งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bioplastics and Biobased polymeric composites Dr.-Ing. Supakij Suttiruengwong Department of Materials Science and Engineering (MSE) Faculty of Engineering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bioplastics and Biobased polymeric composites Dr.-Ing. Supakij Suttiruengwong Department of Materials Science and Engineering (MSE) Faculty of Engineering."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bioplastics and Biobased polymeric composites Dr.-Ing. Supakij Suttiruengwong Department of Materials Science and Engineering (MSE) Faculty of Engineering and Industrial Technology Silpakorn University Sanamchandra Palace Campus Nakornpathom 73000

2 Application of Bioplastics

3

4 การนำพลาสติกชีวภาพไปใช้งาน 1. บรรจุภัณฑ์ 2. เกษตรกรรม 3. ชีวการแพทย์ 4. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 5. อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ 6. เครื่องอุปโภค 7. ครัวเรือน

5 ประโยชน์ของการนำพลาสติกชีวภาพไปใช้งาน 1. ลดผลกระทบจากขยะพลาสติกที่สะสมในสิ่งแวดล้อม 2. การรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่ไม่หมด สิ้น 3. ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มาจากน้ำมัน 4. ลดผลกระทบของภาวะโลกร้อน เนื่องจากความสมดุลของวัฎ จักรคาร์บอนไดออกไซด์

6 On-going research at MSE Bioplastics and Biobased Polymeric Composites

7 7 Focusing on the blends of biodegradable polymers such as PLA, PHBV, PBS, PBAT, TPS, PVA, etc. (collaborative with Assoc.Prof.Dr. Manus Seadan)  Application for packaging and commodity articles Focusing on developing novel processing techniques to tailor-made biodegradable polymers e.g. ultrasonic atomizing, supercritical assisted phase inversion techniques  e.g. Porous films, microparticles and monoliths for tissue engineering application Bioplastics

8 8 PLA/Ecoflex® Ecoflex®/Thermoplastic starch (TPS) PLA/Thermoplastic starch (TPS) PLA/Ecoflex®/Thermoplastic starch (TPS) Twin screw extrusion Characterization and Scale-up Bioblend Desired Products

9 9 More binary and multi-components 1.PLA/SPC (Soy protein) 2.PLA/SPC/TPS (thermoplastic starch) 3.PLA/PBS/Protien Future work 1. Lignocellulose-based polymeric composites 2. Protien-based polymeric composites Fundamental research 1.Structure Property Relationship incl. QSAR 2.Thermal resistance e.g. freeze and microwave 3.Solubility determination of bioplastics under high pressure conditions Biobased polymeric composites

10 Industrial Applications 10 Injection molding Blow molding Extrusion blow molding Sheet extrusion

11 Environmental Aspects of Bioplastics 11 Evaluation of Carbon Footprint (CF) of Bioplastics Comparison of product-by-product with different conventional plastics and bioplastics.

12 Outlook มองไปข้างหน้า

13 http://en.european-bioplastics.org/market/

14 Research Industry Upstream Midstream Downstream Synthesis of Monomers and Polymerization Technology Compounding and Natural Composites Recycle Separation and Purification of Natural Monomers Processing Technology LCA, CF Fermentation and Purification Technology Machine and Mold design Standard and Tests for Biodegradable Compostable Scale up

15 Research Industry Upstream Midstream Downstream Synthesis of Monomers and Polymerization Technology Compounding and Natural Composites Recycle Separation and Purification of Natural Monomers Processing Technology LCA, CF Fermentation and Purification Technology Machine and Mold design Standard and Tests for Biodegradable Compostable Scale up New PBS plant (PTT MCC Biochem Company Limited)  Cheaper polymers? What about PLA? Monomers and Lactide - still expensive but Will PLA be getting cheaper? Cellulose based polymers and derivatives: possible answer!

16 Research and Industry Volume Low High Prices High TextileAutomotives

17 17 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Bioplastics and Biobased polymeric composites Dr.-Ing. Supakij Suttiruengwong Department of Materials Science and Engineering (MSE) Faculty of Engineering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google