแต่ละตัว

13 การหาที่อยู่ในแถวลำดับ 2 มิติ แบบแถวเป็นหลัก
loc(A[i,j]) = L + c (u2-l2+1)(i-l1)+c(j-l2) โดยที่ l1 = ขอบเขตล่างของแถว u1 = ขอบเขตบนของแถว l2 = ขอบเขตล่างของคอลัมน์ u2 = ขอบเขตบนของคอลัมน์ L = ตำแหน่งที่อยู่ของสมาชิกตัวแรก c = เนื้อที่ในหน่วยความจำที่ใช้ในการ จัดเก็บสมาชิกแต่ละตัว

14 โครงสราง (String)
Operation ของ String Replace() strResult = Replace(strMyString, strFind, strRplWith, intStart, intCnt, intCompare)

15 แนะนำ Stack C B A

16 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับคิว
ตัวอย่าง enqueue(Q, e) Q[R++] = e Q x e F R

17 Operation พื้นฐานที่ทำกับ Linked List
การเพิ่มข้อมูลลงในลิงค์ลิสต์ เพิ่มที่ส่วนต้นของลิสต์ Top Elephant Ant Bird Cat Dog X

18 นิยาม A ChildNode B C D E F G H I J K L M N O P Q R

19 Tree Traversal Preorder A B C D E F G

20 Binary Search Tree 15 5 20 3 12 18 10 19

21 Heap Max Heap 10 9 6 7 8 2 5 1 4 3

22 Graph Cyclic Graph 1 2 1 2 3 4 3 4

23 Adjacency Matrix Directed Graph โหนดปลายทาง 1 2 1 2 3 4 โหนดต้นทาง 3 4

24 Graph Traversal Depth First Search (DFS) 1 2 5 3 4

25 Graph Traversal Breadth First Search (BFS) 1 2 5 3 4

26 Shortest Path Minimum Spanning Tree 1 2 5 3 4 600 100 800 180 285 80
350 3 4 455

27 Shortest Path Shortest Path Algorithm 1 2 3 4 5 600 80 800 180 285 100
600 80 800 180 285 100 455 350 1 2 600 100 800 180 5 285 80 350 3 4 455

28 VB File Management Dim FileSave As String
FileSave = InputBox("ใส่ชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการบันทึก") Open FileSave For Output As #1 Write #1, txtText.Text Close #1

29 VB File Management Dim FileOpen As String
FileOpen = InputBox("ใส่ชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเปิด") Open FileOpen For Input As #MyFile Input #MyFile, txtName Close #MyFile txtName = strName

30 Sequential File Access
Field/Record/File Sequential File Access book_id book_name author publisher 0001 คู่กรรม ทมยันตี ดอกหญ้า 0002 บ้านทรายทอง สมชาย 0003 ดาวพระศุกร์ พลูโต 0004 พระเสาร์แทรก สมหญิง 0001|คู่กรรม|ทมยันตี|ดอกหญ้า|0002|บ้านทรายทอง|สมชาย|ดอกหญ้า|…|สมหญิง|ดอกหญ้า 0001|คู่กรรม |ทมยันตี |ดอกหญ้า |บ้านทรายทอง |สมชาย |ดอกหญ้า

31 Indexing Multi-key Indexing index on book_name key/primary index 0000
address คู่กรรม 0001 นางทาส 0000 ดาวพระศุกร์ 0003 บ้านทรายทอง 0002 พระเสาร์แทรก 0004 0000 5 0001 1 0002 2 0003 4 0004 3 0001|คู่กรรม |ทมยันตี |ดอกหญ้า | 0002|บ้านทรายทอง |สมชาย |ดอกหญ้า | 0004|พระเสาร์แทรก |สมหญิง |ดอกหญ้า | 0003|ดาวพระศุกร์ |พลูโต |ดอกหญ้า | 0000|นางทาส |สมโชค |ดอกหญ้า | Multi-key Indexing

32 Hashing K h(K) Address

33 10, 27, 30, 32, 84 Hashing Collision h –> K mod 10 10 30 32 84 27 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 27, 30, 32, 84 h –> K mod 10 K h(K) Address

34 Sequential Searching 1 5 4 9 2 10 6 3 n 1 2 3 4 5 6 7 8 n O(n)

35 Binary Searching 1 5 4 9 2 10 6 3 8 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 n 4 O(log2n)

36 Hashing 10 32 84 35 27 1 2 3 4 5 6 7 n h –> K mod 10 O(1)

37 Insertion Sort Strat: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 4 5 1 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed:

38 Selection Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 5 4 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed: 4th Round Passed:

39 Bubble Sort Start: 5 4 1 2 3 1st Round Passed: 1 5 4 2 3
2nd Round Passed: 3rd Round Passed:

40 Quick Sort

41 Merge Sort

42 204311 File Management and Data Structure
Array String Queue Stack Tree Graph ความรู้พื้นฐาน การจัดการไฟล์ด้วย Visual Basic* การจัดการไฟล์ การเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล

43 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure


ดาวน์โหลด ppt 204311 การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure http://www.sut.ac.th/socialtech/coursesonline.htm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google