งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคต้น Swimming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคต้น Swimming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคต้น 175131 Swimming 1 299111
175131 Swimming 1 299111 General Fisheries 3 355xxx English 403113 General Chemistry I 417111 Calculus I 999012 Health for Life รวม 16

2 ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคปลาย 175xxx Physical Education Activities
175xxx Physical Education Activities 1 299112 Water Resources and Aquatic Ecosystem 3 355xxx English 403115 General Chemistry II (403113) 403118 Basic Chemistry Laboratory ( หรือพร้อมกัน) 417112 Calculus II (417111) 424111 Principle of Biology 424112 Laboratory of Biology ( หรือพร้อมกัน ) รวม 18

3 ปีที่ 2 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคต้น 299213
299213 Algae and Aquatic Plants for Fisheries (424112) 2 299214 Laboratory in Algae and Aquatic Plants for Fisheries 1 ( หรือพร้อมกัน) 355xxx English 3 403221 Organic Chemistry (403115) 4 403222 Laboratory in Organic Chemistry 420115 Laboratory in Abridged Physics ( หรือพร้อมกัน) 420119 Abridged Physics 999041 Economics for Better Living (หรือ ) รวม 18

4 ปีที่ 2 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคปลาย 254211
254211 Principle of Technology in Fishery Products (403221) 3 299211 Aquatic Invertebrates (424112) 2 299212 Laboratory in Aquatic Invertebrates 1 ( หรือพร้อมกัน) 299215 Ichthyology (424112) 299216 Laboratory in Ichthyology ( หรือพร้อมกัน) The Use of Library Resources 419211 General Microbiology (424111) 419214 Laboratory in General Microbiology ( หรือพร้อมกัน และ ) 422111 Principle of Statistics I รวม 18

5 ปีที่ 3 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคต้น 254371
254371 Fish preservation ( หรือพร้อมกัน) 2 402311 Biochemistry I (403221) 402312 Laboratory in Biochemistry I 1 ( หรือพร้อมกัน) 422311 Principles of Statistics II (422111) 3 999021 Thai Language for Communication 999141 Man and Society 999211 Mathematics and Computers in Everyday life รวม 17

6 ปีที่ 3 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคปลาย 254311 Fishery Microbiology (419214)
254311 Fishery Microbiology (419214) 3 254471 Refrigeration of Aquatic Products ( และ ) 254473 Fish Processing II 402313 Biochemistry II (402311) 999033 Arts of Living วิชาเฉพาะเลือก รวม 18

7 ปีที่ 4 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคต้น 254411
254411 Microbiology of Fishery Products (254311) 3 254421 Fishery Products Analysis I ( และ ) 254423 Quality Control of Fishery Products 254472 Fish Processing I (254371) 254497 Seminar 1 254499 Practicum วิชาเฉพาะเลือก รวม 17

8 ปีที่ 4 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคปลาย วิชาเฉพาะเลือก วิชาเลือกเสรี รวม
254422 Fishery Products Analysis II (254421) 3 254461 Fish Processing Machines 254499 Practicum 1 วิชาเฉพาะเลือก วิชาเลือกเสรี 6 รวม 16

9 เรียนดี มีคุณธรรม ทำกิจกรรมสนุก


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาคต้น Swimming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google