งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204311 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204311 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204311 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure http://www.sut.ac.th/socialtech/coursesonline.htm

2 satidchoke@sut.ac.th

3  1. อธิบายแนวคิดการจัดโครงสร้าง และ ดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูลได้ 2. อธิบายโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ และดำเนินการกับแฟ้มข้อมูลได้ 3. อธิบายแนวคิด ตลอดจนดำเนินการ ใน การค้นหาและจัดเรียงข้อมูลได้

4 หนังสืออ้างอิง ทรงลักษณ์ พิริยะไพโรจน์, สุมนา เกษมสวัสดิ์, เรียนลัด Data Structure ด้วย Visual Basic, โปรวิชั่น, กรุงเทพฯ, 2544 Frank M. Carrano., Data abstraction and problem solving with C++ : walls and mirrors, Addison-Wesley : Canada, 1995. สุรชาติ พ่วงพุ่ม, โครงสร้างข้อมูล กับปาสคาล, สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ : กรุงเทพฯ

5  

6  การบ้าน 15% โครงงาน 25% ทดสอบย่อย 10% สอบกลางภาค 20% สอบปลายภาค 30%

7 204311 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure http://www.sut.ac.th/socialtech/coursesonline.htm

8 204311 File Management and Data Structure Array String Queue Stack Tree Graph ความรู้พื้นฐาน การจัดการไฟล์ ด้วย Visual Basic การจัดการไฟล์ การเรียงลำดับ การค้นหา ข้อมูล

9 อัลกอริท  X – Array X – Stack X – Queue X – Linked-List

10 อัลกอริท  <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me aut hor publi sher pri ce 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมชา ย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระศุกร์พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผมฆ่า พี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100. 00 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทราย ทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์ แทรก 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ ห้าง

11 Big O Notation ค่าประสิทธิภาพของอัลกอริทึ่ม For i = 1 To n i = i + 1 Next i For j = 1 To n j = j + 1 Next j O(2n)

12 การหาที่อยู่ในแถวลำดับ 2 มิติ แบบสดมภ์เป็นหลัก loc(A[i,j])=L + c (u 1 - l 1 +1)(j-l 2 )+c(i-l 1 ) โดยที่ l 1 = ขอบเขตล่างของ แถว u 1 = ขอบเขตบนของแถว l 2 = ขอบเขตล่างของ คอลัมน์ u 2 = ขอบเขตบนของ คอลัมน์ L= ตำแหน่งที่อยู่ของ สมาชิกตัวแรก c= เนื้อที่ใน หน่วยความจำที่ใช้ในการ จัดเก็บสมาชิกแต่ละ ตัว

13 การหาที่อยู่ในแถวลำดับ 2 มิติ แบบแถวเป็นหลัก loc(A[i,j])=L + c (u 2 - l 2 +1)(i-l 1 )+c(j-l 2 ) โดยที่ l 1 = ขอบเขตล่าง ของแถว u 1 = ขอบเขตบนของแถว l 2 = ขอบเขตล่างของ คอลัมน์ u 2 = ขอบเขตบนของ คอลัมน์ L= ตำแหน่งที่อยู่ของ สมาชิกตัวแรก c= เนื้อที่ใน หน่วยความจำที่ใช้ในการ จัดเก็บสมาชิกแต่ละ ตัว

14 โครงสร  าง  (String) Operation ของ String –Replace() strResult = Replace(strMyString, strFind, strRplWith, intStart, intCnt, intCompare)

15 แนะนำ Stack A B C

16 ขบวนการพื้นฐานที่ทำ กับคิว ตัวอย่าง enqueue(Q, e) Q[R++] = e FR Q0 1 2 3 xe

17 Operation พื้นฐานที่ ทำกับ Linked List การเพิ่มข้อมูลลงในลิงค์ลิสต์ – เพิ่มที่ส่วนต้นของลิสต์ An t Bir d Cat X Do g Top Elep hant

