งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาคต้น 175131Swimming1 299111General Fisheries3 355xxxEnglish3 403113General Chemistry I3 417111Calculus I3 999012Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาคต้น 175131Swimming1 299111General Fisheries3 355xxxEnglish3 403113General Chemistry I3 417111Calculus I3 999012Health."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาคต้น 175131Swimming1 299111General Fisheries3 355xxxEnglish3 403113General Chemistry I3 417111Calculus I3 999012Health for Life3 รวม 16

2 ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วย กิ ต ภาค ปลา ย 175xxxPhysical Education Activities1 299112Water Resources and Aquatic Ecosystem3 355xxxEnglish3 403115General Chemistry II (403113)3 403118Basic Chemistry Laboratory (403115 หรือพร้อมกัน )1 417112Calculus II (417111)3 424111Principle of Biology3 424112Laboratory of Biology (424111 หรือพร้อมกัน )1 รวม 18

3 ปีที่ 2 ชื่อวิชาหน่วยกิต ภาคต้น 299213Algae and Aquatic Plants for Fisheries (424112)2 299214Laboratory in Algae and Aquatic Plants for Fisheries1 (299213 หรือพร้อมกัน ) 355xxxEnglish3 403221Organic Chemistry (403115)4 403222Laboratory in Organic Chemistry1 420115Laboratory in Abridged Physics (420119 หรือพร้อมกัน )1 420119Abridged Physics3 999041Economics for Better Living ( หรือ 102181)3 รวม 18

4 ปีที่ 2 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาค ปลาย 254211Principle of Technology in Fishery Products (403221)3 299211Aquatic Invertebrates (424112)2 299212Laboratory in Aquatic Invertebrates1 (299211 หรือพร้อมกัน ) 299215Ichthyology (424112)3 299216Laboratory in Ichthyology (299215 หรือพร้อมกัน )1 3171111The Use of Library Resources1 419211General Microbiology (424111)3 419214Laboratory in General Microbiology1 (419211 หรือพร้อมกัน และ 424111) 422111Principle of Statistics I3 รวม 18

5 ปีที่ 3 ชื่อวิชา หน่ว ยกิต ภาคต้น 254371Fish preservation (254211 หรือพร้อมกัน )2 402311Biochemistry I (403221)2 402312Laboratory in Biochemistry I1 (402311 หรือพร้อมกัน ) 422311Principles of Statistics II (422111)3 999021Thai Language for Communication3 999141Man and Society3 999211Mathematics and Computers in Everyday life3 รวม 17

6 ปีที่ 3 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาค ปลา ย 254311Fishery Microbiology (419214)3 254471Refrigeration of Aquatic Products (420119 และ 419211)3 254473Fish Processing II3 402313Biochemistry II (402311)3 999033Arts of Living3 วิชาเฉพาะเลือก 3 รวม 18

7 ปีที่ 4 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาคต้น 254411Microbiology of Fishery Products (254311)3 254421Fishery Products Analysis I (403115 และ 420119)3 254423Quality Control of Fishery Products3 254472Fish Processing I (254371)3 254497Seminar1 254499Practicum1 วิชาเฉพาะเลือก 3 รวม 17

8 ปีที่ 4 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาค ปลา ย 254422Fishery Products Analysis II (254421)3 254461Fish Processing Machines3 254499Practicum1 วิชาเฉพาะเลือก 3 วิชาเลือกเสรี 6 รวม 16

9


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ปีที่ 1 ชื่อวิชา หน่วย กิต ภาคต้น 175131Swimming1 299111General Fisheries3 355xxxEnglish3 403113General Chemistry I3 417111Calculus I3 999012Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google