งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supreeya Wongtra-ngan,MD.,MHPEd เรียน คณบดี ผมเขียนบันทึกนี้ด้วยความเป็นห่วงคุณภาพ ของนักศึกษาปีที่ ๖ในปัจจุบัน ซึ่งผมเพิ่งสอบไปเมื่อ เร็วๆนี้ เขาสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supreeya Wongtra-ngan,MD.,MHPEd เรียน คณบดี ผมเขียนบันทึกนี้ด้วยความเป็นห่วงคุณภาพ ของนักศึกษาปีที่ ๖ในปัจจุบัน ซึ่งผมเพิ่งสอบไปเมื่อ เร็วๆนี้ เขาสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคและการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Supreeya Wongtra-ngan,MD.,MHPEd

3 เรียน คณบดี ผมเขียนบันทึกนี้ด้วยความเป็นห่วงคุณภาพ ของนักศึกษาปีที่ ๖ในปัจจุบัน ซึ่งผมเพิ่งสอบไปเมื่อ เร็วๆนี้ เขาสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคและการ วินิจฉัยแยกโรคต่างๆได้ แต่ไม่สามารถรวบรวม ข้อมูลจากผู้ป่วย การซักประวัติและการตรวจ ร่างกายก็ทำได้แย่ อาการและอาการแสดงหลาย อย่างถูกข้ามไป ทั้งการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ แสดงให้เห็นว่าเขาไม่สามารถนำความรู้ทางทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาผู้ป่วย ผมแน่ใจว่าเกิดจากการที่มีเวลาน้อยในชั้น คลินิก จึงขอให้คณะฯขยายเวลาเรียนออกไปอีก หนึ่งปีเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกมากขึ้น ขอแสดงความนับถือ อย่างยิ่ง นพ. เพิ่มพูน เต็มล้น

4 What is Clinical Teaching? Where does it take place? When does it take place?

5 Bedside teaching OPD, OR, LR Ward rounds Independent patient contact Simulation, Role play Case discussion Home visit etc

6 ผู้เรียนของเราคือใคร

7 Principles of learning Learning climate Internal motivation Meaningful learning Learning objective Identify resources Practice Reinforcement

8

9 Be enthusiatic Interested in the well-being of students Prepare for your teaching Authentic medical problems How to improve teaching and students’ learning Ronald J Markert, 2001

10 CLINICAL COMPETENCIES FACTUAL KNOWLEDGE TECHNICAL SKILL PROBLEM SOLVING SKILL COMMUNICATION SKILL MANNERS & ETIQUETTE

11 Recall Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation Cognitive domain Bloom 1956

12 CLINICAL COMPETENCIES FACTUAL KNOWLEDGE TECHNICAL SKILL PROBLEM SOLVING SKILL COMMUNICATION SKILL MANNERS & ETIQUETTE

13 Perception Set Guided response Mechanism Complex overt response Psychomotor domain Simpson

14 ผู้ป่วยนั้นสำคัญ ไฉน ???

15

16 Clear understanding of the task Supervised practice Direct experience Repetition Persistence

17 Be on time Insist that students arrive on time Plan the clinical teaching session

18 Involve the patients Inform the charge nurse Involve all the students Insist on a standard format

19 Use a problem – solving approach Conduct discussion away from the patient Do not try to do too much

20 การเตรียมพร้อม ประเมินผลการทดลองฝึก ปฏิบัติ สรุปข้อสำคัญหลังพบผู้ป่วย สรุปข้อสำคัญ ก่อนนศ. พบผป. ช่วงพบผู้ป่วย

21 CLINICAL COMPETENCIES FACTUAL KNOWLEDGE TECHNICAL SKILL PROBLEM SOLVING SKILL COMMUNICATION SKILL MANNERS & ETIQUETTE

22 You are driving a car. On one big storm night. You are passing a station.

23 There are three people who are waiting for the bus One doctor who saved your life before. One guy/lady who is someone you have been dreaming to get married to. One old lady who is dying.

24 You can only take one passenger, which one you will choose? Please explain your reason.

25 " Give the car key to the doctor, let the doctor take the old lady to the hospital and I stay to wait for the bus with the lady of my dream!"

26 Everyone I know think the above answer is the best answer, but there is no one (including myself) can think of this answer first. Is that because we never want to give up any advantage we held in our hands (the car key)? Sometimes, we would gain more if we were able to give up our stubbornness, limitations, and advantage.

27 CLINICAL COMPETENCIES FACTUAL KNOWLEDGE TECHNICAL SKILL PROBLEM SOLVING SKILL COMMUNICATION SKILL MANNERS & ETIQUETTE

28 Informed consent Confidentiality Truth telling Maternal-fetal conflict Quality end of life care Conflict of interest etc

29 Objective Learning experience Learner Evaluation Education cycle

30 Multiple choice question Modified essay question Short/ Long case Case report Structured oral exam Objective Structured Clinical Examination OSLER Direct observation: check list, rating scale Standardized patient

31 To study the phenomenon of disease without books is to sail an uncharted sea, while to study books without patients is not to go to sea at all Osler 1903

32 Good night


ดาวน์โหลด ppt Supreeya Wongtra-ngan,MD.,MHPEd เรียน คณบดี ผมเขียนบันทึกนี้ด้วยความเป็นห่วงคุณภาพ ของนักศึกษาปีที่ ๖ในปัจจุบัน ซึ่งผมเพิ่งสอบไปเมื่อ เร็วๆนี้ เขาสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google