งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วย :ล้านบาท งบจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย งบประจำ 1,635.87 1,338.26 297.61 81.81 งบลงทุน 841.65 190.70 650.95 22.66 ภาพรวม 2,477.52 1,528.96 948.56 61.71 ที่มา : ระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วย :ล้านบาท งบจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย ประจำ 97.54 3.31 94.22 3.40 ลงทุน 56.10 14.08 42.02 25.11 ภาพรวม 153.64 17.40 136.24 11.32 ที่มา : ระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ร้อยละเบิกจ่ายเหลื่อมปี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วย :ล้านบาท ปี งบเหลื่อมปี เบิกจ่าย เหลื่อมปี คงเหลือเหลื่อมปี ร้อยละเบิกจ่ายเหลื่อมปี ปี 2556 409.04 259.56 149.48 63.46 ก่อนปี 2556 177.34 41.99 135.35 23.68 ที่มา : ระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google