งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00 3 56.0068.00 4 75.0094.00

3 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 2,497.562,422.2296.98 รายจ่ายลงทุน 1,148.241,023.0189.09 ภาพรวม 3,645.803,445.23 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 ก. ย. 2553 94.50

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 33.7524.28 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 ก. ย. 2553 71.94

5

6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 623.03345.40 55.44 รายจ่าย ลงทุน 1,048.56743.6970.92 ภาพรวม 1,671.591,089.0965.15 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 ก. ย. 2553

7 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ( หนี้นอกระบบ )

8 รายงานผลการดำเนินงาน ของจังหวัดสตูล ( หน่วย : ล้าน บาท ) จำนวนลูกหนี้ ( คน ) คิดเป็นร้อย ละ มูลหนี้ จำนวนลูกหนี้ ทั้งหมด 4,197100.00472.09 เจรจาสำเร็จ 2,18652.08230.14 เจรจาไม่สำเร็จ 77218.40 85.16 ยุติเรื่อง 1,08925.95 121.96 คงเหลือ 1503.57 34.84 กู้ได้ 856 รายเป็นเงิน 86.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของการเจรจาสำเร็จ ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก. ย. 2553

9 9

10 10

11 11 มูลค่าเพิ่ม ( ล้านบาท ) อัตราการขยายตัวโครงสร้าง 25482549255025512549255025512548254925502551 มูลค่าเพิ่ม ณ ราคา ประจำปี ภาคเกษตร 7,949.999,433.339,717.309,517.4818.663.01-2.0644.9250.8750.0249.49 ภาคนอกเกษตร 9,746.519,110.149,711.299,713.96-6.536.60.0355.0849.1349.9850.51 ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP) 17,696.5018,543.4719,428.5819,231.444.794.77-1.01100 รายได้ต่อหัว 65,05867,19069,35968,6553.283.23-2.37 ประชากร (1,000 คน ) 272276280284 มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ภาคเกษตร 6,199.64 10,151.13 9,095.258,590.8863.74-10.4-5.5542.8855.5752.7152.03 ภาคนอกเกษตร 8,257.918,115.588,160.407,920.02-1.720.55-2.9557.1244.4347.2947.97 ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP) 14,457.5518,266.7117,255.6516,510.9126.35-5.53-4.32100 19,23 1.44 - 4.3 2

12 มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี

13 13 สาขาการผลิต มูลค่าเพิ่ม ( ล้านบาท ) อัตราการขยายตัวโครงสร้าง 25482549255025512549255025512548254925502551 ภาคเกษตร 7,949.999,433.339,717.309,517.4818.663.01-2.0644.9250.8750.02 49.49 เกษตรกรรม การล่าสัตว์ 5,762.757,146.357,226.056,539.0724.011.12-9.5132.5638.5437.19 34.00 การประมง 2,187.242,286.992,491.252,978.414.568.9319.5512.3612.3312.82 15.49 ภาคนอกเกษตร 9,746.519,110.149,711.299,713.96-6.536.600.0355.0849.1349.98 50.51 การเหมืองแร่และเหมืองหิน 26.3246.5359.6312.9076.8028.15-78.360.150.250.31 0.07 การผลิตอุตสาหกรรม 1,132.551,615.661,670.151,818.6642.663.378.896.408.718.60 9.46 การไฟฟ้า ก๊าซและประปา 217.16232.98260.68279.107.2911.897.071.231.261.34 1.45 การก่อสร้าง 419.23538.83525.20514.8228.53-2.53-1.972.372.912.70 2.68 การขายส่ง การขายปลีก ฯ 1,360.711,246.411,594.481,287.21-8.4027.93-19.277.696.728.21 6.69 โรงแรมและภัตตาคาร 2,130.63267.12288.07331.32-87.467.8415.0112.041.441.48 1.72 การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ 373.40463.76485.25 24.204.640.002.112.50 2.52 ตัวกลางทางการเงิน 380.40424.73492.36536.3511.6515.928.942.152.292.53 2.79 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 1,278.541,442.451,301.731,231.3112.82-9.76-5.417.227.786.70 6.40 การบริหารราชการแผ่นดิน ฯ 1,032.691,228.00 1,307.091,361.1618.916.444.145.846.626.73 7.08 การศึกษา 961.221,122.481,182.441,266.6516.785.347.125.436.056.09 6.59 การบริการด้านสุขภาพฯ 339.86380.46404.61441.9311.956.359.221.922.052.08 2.30 การให้บริการด้านชุมชนฯ 81.6592.43125.60127.1013.2135.891.190.460.500.65 0.66 สาขาลูกจ้างในครัวเรือนฯ 12.168.3113.9920.19-31.6668.4044.240.070.040.07 0.10 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)17,696.5018,543.4719,428.5819,231.444.794.77-1.01100 รายได้ต่อหัว 65,05867,19069,35968,6553.283.23-2.37 ประชากร (1,000 คน )272276280284 9,51 7.48 9,71 3.96 68,6 55

14 มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่

15 15 สาขาการผลิต มูลค่าเพิ่ม ( ล้านบาท ) อัตราการขยายตัวโครงสร้าง 25482549255025512549255025512548254925502551 ภาคเกษตร 6,199.6410,151.139,095.258,590.8863.74-10.40-5.5542.8855.5752.7152.03 เกษตรกรรม การล่าสัตว์ 3,420.896,850.215,478.474,784.65100.25-20.02-12.6623.6637.5031.75 28.98 การประมง 2,778.753,300.933,616.783,806.2418.799.575.2419.2218.0720.96 23.05 ภาคนอกเกษตร 8,257.918,115.588,160.407,920.02-1.720.55-2.9557.1244.4347.29 47.97 การเหมืองแร่และเหมืองหิน 9.677.857.794.44-18.85-0.76-43.000.070.040.05 0.03 การผลิตอุตสาหกรรม 1,218.711,495.531,654.021,718.4422.7110.603.898.438.199.59 10.41 การไฟฟ้า ก๊าซและประปา 201.68227.01244.76260.0712.567.826.251.391.241.42 1.58 การก่อสร้าง 330.00415.30388.45399.3725.85-6.462.812.282.272.25 2.42 การขายส่ง การขายปลีก ฯ 1,680.101,649.161,173.021,026.74-1.84-28.87-12.4711.629.036.80 6.22 โรงแรมและภัตตาคาร 897.55191.60221.94255.39-78.6515.8415.076.211.051.29 1.55 การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ 293.57302.72510.93306.833.1268.78-39.952.031.662.96 1.86 ตัวกลางทางการเงิน 349.63378.21430.01449.218.1713.694.472.422.072.49 2.72 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 1,186.581,203.421,196.521,176.391.42-0.57-1.688.216.596.93 7.12 การบริหารราชการแผ่นดิน ฯ 885.29976.541,009.65980.3110.313.39-2.916.125.355.85 5.94 การศึกษา 827.00874.52889.23900.085.751.681.225.724.795.15 5.45 การบริการด้านสุขภาพฯ 295.13303.51311.75321.502.842.713.132.041.661.81 1.95 การให้บริการด้านชุมชนฯ 70.0679.23108.62103.7813.0937.09-4.450.480.430.63 สาขาลูกจ้างในครัวเรือนฯ 12.9410.9813.7217.48-15.1324.9727.380.090.060.08 0.11 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)14,457.5518,266.7117,255.6516,510.9126.35-5.53-4.32100.00 ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 122.40101.52112.59116.48-17.0610.913.45 - 5. 55 - 2. 95 3. 45

16


ดาวน์โหลด ppt ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google