งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

3 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 2, , รายจ่ายลงทุน 1, , ภาพรวม 3, , ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 ก. ย

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 ก. ย

5

6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ รายจ่าย ลงทุน 1, ภาพรวม 1, , ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 ก. ย. 2553

7 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ( หนี้นอกระบบ )

8 รายงานผลการดำเนินงาน ของจังหวัดสตูล ( หน่วย : ล้าน บาท ) จำนวนลูกหนี้ ( คน ) คิดเป็นร้อย ละ มูลหนี้ จำนวนลูกหนี้ ทั้งหมด 4, เจรจาสำเร็จ 2, เจรจาไม่สำเร็จ ยุติเรื่อง 1, คงเหลือ กู้ได้ 856 รายเป็นเงิน ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของการเจรจาสำเร็จ ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก. ย. 2553

9 9

10 10

11 11 มูลค่าเพิ่ม ( ล้านบาท ) อัตราการขยายตัวโครงสร้าง มูลค่าเพิ่ม ณ ราคา ประจำปี ภาคเกษตร 7, , , , ภาคนอกเกษตร 9, , , , ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP) 17, , , , รายได้ต่อหัว 65,05867,19069,35968, ประชากร (1,000 คน ) มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ภาคเกษตร 6, , , , ภาคนอกเกษตร 8, , , , ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP) 14, , , , ,

12 มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี

13 13 สาขาการผลิต มูลค่าเพิ่ม ( ล้านบาท ) อัตราการขยายตัวโครงสร้าง ภาคเกษตร 7, , , , เกษตรกรรม การล่าสัตว์ 5, , , , การประมง 2, , , , ภาคนอกเกษตร 9, , , , การเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม 1, , , , การไฟฟ้า ก๊าซและประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก ฯ 1, , , , โรงแรมและภัตตาคาร 2, การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 1, , , , การบริหารราชการแผ่นดิน ฯ 1, , , , การศึกษา , , , การบริการด้านสุขภาพฯ การให้บริการด้านชุมชนฯ สาขาลูกจ้างในครัวเรือนฯ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)17, , , , รายได้ต่อหัว 65,05867,19069,35968, ประชากร (1,000 คน ) , , ,6 55

14 มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่

15 15 สาขาการผลิต มูลค่าเพิ่ม ( ล้านบาท ) อัตราการขยายตัวโครงสร้าง ภาคเกษตร 6, , , , เกษตรกรรม การล่าสัตว์ 3, , , , การประมง 2, , , , ภาคนอกเกษตร 8, , , , การเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม 1, , , , การไฟฟ้า ก๊าซและประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก ฯ 1, , , , โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 1, , , , การบริหารราชการแผ่นดิน ฯ , การศึกษา การบริการด้านสุขภาพฯ การให้บริการด้านชุมชนฯ สาขาลูกจ้างในครัวเรือนฯ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)14, , , , ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

16


ดาวน์โหลด ppt ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google