งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Response to defoliation What is defoliation การริดรอนใบพืช –Grazing –Cut What are feature in response to defoliation ? – Frequency ความถี่ จำนวนรอบที่ปล่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Response to defoliation What is defoliation การริดรอนใบพืช –Grazing –Cut What are feature in response to defoliation ? – Frequency ความถี่ จำนวนรอบที่ปล่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Response to defoliation What is defoliation การริดรอนใบพืช –Grazing –Cut What are feature in response to defoliation ? – Frequency ความถี่ จำนวนรอบที่ปล่อย สัตว์เข้าแทะเล็ม / ตัด – Intensity ความรุนแรงของการแทะเล็ม / ตัด – Time in relation to growth stage of pasture ฤดูกาล และช่วงอายุการเจริญเติบโต ของแปลงหญ้า

2 2 apical / flower primordia bud & tiller primordia crown culm Structure of grass plant

3 3 crown shoot with flower root with nodule STRUCTURE OF LEGUME PLANT

4 4 Sward dynamics Green herbage Senescence Dead herbage Decay dead herbage removed by worms & micro-organisms Pasture production tissues eaten by stocks Growth new tissue added

5 5 New pasture growth Net pastur e produc tion Decay Pasture mass (kg DM/ha) 900 - 1200 Growth / production (kg DM/ha)

6 6 Gumboot technique Graze the pasture depending on the availability of the herbage and the recovery of the pasture after grazed.

7 7 Grazing vs. Cutting Selectivity by animal – species preference or palatability – plant parts: leaf is more preferable to stem Trampling Excretion Animal behavior : grazing vs. browsing

8 8 ตัวอย่างการจัดการที่ดี แปลงหญ้ารูซี่และซิกแนลเลื้อยใน สวนมะพร้าวที่ ต. ไพรวัลย์ อ. ตาก ใบ จ นราธิวาส เป็นตัวอย่างของ moving shed ที่สามารถหมุนเวียน ธาตุอาหารพืชลงสู่แปลงได้สะดวก แปลงหญ้าเนเปียร์และฟาร์มโคนมที่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา เป็น ตัวอย่างของการจัดการแรงงานใน ระบบการคืนมูลสัตว์สู่แปลงหญ้าที่ ตัด และอยู่ห่างจากคอกสัตว์

9 9 Plant response to defoliation Reserved carbohydrate in stubble Effect on growth of root and shoot bud LAI to intercepted light Mortality of the sward tiller density, % coverage Climatic factors eg. rain, soil moisture, temperature ect.

10 10 Effect of defoliation to physical environment grazing regimes water run off water penitration evaporation wilting after drought frost damage growth form linient less high less quicker less less change heavy higher less higher less more tillering

11 11 How do plant survive after defoliation ? Less intensity ie removal of leaves or bud primordia is not so severe Capacity of plant to form new shoot and leaf Recruitment through seed Recruitment through stolon and rhizome

12 12 Differences in defoliation intensity are due to Cutting height Selective grazing –physical and anatomical form of plant –chemical substance ; silica, coumarin –animals are get use to –seasonal and palatability of plant

13 13 Pasture growth vs production under defoliation regimes Desmodium + Cynodon Cutting intervals intortum dactylon (weeks)(ton/ha/yr)(%) 44.262 7.0 86.572 9.1 128.08110.0 mean over 3 cutting height : 3.8, 7.5, and 15 cm source: Jones, R.J. 1973

14 14 Effecting of defoliation on regrowth and plant form crown, root and LAI increase leaf content : leafy sward enhance branching if cut at juvinile stage severe defoliation will decrease reserved CH 2 O and plant vigor after cut there will be enough leaf to intercept 95 % of light is desired the more Total Available CH 2 O is better

15 15 The relationship between intake and pasture characters Pasture intake (kg DM/ha) Pasture weight (kg DM/ha), height (cm), post grazing mass (kg DM/ha) Nutritional limited Non nutritional limited

16 16 Non-nutritional limited vs Nutritional limited pasture structure pasture allocation grazing behavior of animal –diet selection –grazing time –bite size –rate of biting pasture nutritional quality digestibility legume component


ดาวน์โหลด ppt 1 Response to defoliation What is defoliation การริดรอนใบพืช –Grazing –Cut What are feature in response to defoliation ? – Frequency ความถี่ จำนวนรอบที่ปล่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google