งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาคต้น 175131Swimming1 299111General Fisheries3 355xxxEnglish3 403113General Chemistry I3 417111Calculus I3 999012Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาคต้น 175131Swimming1 299111General Fisheries3 355xxxEnglish3 403113General Chemistry I3 417111Calculus I3 999012Health."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาคต้น Swimming General Fisheries3 355xxxEnglish General Chemistry I Calculus I Health for Life3 รวม 16

2 ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วย กิ ต ภาค ปลา ย 175xxxPhysical Education Activities Water Resources and Aquatic Ecosystem3 355xxxEnglish General Chemistry II (403113) Basic Chemistry Laboratory ( หรือพร้อมกัน ) Calculus II (417111) Principle of Biology Laboratory of Biology ( หรือพร้อมกัน )1 รวม 18

3 ปีที่ 2 ชื่อวิชาหน่วยกิต ภาคต้น Algae and Aquatic Plants for Fisheries (424112) Laboratory in Algae and Aquatic Plants for Fisheries1 ( หรือพร้อมกัน ) 355xxxEnglish Organic Chemistry (403115) Laboratory in Organic Chemistry Laboratory in Abridged Physics ( หรือพร้อมกัน ) Abridged Physics Economics for Better Living ( หรือ )3 รวม 18

4 ปีที่ 2 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาค ปลาย Principle of Technology in Fishery Products (403221) Aquatic Invertebrates (424112) Laboratory in Aquatic Invertebrates1 ( หรือพร้อมกัน ) Ichthyology (424112) Laboratory in Ichthyology ( หรือพร้อมกัน ) The Use of Library Resources General Microbiology (424111) Laboratory in General Microbiology1 ( หรือพร้อมกัน และ ) Principle of Statistics I3 รวม 18

5 ปีที่ 3 ชื่อวิชา หน่ว ยกิต ภาคต้น Fish preservation ( หรือพร้อมกัน ) Biochemistry I (403221) Laboratory in Biochemistry I1 ( หรือพร้อมกัน ) Principles of Statistics II (422111) Thai Language for Communication Man and Society Mathematics and Computers in Everyday life3 รวม 17

6 ปีที่ 3 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาค ปลา ย Fishery Microbiology (419214) Refrigeration of Aquatic Products ( และ ) Fish Processing II Biochemistry II (402311) Arts of Living3 วิชาเฉพาะเลือก 3 รวม 18

7 ปีที่ 4 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาคต้น Microbiology of Fishery Products (254311) Fishery Products Analysis I ( และ ) Quality Control of Fishery Products Fish Processing I (254371) Seminar Practicum1 วิชาเฉพาะเลือก 3 รวม 17

8 ปีที่ 4 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาค ปลา ย Fishery Products Analysis II (254421) Fish Processing Machines Practicum1 วิชาเฉพาะเลือก 3 วิชาเลือกเสรี 6 รวม 16

9


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาคต้น 175131Swimming1 299111General Fisheries3 355xxxEnglish3 403113General Chemistry I3 417111Calculus I3 999012Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google