18 นิยาม A BCDE FGHIJKLM NOPQR Child Node

19 Tree Traversal Preorder A BC DEFG

20 Binary Search Tree 15 520 31218 10 19

21 Heap Max Heap 10 96 7825 143

22 Graph Cyclic Graph 1 3 2 4 1 3 2 4

23 Adjacency Matrix 1234 10011 21000 30101 40100 โหนดต้น ทาง โหนด ปลายทาง Directed Graph 1 3 2 4

24 Graph Traversal Depth First Search (DFS) 1 3 2 4 5

25 Graph Traversal Breadth First Search (BFS) 1 3 2 4 5

26 Shortest Path Minimum Spanning Tree 1 3 2 4 5 600600 8080 800800 180180 455455 100100 350350 285285

27 Shortest Path Shortest Path Algorithm 12345 10600600 8080 800800 0 2600600 0180180 285285 100100 38080 180180 0285285 100100 4800800 285285 455455 0350350 50100100 0350350 0 1 3 2 4 5 600600 8080 800800 180180 455455 100100 350350 285285

28 VB File Management Dim FileSave As String FileSave = InputBox(" ใส่ชื่อ แฟ้มข้อมูลที่ต้องการบันทึก ") Open FileSave For Output As #1 Write #1, txtText.Text Close #1

29 VB File Management Dim FileOpen As String FileOpen = InputBox(" ใส่ชื่อ แฟ้มข้อมูลที่ต้องการเปิด ") Open FileOpen For Input As #MyFile Input #MyFile, txtName Close #MyFile txtName = strName

30 Sequential File Access Field/Record/F ile Sequential File Access book _id book_na me authorpublish er 0001 คู่กรรมทมยันตีดอก หญ้า 0002 บ้านทราย ทอง สมชายดอก หญ้า 0003 ดาวพระ ศุกร์ พลูโตดอก หญ้า 0004 พระเสาร์ แทรก สมหญิงดอก หญ้า 0001| คู่กรรม | ทมยันตี | ดอกหญ้า |0002| บ้านทรายทอง | สมชาย | ดอกหญ้า |…| สมหญิง | ดอกหญ้า 0001| คู่กรรม | ทมยันตี | ดอกหญ้า -- 100 0002| บ้านทรายทอง | สมชาย | ดอกหญ้า -- 100

31 Indexing Multi-key Indexing 000 0 5 000 1 1 000 2 2 000 3 4 000 4 3 0001| คู่กรรม | ทมยันตี | ดอกหญ้า | 0002| บ้านทรายทอง | สมชาย | ดอกหญ้า | 0004| พระเสาร์แทรก | สมหญิง | ดอกหญ้า | 0003| ดาวพระศุกร์ | พลูโต | ดอกหญ้า | 0000| นางทาส | สมโชค | ดอกหญ้า | key/primary index index on book_name book_n ame add ress คู่กรรม 000 1 นางทาส 000 0 ดาวพระ ศุกร์ 000 3 บ้าน ทราย ทอง 000 2 พระเสาร์ แทรก 000 4

32 Hashing Kh(K ) Addr ess

33 Hashing 1010 3030 3232 8484 2727 0123456789 Kh(K ) Addr ess h –> K mod 10 10, 27, 30, 32, 84 Collisi on

34 Sequential Searching 154921010 63…n 12345678…n O(n )

35 Binary Searching 154921010 6387 12345678…n 4 4 O(log 2 n)

36 Hashing 1010 3232 8484 3535 2727 … 01234567n h –> K mod 10 O( 1)

37 Insertion Sort Strat:5412 3 1 st Round Passed:451 23 2 nd Round Passed:145 23 3 rd Round Passed:124 53

38 Selection Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:154 23 2 nd Round Passed:125 43 3 rd Round Passed:123 45 4 th Round Passed:123 45

39 Bubble Sort Start:5412 3 1 st Round Passed:154 23 2 nd Round Passed:125 43 3 rd Round Passed:123 54

40 Quick Sort 821591376111 758913216111

41 Merge Sort 1056341928 7 51063419278 56103412978 34561012789 123456789 10

42 204311 File Management and Data Structure Array String Queue Stack Tree Graph ความรู้พื้นฐาน การจัดการไฟล์ ด้วย Visual Basic* การจัดการไฟล์ การเรียงลำดับ การค้นหา ข้อมูล

43 204311 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure http://www.sut.ac.th/socialtech/coursesonline.htm


ดาวน์โหลด ppt 204311 การจัดการ แฟ้มข้อมูลและ โครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google