งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Response to defoliation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Response to defoliation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Response to defoliation
What is defoliation การริดรอนใบพืช Grazing Cut What are feature in response to defoliation ? Frequency ความถี่ จำนวนรอบที่ปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม / ตัด Intensity ความรุนแรงของการแทะเล็ม / ตัด Time in relation to growth stage of pasture ฤดูกาล และช่วงอายุการเจริญเติบโตของแปลงหญ้า

2 Structure of grass plant
apical / flower primordia culm bud & tiller primordia crown

3 STRUCTURE OF LEGUME PLANT
shoot with flower crown root with nodule

4 Sward dynamics Growth new tissue added Green herbage Senescence Decay
dead herbage removed by worms & micro-organisms Dead herbage Pasture production tissues eaten by stocks

5 Net pasture production
New pasture growth Growth / production (kg DM/ha) Decay Net pasture production Pasture mass (kg DM/ha)

6 Gumboot technique Graze the pasture depending on the availability of the herbage and the recovery of the pasture after grazed.

7 Grazing vs. Cutting Selectivity by animal Trampling Excretion
species preference or palatability plant parts: leaf is more preferable to stem Trampling Excretion Animal behavior : grazing vs. browsing

8 ตัวอย่างการจัดการที่ดี
แปลงหญ้ารูซี่และซิกแนลเลื้อยในสวนมะพร้าวที่ ต. ไพรวัลย์ อ. ตากใบ จ นราธิวาส เป็นตัวอย่างของ moving shed ที่สามารถหมุนเวียนธาตุอาหารพืชลงสู่แปลงได้สะดวก แปลงหญ้าเนเปียร์และฟาร์มโคนมที่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา เป็นตัวอย่างของการจัดการแรงงานในระบบการคืนมูลสัตว์สู่แปลงหญ้าที่ตัด และอยู่ห่างจากคอกสัตว์

9 Plant response to defoliation
Reserved carbohydrate in stubble Effect on growth of root and shoot bud LAI to intercepted light Mortality of the sward tiller density, % coverage Climatic factors eg. rain, soil moisture, temperature ect.

10 Effect of defoliation to physical environment
grazing regimes water run off water penitration evaporation wilting after drought frost damage growth form linient less high quicker less change heavy higher less more tillering

11 How do plant survive after defoliation ?
Less intensity ie removal of leaves or bud primordia is not so severe Capacity of plant to form new shoot and leaf Recruitment through seed Recruitment through stolon and rhizome

12 Differences in defoliation intensity are due to
Cutting height Selective grazing physical and anatomical form of plant chemical substance ; silica, coumarin animals are get use to seasonal and palatability of plant

13 Pasture growth vs production under defoliation regimes
Desmodium + Cynodon Cutting intervals intortum dactylon (weeks) (ton/ha/yr) (%) mean over 3 cutting height : 3.8 , 7.5, and 15 cm source: Jones, R.J. 1973

14 Effecting of defoliation on regrowth and plant form
crown , root and LAI increase leaf content : leafy sward enhance branching if cut at juvinile stage severe defoliation will decrease reserved CH2O and plant vigor after cut there will be enough leaf to intercept 95 % of light is desired the more Total Available CH2O is better

15 The relationship between intake and pasture characters
Nutritional limited Non nutritional limited Pasture intake (kg DM/ha) Pasture weight (kg DM/ha), height (cm), post grazing mass (kg DM/ha)

16 Non-nutritional limited vs Nutritional limited
pasture structure pasture allocation grazing behavior of animal diet selection grazing time bite size rate of biting pasture nutritional quality digestibility legume component


ดาวน์โหลด ppt Response to defoliation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google